ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bioinformatics

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bioinformatics-, *bioinformatics*, bioinformatic
English-Thai: Longdo Dictionary
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bioinformaticsชีวสารสนเทศศาสตร์

ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) เป็นสาขาที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางชีววิทยาการแพทย์ โดยเน้นปัญหาการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับวิทยาศาสตร์การคำนวณ (Computational Science) ช่วยให้การทำงานและวิจัยด้านนี้เป็นไปอย่างก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างงานชีวสารสนเทศ ได้แก่ โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ (Human Genome Project) การถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโรคหรือพืชที่สำคัญ และการผลิตยาใหม่ เป็นต้น

ชีวสารสนเทศศาสตร์ได้รับการกล่าวถึงว่าจะมีความสำคัญอย่างมากในศตวรรษที่ 21 บุคลากรด้านชีวสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างมาก มีการเห็นความสำคัญในการจัดให้ชีวสารสนเทศเป็นศาสตร์เฉพาะทางและจัดให้มีการสอนเป็นหลักสูตรขึ้น ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรด้านนี้สามารถกระทำได้ โดยการสอนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์การคำนวณแก่บุคลากรด้านชีววิทยาการแพทย์ เช่น นักอณูชีววิทยา นักเคมี แพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ

งานหลักของชีวสารสนเทศคือการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลชีววิทยา (Biological Database) ที่บรรจุข้อมูลบรรณานุกรม การเรียงสายของโปรตีน (Protein Sequence) โครงสร้างโปรตีน (Protein Structure) หน้าที่โปรตีน (Protein Function) หมวดโปรตีน (Pattern/Family) และรหัสพันธุกรรม (Necleotide Sequence) เป็นต้น

บรรณานุกรม

Available at : http://www.si.mahidol.ac.th/simi/bioinfo/bi_what.html. Accessed July 31,2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bioinformaticsชีวสารสนเทศศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioinformaticsชีวสารสนเทศศาสตร์ [TU Subject Heading]
Bioinformaticsชีวสารสนเทศ, ชีวสารสนเทศ ศาสตร์ที่ศึกษาข้อมูลทางชีววิทยาจำนวนมากๆ อย่างเป็นระบบ
เช่น เปรียบเทียบจีโนมของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน โดยอาศัยซอฟต์แวร์ โปรแกรม และเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ด้านคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่งสำหรับการศึกษาจีโนมิกส์ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Bioinformaticsชีวสารสนเทศศาสตร์
เป็นการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับงานทางด้านชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) ซึ่งช่วยในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ คำนวณ ประเมิน และแปลผลข้อมูล จากเครือข่ายสารสนเทศ สามารถใช้ข้อมูลด้าน bioinformatics เพื่อทำนายผลการทดลองที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้สามารถดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก่อนการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ ทำให้ประหยัดเวลาในการศึกษาวิจัย สามารถจัดการกับข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลและมีความซับซ้อน และนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยได้หลากหลาย เช่น ใช้ทำนายตำแหน่งของสารพันธุกรรมว่าตำแหน่งใด มีหน้าที่อะไร ใช้หาความแตกต่างของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เป็นต้น [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวสารสนเทศศาสตร์[n.] (chīwasārasonthētsāt) EN: bioinformatics   FR: bio-informatique [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオインフォマティクス[, baioinfomateikusu] (n) bioinformatics [Add to Longdo]
生物情報学[せいぶつじょうほうがく, seibutsujouhougaku] (n) bioinformatics [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top