ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adapt

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adapt-, *adapt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adapt(vt) ทำให้เหมาะ, See also: ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับ, Syn. adapt, accommodate
adapt(vi) เหมาะ, See also: กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
adapter(n) สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน, Syn. adaptor
adaptor(n) สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน, Syn. adapter
adapt as(phrv) ดัดแปลงให้เป็น, See also: ปรับเปลี่ยนให้เป็น
adapt to(phrv) ปรับให้เข้ากับ, See also: ปรับตัวเข้ากับ, ปรับให้สอดคล้องกับ, ทำตัวให้เหมาะสมกับ, Syn. acclimatize to, accommodate
adaptive(adj) ซึ่งปรับตัวได้, Syn. adaptable
adapt for(phrv) ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ, See also: ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
adaptable(adj) ที่ปรับตัวได้, Syn. adaptive
adapt from(phrv) ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice), See also: ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable, Ant. rigid, inflexible
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment, Ant. rigid
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว, เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
game control adapterตัวปรับสำหรับเกมเป็นแผ่นวงจร (card) พิเศษใช้เสียบเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับคอมพิวเตอร์ให้ใช้ก้านควบคุม (joystick) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการเล่นเกมบางประเภทได้ ดู joystick ประกอบ
graphics adapter cardตัวปรับภาพหมายถึงแผ่นวงจร (card) ที่เมื่อนำไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำให้จอภาพแสดงภาพได้ เท่าที่รู้จักกันในเวลานี้มีชื่อเรียกว่า CGA EGA VGA และ SVGA ถ้าปราศจากแผ่นวงจรเหล่านี้ แม้โปรแกรมจะเป็นโปรแกรมภาพ ก็จะแสดงภาพไม่ได้ ดู CGA EGA VGA และ SVGA
inadaptable(อินดะแดพ' ทะเบิล) adj.ไม่ปรับตัว, ปรับตัวไม่ได้., See also: inadaptability n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง, ปรับ, ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้, ปรับได้, ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง, เครื่องปรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adaptationการปรับตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการดัดแปลง, การปรับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการปรับตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการปรับตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptation rightสิทธิที่จะดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptation, darkการปรับสายตาในที่มืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adapterตัวปรับต่อ, ตัวปรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adapterตัวปรับต่อ, ตัวปรับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptปรับตัว [การแพทย์]
Adaptability (Psychology)ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adaptationการปรับใช้ [เศรษฐศาสตร์]
Adaptationการปรับตัว [TU Subject Heading]
Adaptationความสามารถในด้านการปรับปรุง, การปรับสภาพ, การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
adaptationการปรับตัว, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adaptation (Biology)การปรับตัว (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Adaptation, Biologicalการปรับตัวทางชีวภาพ, การปรับตัวทางชีววิทยา [การแพทย์]
Adaptation, Chronicการปรับอย่างเนิบๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
adaptogen[อะ-แด๊พ-เถอะ-เจิ่น] (n) (ในทางยาสมุนไพร) สารธรรมชาติที่ไม่มีพิษและได้รับการยอมรับว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้ร่างกายปรับตัวหรือรับมือกับความเครียดได้ เช่น Ashwagandha แอชวากานด้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต Akira (1988)
I guess he had a lot on his mind, trying to adapt to life on the inside.ผมคิดว่าเขามีจำนวนมากที่อยู่ในใจของเขา พยายามที่จะปรับตัวเข้ากับชีวิตในภายใน The Shawshank Redemption (1994)
My father always talked about how an entire species will go extinct while others, no more unique or complex, will change and adapt in extraordinary ways.พ่อของผมพูดเสมอๆว่า มนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์ ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเป็นความพิเศษได้ Chapter Four 'Collision' (2006)
We either adapt to change... or we get left behind.เราต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ ก็ทิ้งไว้ข้างหลัง A Change Is Gonna Come (2007)
We either adapt to change.เราต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง A Change Is Gonna Come (2007)
Briareos is the only person who has been able to adapt to it.ไบรอาเรียสเป็นเพียงคนเดียว ที่สามารถปรับใช้มันได้ Appleseed Ex Machina (2007)
And you are the only one, the only man they could find... who was able to adapt to the H-class machine body.และนายเป็นเพียงคนเดียว คนเดียวที่พวกเขาจะค้นหา... ...ผู้ที่สามารถปรับใช้ ร่างจักรกลระดับ H Appleseed Ex Machina (2007)
- Every time we try an antivirus, it adapts and speeds up.ยิ่งใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัส Transformers (2007)
Kids can adapt to all this.เด็กๆปรับตัวได้ดี Alpine Fields (2008)
They get used to the deprivation, and they adapt and respond accordingly.พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ Body of Lies (2008)
Now, you knew you needed to adapt to this environment.ตอนนี้ รู้แล้วใช่มั้ยว่าจะเจออะไร Body of Lies (2008)
Some adapt to the nature of their pasture and their pasture adapts to them.บ้างปรับตัวเข้ากับอาหาร และอาหารก็ปรับตัวเข้าหามัน Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adaptCan you adapt yourself to the new job?
adaptChildren quickly adapt themselves to their new life.
adaptComplaining about something is one way to adapt yourself to a new environment.
adaptHe adapted himself to circumstances.
adaptHe adapted himself to his new life.
adaptHe adapted his plan to the new situations.
adaptHe adapted the story for children.
adaptHe could not adapt his way of life to the company.
adaptHe couldn't adapt to new circumstances.
adaptHe has the problem of adapting to a new way of life.
adaptHe is quick to adapt to new circumstances.
adaptHe tried to adapt himself to his new surroundings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัดแปลงแก้ไข(v) adapt, See also: adjust, modify, Syn. ดัดแปลง, Example: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก, Thai Definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
การปรับตัว(n) adapting, See also: adjusting, reforming, Example: กระบวนการทางจิตใจของคนจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้, Thai Definition: การทำตัวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดีขึ้น
การปรับปรุง(n) adaptation, See also: improvement, development, Syn. การแก้ไข, Example: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ, Thai Definition: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น
อนุโลม(v) adapt, See also: modify, be able to be adapted, be adaptable, Example: กฎหมายบัญญัติให้นำประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่มีคดีมาสู่ศาลหรือมีผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาล, Thai Definition: นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี, Notes: (กฎหมาย)
ปรับตัว(v) adjust (oneself), See also: adapt, Syn. ปรับนิสัย, ปรับพฤติกรรม, Example: จิ้งจกปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่, Thai Definition: ทำให้กลมกลืน
ประยุกต์ใช้(v) apply, See also: adapt, make practical use, Syn. ปรับใช้, ดัดแปลง, Example: นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้ากับสภาพชีวิตในปัจจุบัน, Thai Definition: ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีหรือความรู้ที่มีอยู่
ซ่อมแปลง(v) modify, See also: adapt, Syn. ดัดแปลง, Example: เขาซ่อมแปลงเครื่องยนต์เพื่อนำมาขายต่อ, Thai Definition: แก้ไขดัดแปลงของที่ชำรุดให้คืนดี
ประยุกต์(v) apply, See also: adapt, adjust, make practical use, Syn. ปรับใช้, Example: กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์เป็นการนำความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ทุกสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยการวิเคราะห์การรักษาและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ, Thai Definition: นำความรู้เชิงทฤษฎี หรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วมาใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
ชะงัด[cha-ngat] (adj) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific  FR: efficace ; garanti ; adapté
ดัด[dat] (v) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit  FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[datplaēng] (v) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit  FR: modifier ; adapter ; altérer
ดัดแปลงแก้ไข[datplaēngkaēkhai] (v, exp) EN: adapt ; adjust; modify
จำแลง[jamlaēng] (v) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt  FR: se transformer en ; modifier ; adapter
การดัดแปลง[kān datplaēng] (n) EN: modification ; adaptation  FR: modification [ f ]
การแก้ไข[kān kaēkhai] (n) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction
การปรับปรุง[kān prapprung] (n) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development  FR: remaniement [ m ]
การปรับตัว[kān praptūa] (n) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation  FR: ajustement [ m ] ; adaptation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
adapt
adapts
adaptec
adapted
adapter
adaptor
adapters
adapting
adaptive
adaptors

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adapt
adapts
adapted
adapter
adaptor
adapters
adapting
adaptors
adaptable
adaptation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适配器[shì pèi qì, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄑㄧˋ,    /   ] adapter (device) #40,820 [Add to Longdo]
转用[zhuǎn yòng, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄥˋ,   /  ] adapt for use for another purpose #41,527 [Add to Longdo]
自适应[zì shì yìng, ㄗˋ ㄕˋ ㄧㄥˋ,    /   ] adaptive [Add to Longdo]
适配[shì pèi, ㄕˋ ㄆㄟˋ,   /  ] adaptation [Add to Longdo]
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ,    /   ] adaptation layer [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
採用[さいよう, saiyou] TH: นำมาประยุกต์ใช้  EN: adapt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adapter { m }; Anpassungseinrichtung { f }; Anpassungsvorrichtung { f }; Zwischenstecker { m } { adj } | Adapter { pl }adapter | adapters [Add to Longdo]
Adapter { m }adapter unit [Add to Longdo]
Adaptronik { f }; Anpassungstechnik { f } [ techn. ]adaptronic [Add to Longdo]
Anpassungsbeihilfe { f }adapt subsidy [Add to Longdo]
adaptieren | adaptierend | adaptiertto adapt | adapting | adapted [Add to Longdo]
adaptiv { adj }adaptive [Add to Longdo]
Adaptation { f }; Anpassung { f } [ med. ]adaptation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
適応[てきおう, tekiou] (n, vs) adaptation; accommodation; conformity; (P) #8,338 [Add to Longdo]
適合[てきごう, tekigou] (n, vs) conform; compatible; adaptable; (P) #9,045 [Add to Longdo]
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install #9,392 [Add to Longdo]
翻案[ほんあん, hon'an] (n, vs, adj-no) adaptation (of story, text); (P) #13,353 [Add to Longdo]
演義[えんぎ, engi] (n) expansion; amplification; commentary; adaptation #14,397 [Add to Longdo]
同化[どうか, douka] (n, vs, adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P) #17,235 [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) { comp } adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
アダプター(P);アダプタ[adaputa-(P); adaputa] (n) adapter; (P) [Add to Longdo]
アダプタカード[adaputaka-do] (n) { comp } adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーション[adapute-shon] (n) adaptation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
ターミナルアダプター[たーみなるあだぷたー, ta-minaruadaputa-] terminal adapter [Add to Longdo]
チャネル間アダプタ[チャネルかんアダプタ, chaneru kan adaputa] channel-to-channel adapter [Add to Longdo]
チャネル間結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] CTCA, Channel To Channel Adapter [Add to Longdo]
ネットワークアダプタ[ねっとわーくあだぷた, nettowa-kuadaputa] network adapter [Add to Longdo]
光チャネルアダプタ[ひかりチャネルアダプタ, hikari chaneruadaputa] Optical Channel Adapter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adapt \A*dapt"\, a.
   Fitted; suited. [Obs.] --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adapt \A*dapt"\, v. t. [imp. & p. p. {Adapted}; p. pr. & vb. n.
   {Adapting}.] [L. adaptare; ad + aptare to fit; cf. F.
   adapter. See {Apt}, {Adept}.]
   To make suitable; to fit, or suit; to adjust; to alter so as
   to fit for a new use; -- sometimes followed by to or for.
   [1913 Webster]
 
      For nature, always in the right,
      To your decays adapts my sight.     --Swift.
   [1913 Webster]
 
      Appeals adapted to his [man's] whole nature. --Angus.
   [1913 Webster]
 
      Streets ill adapted for the residence of wealthy
      persons.                 --Macaulay.
   [1913 Webster] Adaptability

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adapt
   v 1: make fit for, or change to suit a new purpose; "Adapt our
      native cuisine to the available food resources of the new
      country" [syn: {adapt}, {accommodate}]
   2: adapt or conform oneself to new or different conditions; "We
     must adjust to the bad economic situation" [syn: {adjust},
     {conform}, {adapt}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ADAPT
     Architecture Design, Analysis, and Planning Tool
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top