Search result for

conventional

(81 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conventional-, *conventional*
English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conventional[ADJ] เกี่ยวกับประเพณีนิยม, See also: เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. customary
conventional[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับการชุมนุม
conventional[ADJ] ธรรมดา, See also: สามัญ
conventionalise[VT] ทำให้เป็นธรรมเนียม, See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ, Syn. conventionalize
conventionality[N] การปรับให้เข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติ
conventionalize[VT] ทำให้เป็นธรรมเนียม, See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ, Syn. conventionalise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม,ธรรมดา,สามัญ,เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual ###A. unusual
conventional memoryหน่วยความจำปกติใช้เรียก 640 กิโลไบต์แรกของหน่วยความจำ (RAM) ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม และเครื่องเลียนแบบไอบีเอ็ม (IBM compatibles) ที่กำหนดว่าต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย 640 เค (เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นานแล้ว)
conventionalism(คันเวน'ช'?ะเนิลลิซึม) n. ลัทธิธรรมปฎิบัติ,การปฎิบัติตามจารีตประเพณีหรือประเพณีนิยม
conventionality(คันเวน'ชะแนล'ลิท') n. หลักการตามประเพณีนิยม, Syn. convention
conventionalize(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
unconventional(อันคอนเวน'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป

English-Thai: Nontri Dictionary
conventional(adj) ตามประเพณีนิยม,ตามแบบแผน,ตามธรรมเนียม
conventionality(n) ประเพณีนิยม,การถือแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conventional duration of pregnancyระยะตั้งครรภ์ตามปรกติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conventional medication; medication, standardโอสถบำบัดแบบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conventional signเครื่องหมายสัญนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conventional treatment; treatment, standardการรักษาแบบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conventionalismคติสัญนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conventional Agentsยาสามัญ [การแพทย์]
Conventional Drilling Rigแท่นเจาะบนบกที่มีขนาดใหญ่ สามารถเจาะได้ลึกมากอาจถึง 35,000 ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Conventional Energyพลังงานใช้แล้วหมด หรือที่เรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuels)
พลังงานใช้แล้วหมดก็เพราะว่าหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานพวกนี้ปรกติจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาตอนนี้ก็เก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ บางทีจึงเรียกว่า พลังงานสำรอง [ปิโตรเลี่ยม]
Conventional Levelระดับกฏเกณฑ์ [การแพทย์]
Conventional Methodวิธีธรรมดา,การตรวจทางรังสีแบบธรรมดา,การคุมกำเนิดแบบเก่า [การแพทย์]
conventional weaponsอาวุธตามแบบ/อาวุธธรรมดา หมายถึง อาวุธที่ไม่ใช่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตัวอย่างเช่น ปืน รถถัง ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล [การทูต]
Conventionalizationการทำให้คล้ายคลึงมากขึ้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conventional medicine (n ) การแพทย์แผนปัจจุบัน, ยาแผนปัจจุบัน
See also: S. modern medicine, A. alternative medicine,non-conventional medicince,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Conventional wisdom.จากระยะทางที่ต้องใช้ ในการเดินทาง จากส่วนลึกของอวกาศ จะต้องใช้พลังงานจำนวนมาก เกินกว่ายานอวกาศ จะทำได้ Deep Throat (1993)
Well, the mission was going perfectly, like a textbook. They reached safe distance using conventional thrusters. All systems looked good.ภารกิจก็ดำเนินไปด้วยดี ระบบทั้งหมดก็ดูจะดีด้วย Event Horizon (1997)
Conventional medicine, organized religion, alternative religion.ทั้งหมอแผนปัจจุบัน หมอสอนศาสนา แม้แต่หมอผี Woman on Top (2000)
No, I was very conventional.ตอนนั้นก็เป็นเด็กปกติ The Constant Gardener (2005)
- You're wondering why you were invited here to supper in the first place if my appetites were for less conventional fare.- แต่... V for Vendetta (2005)
call me conventional, but shouldn't this have been a red flag for gabriel's dad ?จะบอกว่าเป็นธรรมเนียมนะหรือ แต่ก็ไม่เกี่ยวกับงานอันตรายของพ่อเกเบรียลนี่? Hidden (2005)
Plus, you'll be getting attention that you normally wouldn't get from conventional methods....ที่คุณไม่เคยได้ จากวิธีแบบธรรมดามาก่อน The Astronaut Farmer (2006)
Some of us are privileged enough to vent to you in the boys' room stall, and the rest of us just have to settle for less conventional methods.พวกเราบางคนยังได้โอกาส ที่จะระบายกับเธอในห้องน้ำเด็กผู้ชาย และพวกเราที่เหลือก็แค่รับมือ ตามแบบแผนที่ปฏิบัติกันมา Charlie Bartlett (2007)
"all conventional attempts to dismantle the jz33หากจะพยายามทำลาย JZ33 ด้วยเครื่องมืออื่นใด The Legend (2008)
If this was some sort of attack, why not Just use something conventional,ถ้าเป็นการก่อการร้าย ทำไม ไม่ใช้อาวุธมันตรงๆไปเลย The Ghost Network (2008)
In fact,many people that we find conventionally attractive are proportioned based on that ratio.โดยทั่วไป คนหลายๆคนที่เราเห็นว่ามีหน้าตาดีโดยธรรมชาติ ก็จะความสัมพันธ์กับสัดส่วนนี้ด้วย Masterpiece (2008)
Of course not, because beneath that free spirit facade, you're totally conventional, just like I am.ไม่แน่นอนแหละ เพราะ ฉันปล่อยใจมองแต่เปลือกนอก เธอโดนไปเต็มเปา แค่เหมือนกับฉัน Bonfire of the Vanity (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conventionalHe made a few conventional remarks about the event.
conventionalHis invention is superior to conventional equipment.
conventionalPlastics have taken the place of many conventional materials.
conventionalThe new product will not be distributed through conventional channels.
conventionalThey are conventional in their judgement.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบดั้งเดิม[X] (baēp dangdoēm) EN: conventional   
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม[n. exp.] (chǿngthāng kāntalāt baēp dangdoēm) EN: conventional marketing channels   
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox   
แหกคอก[adj.] (haēkkhøk) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric   
เกี่ยวกับข้อตกลง[adj.] (kīokap khøtoklong) EN: conventional   
นอกคอก[adj.] (nøkkhøk) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist   
ผ่าเหล่า[v.] (phālāo) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox   FR: contrevenir à la tradition ; être le mouton noir
ผ่าเหล่า[adj.] (phālāo) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric   FR: non conventionnel
ผิดประเพณี[adj.] (phit praphēnī) EN: unconventional ; contrary to custom ; wrong ; immoral   
สมมติสัจจะ[n.] (sommotsatja) EN: conventional truth   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVENTIONAL    K AH0 N V EH1 N SH AH0 N AH0 L
CONVENTIONALLY    K AH0 N V EH1 N SH AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conventional    (j) (k @1 n v e1 n sh @ n l)
conventionally    (a) (k @1 n v e1 n sh @ n @ l ii)
conventionality    (n) (k @1 n v e2 n sh @ n a1 l i t ii)
conventionalitie    (n) (k @1 n v e2 n sh @ n a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußmotor {m}conventional motor [Add to Longdo]
Kartenzeichen {n}conventional sign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
コンベンショナリズム[, konbenshonarizumu] (n) conventionalism [Add to Longdo]
コンベンショナル[, konbenshonaru] (adj-na) conventional [Add to Longdo]
コンベンショナルメモリ[, konbenshonarumemori] (n) {comp} conventional memory [Add to Longdo]
コンベンショナルメモリー[, konbenshonarumemori-] (n) {comp} conventional memory [Add to Longdo]
違例[いれい, irei] (n) unconventionality [Add to Longdo]
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original [Add to Longdo]
因習的[いんしゅうてき, inshuuteki] (adj-na) conventional [Add to Longdo]
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常规[cháng guī, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ, / ] conventional (weapons); conventional; common; routine, #3,626 [Add to Longdo]
惯例[guàn lì, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] conventional, #8,029 [Add to Longdo]
常规武器[cháng guī wǔ qì, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ ˇ ㄑㄧˋ, / ] conventional weapon, #53,440 [Add to Longdo]
迂拘[yū jū, ㄩ ㄐㄩ, ] conventional; conservative [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンベンショナルメモリ[こんべんしょなるめもり, konbenshonarumemori] conventional memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conventional \Con*ven"tion*al\, a. [L. conventionalis: cf. F.
   conventionnel.]
   1. Formed by agreement or compact; stipulated.
    [1913 Webster]
 
       Conventional services reserved by tenures upon
       grants, made out of the crown or knights' service.
                          --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Growing out of, or depending on, custom or tacit
    agreement; sanctioned by general concurrence or usage;
    formal. "Conventional decorum." --Whewell.
    [1913 Webster]
 
       The conventional language appropriated to monarchs.
                          --Motley.
    [1913 Webster]
 
       The ordinary salutations, and other points of social
       behavior, are conventional.      --Latham.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fine Arts)
    (a) Based upon tradition, whether religious and historical
      or of artistic rules.
    (b) Abstracted; removed from close representation of
      nature by the deliberate selection of what is to be
      represented and what is to be rejected; as, a
      conventional flower; a conventional shell. Cf.
      {Conventionalize}, v. t.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conventional
   adj 1: following accepted customs and proprieties; "conventional
       wisdom"; "she had strayed from the path of conventional
       behavior"; "conventional forms of address" [ant:
       {unconventional}]
   2: conforming with accepted standards; "a conventional view of
     the world" [syn: {conventional}, {established}]
   3: (weapons) using energy for propulsion or destruction that is
     not nuclear energy; "conventional warfare"; "conventional
     weapons" [ant: {atomic}, {nuclear}]
   4: unimaginative and conformist; "conventional bourgeois lives";
     "conventional attitudes" [ant: {unconventional}]
   5: represented in simplified or symbolic form [syn:
     {conventional}, {formal}, {schematic}]
   6: in accord with or being a tradition or practice accepted from
     the past; "a conventional church wedding with the bride in
     traditional white"; "the conventional handshake"
   7: rigidly formal or bound by convention; "their ceremonious
     greetings did not seem heartfelt" [syn: {ceremonious},
     {conventional}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top