ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

form

F AO1 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -form-, *form*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
formschluessig[ฟอร์ม-ชะ-ลุส-สิช] (adj) form-fit/interlocking/positive-locking/positive fit

English-Thai: Longdo Dictionary
formula(n) สูตร
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ
informal debtหนี้นอกระบบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
form(n) รูปทรง, See also: รูปร่าง, สัณฐาน, Syn. figure, shape, structure
form(n) รูปแบบ
form(vt) สร้างเป็นรูปเป็นร่าง, See also: ก่อแบบ, ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง
form(vi) เป็นรูปเป็นร่าง
form(n) แบบฟอร์ม
form(vt) สร้างขึ้น, See also: พัฒนาขึ้น
form(vt) จัดลำดับ, See also: จัดเเถว, จัดเรียง, Syn. arrange, organize, systematize, Ant. disorder, disorganize
form(n) ระดับความสามารถ, See also: ฝีมือ, ความเก่ง, ความสามารถ
form(n) แม่พิมพ์, See also: แบบพิมพ์
form(n) พฤติกรรม, See also: ความประพฤติ, Syn. behavior, manner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
form(ฟอร์ม) { formed, forming, forms } n. รูปแบบ, รูปร่าง, แบบฟอร์ม, ระดับ, ความสามารถ, ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง, ก่อรูปแบบ, ผลิต, ประกอบ, ทำ, จัด, เรียง, จัดแถว, จัดตั้ง, คิด, เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, กลายเป็น, จัดขึ้น
form feedป้อนกระดาษหมายถึงอุปกรณ์ส่วนที่ใช้ป้อนกระดาษเข้าสู่จุดสัมผัสของเครื่องพิมพ์ มักใช้กับกระดาษที่ต่อกันเป็นม้วนหรือพับ เช่นกระดาษต่อเนื่อง (continuous paper)
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ, ตามรูปแบบ, พิธีรีตองมาก, เจ้าระเบียบ, เหมาะสม, สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ, ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน, ทำให้มีระเบียบ, ทำให้มีพิธี, ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization, formalisation, formalizer, formaliser n., Syn. plan, organize
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ, ระเบียบแบบแผน, พิธีรีตอง, ความเคร่งครัดในระเบียบ, ความเข้มงวด, ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน, ทำให้มีระเบียบ, ทำให้มีพิธี, ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization, formalisation, formalizer, formaliser n., Syn. plan, organize
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ, ตามรูปแบบ, เป็นพิธีรีตอง
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ, แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan, layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
formation(ฟอร์เม'เชิน) n. การสร้าง, การวัดขนาดแถว, สิ่งที่สร้างขึ้น. -al adj., Syn. evolution
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน, ก่อน, อันก่อน, สมัยก่อน n. ผู้สร้าง, ผู้ก่อ, เครื่องก่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
form(n) รูป, แบบ, ชนิด, ลักษณะ, ทรวดทรง, สัณฐาน, ระเบียบ, พิธี
form(vt) ทำขึ้น, สร้าง, ก่อ, ประกอบ, ประดิษฐ์, จัดตั้ง, เพาะ, ปลูก
formal(adj) เป็นพิธี, ตามแบบ, ตามระเบียบ, ตามหลักการ, เป็นทางการ
formalism(n) ความเป็นพิธี, การกระทำตามแบบ, นิสัยเจ้าระเบียบ
formality(n) ระเบียบวิธี, พิธี, แผน, หลักการ, พิธีรีตรอง, ธรรมเนียมปฏิบัติ
formation(n) การสร้าง, การก่อรูป, ขบวน, แถว, แนว
former(adj) แต่ก่อน, ครั้งหนึ่ง, ก่อน, อดีต, สมัยก่อน, เมื่อก่อน
former(n) อันก่อน, กรณีแรก, ประเด็นแรก, ประการแรก, ข้อแรก
formerly(adv) แต่ก่อน, แต่กาลก่อน, แต่หนหลัง, เมื่อก่อน, แต่ปางก่อน, สมัยก่อน
formidable(adj) น่ากลัว, น่าเกรงขาม, น่ายำเกรง, น่าสะพรึงกลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
form๑. แบบ, รูปแบบ, ใบแบบ๒. ชั้นเรียน (อังกฤษ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
formแบบ, รูปแบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
formรูปแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
formแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
form๑. รูปแบบ๒. รูปทรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
formรูป, แบบ, รูปแบบ, ทรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
form factorรูปลักษณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
form feedเลื่อนกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
form; formaแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
forma pauperis (L.)อย่างอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Form Designแบบรายงาน [การแพทย์]
form factorฟอร์มแฟกเตอร์, แสดงถึงขนาดของเมนบอร์ด ตำแหน่งของขั้วต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ขนาดของเมนบอร์ดจะต้องเข้ากันได้กับชนิดของเคสที่ใช้ ฟอร์มแฟกเตอร์ของเมนบอร์ดที่เป็นมาตรฐานที่ยังนิยมใช้กันอยู่คือ เอทีเอ็กซ์ ซึ่งบริษัทอินเทลเป็นผู้เสนอมาตรฐานนี้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Form Frusteไม่มีอาการ [การแพทย์]
form lineform line, เส้นแสดงสัณฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Form Zฟอร์ม แซด [TU Subject Heading]
Form-Fill-Seal Packaging Processซองบรรจุ-ปิดผนึกเสร็จเรียบร้อยเลย [การแพทย์]
Formal And Informal Channelsการให้การศึกษาอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทาง [การแพทย์]
Formal method (Computer science)วิธีรูปนัย (วิทยาการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Formal methods (Computer science)วิธีการรูปนัย (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forma[โค'มะ] (adj) าี่หนึ่ง
forma[ฟอ'มะ] (adj) ที่หนึ่ง
formalityการผ่านพิธีการศุลกากร
formic(n) มด
formula(n) นมผงสำหรับทารก
formwork(n) mold for concrete: a structure generally made of timber in which liquid concrete is placed, compacted, and allowed to harden

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.แต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Form a single file.ตั้งแถวเรียงเดี่ยว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I suppose some form of National Socialism is inevitable after the war.หนีไม่พ้นหลังสงคราม How I Won the War (1967)
As minister of science, it is my duty to find out whether some other form of life exists.ฐานะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ฉันมีหน้าที่ค้นหาว่า... มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอีกมั้ย Beneath the Planet of the Apes (1970)
You once said that one day Tessio and me could form our own family.You once said that one day Tessio and me could form our own family. The Godfather (1972)
But then, that would form the basis of our report.แต่เราก็คงจะต้องรายงานลงไป Oh, God! (1977)
Hey, Sarse, what's the form on this thing?เฮ้ ซาส อะไรแบบฟอร์มในสิ่ง นี้หรือไม่? Mad Max (1979)
We're gonna form a skirmish line, 50 feet apart.เราจะสร้างเส้นพัลวัน 50ฟุต ออกจากกัน First Blood (1982)
Poverty is the worst form of violence.ความยากจนเป็นความโหดร้ายที่สุด Gandhi (1982)
they were only using a simple polyphonetically grouped 20-digit key transposed in boustrophendonic form with multiple nulls.พวกเขาใช้แค่การเข้ารหัส ด้วยคีย์ PolyPhonetically แบบง่ายๆ 20 หลัก ส่งในรูปแบบ BoustroPhendonic Spies Like Us (1985)
Form a Brute Squad, then!ก็จ้างทหารป่าสิ! The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
formA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
formA combination of parties formed the new government.
formA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
formActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
formA form appeared from over there.
formA form appeared in the darkness.
formA formula is very convenient, because you need not think about it.
formAfter all, their form of transport produces no pollution at all.
formAfter her sickness, she's only a shadow of her former self.
formAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
formA habit is very difficult to shake off once it is formed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติปางก่อน(n) past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai Definition: ชาติที่แล้ว
ตั้งวง(v) gather into a group, See also: form into a group, group, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: พวกขี้เหล้าตั้งวงกันตั้งแต่บ่าย, Thai Definition: คุมกันขึ้นเป็นหมู่คณะ, ประชุมคนทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ดื่มเหล้า เล่นการพนัน
พอเป็นพิธี(adv) perfunctorily, See also: formally, Example: เขาเข้าสอบสัมภาษณ์พอเป็นพิธีเพราะถึงอย่างไรพ่อก็ฝากเข้าทำงานให้แล้ว, Thai Definition: ทำพอให้เห็นว่าทำตามแบบแผนบ้าง
จัดแถว(v) fall into line, See also: form a line facing each other, Syn. ตั้งแถว, Ant. สลายแถว, Example: กองทัพทั้งสองฝ่ายจัดแถวหันหน้าเข้าหากัน
สมัยก่อน(n) former times, Syn. อดีต, สมัยเก่า, อดีตสมัย
สูตร(n) formula, Count Unit: สูตร
รูปแบบ(n) format, Syn. แบบ, รูปร่าง, โครง, แบบอย่าง, ต้นแบบ, Example: วิธีการเก็บข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์นั้น จำเป็นต้องมีรูปแบบและระบบการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ
เดิมทีเดียว(adv) formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
จัดกลุ่ม(v) form into groups, See also: organize into groups, Syn. แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม, Example: รมต.ต่างประเทศเสนอให้จัดกลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางตามอาชีพ, Thai Definition: วางระเบียบหรือแยกประเภทของคน สัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
อย่างเป็นทางการ(adv) officially, See also: formally, Ant. อย่างไม่เป็นทางการ, Example: การประชุมครม. ครั้งล่าสุดได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [ m ]
อดีตรัฐมนตรี[adīt ratthamontrī] (n, exp) EN: former Minister  FR: ancien ministre [ m ]
อดีตสมัย[adītsamai] (n) EN: former times
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อาจารย์[ājān] (pr) EN: master  FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อธิษฐาน[athitthān] (v) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering  FR: faire un voeu ; prier
แบน[baēn] (adj) EN: flat ; level ; even  FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[baeng pen kok pen lao] (v, exp) EN: split into factions ; form cliques

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORM F AO1 R M
FORMA F AO1 R M AH0
FORMS F AO1 R M Z
FORMAT F AO1 R M AE2 T
FORMED F AO1 R M D
FORMER F AO1 R M ER0
FORMAN F AO1 R M AE2 N
FORMBY F AO1 R M B IY0
FORMAL F AO1 R M AH0 L
FORM'S F AO1 R M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
form (v) fˈɔːm (f oo1 m)
forms (v) fˈɔːmz (f oo1 m z)
Formby (n) fˈɔːmbiː (f oo1 m b ii)
formal (j) fˈɔːml (f oo1 m l)
format (n) fˈɔːmæt (f oo1 m a t)
formed (v) fˈɔːmd (f oo1 m d)
former (j) fˈɔːmər (f oo1 m @ r)
formic (j) fˈɔːmɪk (f oo1 m i k)
Formica (n) fˈɔːmˈaɪkə (f oo1 m ai1 k @)
Formosa (n) fˈɔːmˈousə (f oo1 m ou1 s @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source, #721 [Add to Longdo]
正式[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] formal; official, #767 [Add to Longdo]
形式[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] form; shape; situation; circumstance, #1,004 [Add to Longdo]
手续[shǒu xù, ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ, / ] formalities, #2,962 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] form gathering; gather, #3,882 [Add to Longdo]
格式[gé shì, ㄍㄜˊ ㄕˋ, ] form; specification; format, #5,432 [Add to Longdo]
形状[xíng zhuàng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] form; shape, #6,477 [Add to Longdo]
原先[yuán xiān, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ, ] former; original, #6,556 [Add to Longdo]
公式[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] formula, #7,761 [Add to Longdo]
报表[bào biǎo, ㄅㄠˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] forms for reporting statistics; report forms, #8,860 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
形式[けいしき, keishiki] TH: รูปแบบ  EN: form

German-Thai: Longdo Dictionary
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
Form(n) |die, pl. Formen| แม่แบบ
formal(adj) ที่เกี่ยวกับทางเทคนิค เช่น formaler Fehler ข้อผิดพลาดทางเทคนิค
Formel(n) |die, pl. Formeln| สูตรทางคณิตศาสตร์
Formen(n) |pl.|, See also: die Form
Formenlehre(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: morphologisch, Syn. Morphologie
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
punktförmig(adj) ที่มีลักษณะเป็นจุด
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdrucksform { f }form of expression [Add to Longdo]
Eidesformel { f }form of oath [Add to Longdo]
Form { f } | in aller Form | der Form halber; der Ordnung halber | in absoluter Hochform seinform | in due form | as a matter of form | to be in formidable form [Add to Longdo]
Formabweichungen { pl }geometrical error [Add to Longdo]
Formaldehyd { n } [ chem. ]formaldehyde [Add to Longdo]
Formalin { n } [ chem. ]formalin [Add to Longdo]
Formalismus { m }formalism [Add to Longdo]
Formalist { m } | Formalisten { pl }formalist | formalists [Add to Longdo]
Formalität { f } | Formalitäten { pl } | nach Erledigung aller Formalitätenformality | formalities | on completion of all formalities [Add to Longdo]
Formalprüfung { f }examination as to formal requirements [Add to Longdo]
Formänderungsenergie { f }strain energy [Add to Longdo]
Format { n }format; size [Add to Longdo]
Formatieren { n }formatting [Add to Longdo]
Formatierer { m } | Formatierer { pl }formatter | formatters [Add to Longdo]
Formatierung { f }formatting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
IT[アイティー, aitei-] (n) { comp } (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公式[こうしき, koushiki] formell, offiziell [Add to Longdo]
可塑性[かそせい, kasosei] Formbarkeit, Platizitaet [Add to Longdo]
[よう, you] FORM, AUSSEHEN, INHALT [Add to Longdo]
[かた, kata] Form, Gestalt [Add to Longdo]
[かた, kata] Form, Gestalt [Add to Longdo]
方式[ほうしき, houshiki] Formel, -Form, Methode, System [Add to Longdo]
見合い[みあい, miai] formelles_Treffen_zweier_Heiratskand. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -form \-form\ [See {Form}, n.]
   A suffix used to denote in the form or shape of, resembling,
   etc.; as, valiform; oviform.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Form \Form\ (f[=o]rm; in senses 8 & 9, often f[=o]rm in
   England), n. [OE. & F. forme, fr. L. forma; cf. Skr.
   dhariman. Cf. {Firm}.]
   1. The shape and structure of anything, as distinguished from
    the material of which it is composed; particular
    disposition or arrangement of matter, giving it
    individuality or distinctive character; configuration;
    figure; external appearance.
    [1913 Webster]
 
       The form of his visage was changed.  --Dan. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       And woven close close, both matter, form, and style.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Constitution; mode of construction, organization, etc.;
    system; as, a republican form of government.
    [1913 Webster]
 
   3. Established method of expression or practice; fixed way of
    proceeding; conventional or stated scheme; formula; as, a
    form of prayer.
    [1913 Webster]
 
       Those whom form of laws
       Condemned to die.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Show without substance; empty, outside appearance; vain,
    trivial, or conventional ceremony; conventionality;
    formality; as, a matter of mere form.
    [1913 Webster]
 
       Though well we may not pass upon his life
       Without the form of justice.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Orderly arrangement; shapeliness; also, comeliness;
    elegance; beauty.
    [1913 Webster]
 
       The earth was without form and void. --Gen. i. 2.
    [1913 Webster]
 
       He hath no form nor comeliness.    --Is. liii. 2.
    [1913 Webster]
 
   6. A shape; an image; a phantom.
    [1913 Webster]
 
   7. That by which shape is given or determined; mold; pattern;
    model.
    [1913 Webster]
 
   8. A long seat; a bench; hence, a rank of students in a
    school; a class; also, a class or rank in society. "Ladies
    of a high form." --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   9. The seat or bed of a hare.
    [1913 Webster]
 
       As in a form sitteth a weary hare.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   10. (Print.) The type or other matter from which an
     impression is to be taken, arranged and secured in a
     chase.
     [1913 Webster]
 
   11. (Fine Arts) The boundary line of a material object. In
     (painting), more generally, the human body.
     [1913 Webster]
 
   12. (Gram.) The particular shape or structure of a word or
     part of speech; as, participial forms; verbal forms.
     [1913 Webster]
 
   13. (Crystallog.) The combination of planes included under a
     general crystallographic symbol. It is not necessarily a
     closed solid.
     [1913 Webster]
 
   14. (Metaph.) That assemblage or disposition of qualities
     which makes a conception, or that internal constitution
     which makes an existing thing to be what it is; -- called
     essential or substantial form, and contradistinguished
     from matter; hence, active or formative nature; law of
     being or activity; subjectively viewed, an idea;
     objectively, a law.
     [1913 Webster]
 
   15. Mode of acting or manifestation to the senses, or the
     intellect; as, water assumes the form of ice or snow. In
     modern usage, the elements of a conception furnished by
     the mind's own activity, as contrasted with its object or
     condition, which is called the matter; subjectively, a
     mode of apprehension or belief conceived as dependent on
     the constitution of the mind; objectively, universal and
     necessary accompaniments or elements of every object
     known or thought of.
     [1913 Webster]
 
   16. (Biol.) The peculiar characteristics of an organism as a
     type of others; also, the structure of the parts of an
     animal or plant.
     [1913 Webster]
 
   {Good form} or {Bad form}, the general appearance, condition
    or action, originally of horses, afterwards of persons;
    as, the members of a boat crew are said to be in good form
    when they pull together uniformly. The phrases are further
    used colloquially in description of conduct or manners in
    society; as, it is not good form to smoke in the presence
    of a lady.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Form \Form\ (f[^o]rm), v. t. [imp. & p. p. {Formed} (f[^o]rmd);
   p. pr. & vb. n. {Forming}.] [F. former, L. formare, fr.
   forma. See {Form}, n.]
   1. To give form or shape to; to frame; to construct; to make;
    to fashion.
    [1913 Webster]
 
       God formed man of the dust of the ground. --Gen. ii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       The thought that labors in my forming brain. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a particular shape to; to shape, mold, or fashion
    into a certain state or condition; to arrange; to adjust;
    also, to model by instruction and discipline; to mold by
    influence, etc.; to train.
    [1913 Webster]
 
       'T is education forms the common mind. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Thus formed for speed, he challenges the wind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To go to make up; to act as constituent of; to be the
    essential or constitutive elements of; to answer for; to
    make the shape of; -- said of that out of which anything
    is formed or constituted, in whole or in part.
    [1913 Webster]
 
       The diplomatic politicians . . . who formed by far
       the majority.             --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To provide with a form, as a hare. See {Form}, n., 9.
    [1913 Webster]
 
       The melancholy hare is formed in brakes and briers.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) To derive by grammatical rules, as by adding the
    proper suffixes and affixes.
    [1913 Webster]
 
   6. (Elec.) To treat (plates) so as to bring them to fit
    condition for introduction into a storage battery, causing
    one plate to be composed more or less of spongy lead, and
    the other of lead peroxide. This was formerly done by
    repeated slow alternations of the charging current, but
    now the plates or grids are coated or filled, one with a
    paste of red lead and the other with litharge, introduced
    into the cell, and formed by a direct charging current.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Form \Form\, v. i.
   1. To take a form, definite shape, or arrangement; as, the
    infantry should form in column.
    [1913 Webster]
 
   2. To run to a form, as a hare. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   {To form on} (Mil.), to form a lengthened line with reference
    to (any given object) as a basis.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 form
   n 1: the phonological or orthographic sound or appearance of a
      word that can be used to describe or identify something;
      "the inflected forms of a word can be represented by a stem
      and a list of inflections to be attached" [syn: {form},
      {word form}, {signifier}, {descriptor}]
   2: a category of things distinguished by some common
     characteristic or quality; "sculpture is a form of art";
     "what kinds of desserts are there?" [syn: {kind}, {sort},
     {form}, {variety}]
   3: a perceptual structure; "the composition presents problems
     for students of musical form"; "a visual pattern must include
     not only objects but the spaces between them" [syn: {form},
     {shape}, {pattern}]
   4: any spatial attributes (especially as defined by outline);
     "he could barely make out their shapes" [syn: {shape},
     {form}, {configuration}, {contour}, {conformation}]
   5: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   6: the spatial arrangement of something as distinct from its
     substance; "geometry is the mathematical science of shape"
     [syn: {shape}, {form}]
   7: the visual appearance of something or someone; "the delicate
     cast of his features" [syn: {form}, {shape}, {cast}]
   8: a printed document with spaces in which to write; "he filled
     out his tax form"
   9: (biology) a group of organisms within a species that differ
     in trivial ways from similar groups; "a new strain of
     microorganisms" [syn: {form}, {variant}, {strain}, {var.}]
   10: an arrangement of the elements in a composition or
     discourse; "the essay was in the form of a dialogue"; "he
     first sketches the plot in outline form"
   11: a particular mode in which something is manifested; "his
     resentment took the form of extreme hostility"
   12: (physical chemistry) a distinct state of matter in a system;
     matter that is identical in chemical composition and
     physical state and separated from other material by the
     phase boundary; "the reaction occurs in the liquid phase of
     the system" [syn: {phase}, {form}]
   13: a body of students who are taught together; "early morning
     classes are always sleepy" [syn: {class}, {form}, {grade},
     {course}]
   14: an ability to perform well; "he was at the top of his form";
     "the team was off form last night"
   15: a life-size dummy used to display clothes [syn: {mannequin},
     {manikin}, {mannikin}, {manakin}, {form}]
   16: a mold for setting concrete; "they built elaborate forms for
     pouring the foundation"
   v 1: create (as an entity); "social groups form everywhere";
      "They formed a company" [syn: {form}, {organize},
      {organise}]
   2: to compose or represent:"This wall forms the background of
     the stage setting"; "The branches made a roof"; "This makes a
     fine introduction" [syn: {form}, {constitute}, {make}]
   3: develop into a distinctive entity; "our plans began to take
     shape" [syn: {form}, {take form}, {take shape}, {spring}]
   4: give shape or form to; "shape the dough"; "form the young
     child's character" [syn: {shape}, {form}]
   5: make something, usually for a specific function; "She molded
     the rice balls carefully"; "Form cylinders from the dough";
     "shape a figure"; "Work the metal into a sword" [syn:
     {shape}, {form}, {work}, {mold}, {mould}, {forge}]
   6: establish or impress firmly in the mind; "We imprint our
     ideas onto our children" [syn: {imprint}, {form}]
   7: assume a form or shape; "the water formed little beads"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Form /fɔrm/ 
  form; shape

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 form
  form; shape

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top