ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rectify

R EH1 K T AH0 F AY2   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rectify-, *rectify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rectify[VT] ทำให้ถูกต้อง, See also: แก้ให้ถูก, Syn. adjust, correct
rectify[VT] เปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรง (ทางไฟฟ้า)
rectify[VT] หาความยาวของเส้นโค้ง (ทางคณิตศาสตร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rectify(เรค'ทิไฟ) vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไขให้ถูกต้อง,ปรับให้ถูกต้อง,คำนวณให้ถูกต้อง,ทำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นซ้ำ,เปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง,หาความยาว (ของเส้นโค้ง), See also: rectifiable adj., Syn. correct,mend,amend

English-Thai: Nontri Dictionary
rectify(vt) ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ถูกต้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rectifying planeระนาบผ่านเส้นสัมผัสกับแนวคู่ฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AND IT'S NOT TOO LATE TO RECTIFY IT.และมันก็ยังไม่สายที่จะทำให้ถูกต้อง If There's Anything I Can't Stand (2007)
The only way to rectify the wrongs you did him is to suck out KIM Hong-do dry and become the greatest court painterคือขจัดคิมฮองดูไปให้พ้นทาง เพื่อที่เจ้าจะได้เป็น สุดยอดจิตรกรเอกในราชสำนัก Portrait of a Beauty (2008)
He's trying to rectify this huge problem, but he can't find anybody to help him.โอเค เราจะเริ่มพายออกไป ไม่มีการใช้ความรุนแรง The Cove (2009)
I'm confident the situation will rectify itself soon.ข้ามั่นใจว่าสถานการณ์ จะคลี่คลายตัวมันเองในไม่ช้า Dooku Captured (2009)
As penance, I chose not to make war with you again... and to attempt to rectify this disservice.ด้วยความสำนึกผิด ฉันจึงไม่ก่อสงครามกับเจ้าอีก และพยายามที่จะ แก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง Batman: Under the Red Hood (2010)
Prosecutor Ma, didn't you assure me yesterday, you'd rectify the way you dressed?อัยการมา, เมื่อวานฉันบอกให้เธอปรับปรุงเรื่องการแต่งกายไม่ใช่หรอ? Prosecutor Princess (2010)
I did rectify it. This is 1 centimeter longer than the skirt I wore yesterday, and I'm not wearing fishnet stockings, either.ฉันก็ปรับปรุงแล้วนะคะ ตัวนี้ยาวกว่าตัวเดิมตั้ง 1 เซนนะค่ะ Prosecutor Princess (2010)
I must hasten, and rectify the crown prince's misjudgment.ข้าต้องรีบ และแก้ไขการตัดสินใจ ที่ผิดพลาดขององค์รัชทายาท Episode #1.4 (2010)
I will quickly go and rectify that mistake.ข้าจะรีบ... ไปแก้ไขความผิดพลาดนั้น Episode #1.20 (2012)
I will rectify this the moment I arrive.ผมจะปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ เมื่อตอนที่ผมไปถึง ได้โปรดเข้าร่วมกับเรา The Midnight Ride (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรับปรุงแก้ไข[V] rectify, See also: correct, adjust, improve, remedy, Syn. แก้ไขปรับปรุง, Example: สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, Thai definition: ทำให้ดีกว่าเดิม
แก้[V] solve, See also: rectify, correct, revise, alter, Syn. ไข, คลี่คลาย, Example: ในปัจจุบันมีงานวิจัยอยู่มากมายหลายชิ้นที่มุ่งแก้ปัญหาการวิเคราะห์ความหมาย, Thai definition: ทำให้หมดข้อสงสัย, อธิบายให้เข้าใจ
ถูกต้อง[V] right, See also: rectify, remedy, Syn. ถูก, Example: เด็กๆ ทำการบ้านถูกต้องทุกข้อ, Thai definition: ไม่ผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve   FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; améliorer
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter   FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify   FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier
ปรับปรุงแก้ไข[v. exp.] (prapprung kaēkhai) EN: rectify ; correct ; adjust ; improve ; remedy   

CMU English Pronouncing Dictionary
RECTIFY R EH1 K T AH0 F AY2
RECTIFYING R EH1 K T AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rectify (v) rˈɛktɪfaɪ (r e1 k t i f ai)
rectifying (v) rˈɛktɪfaɪɪŋ (r e1 k t i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自力更正[じりきこうせい, jirikikousei] (n,vs) working out one's salvation by own efforts; rehabilitating oneself by one's own efforts; rectifying one's ways of life without relying on others' help [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rectify \Rec"ti*fy\ (-f?), v. t. [imp. & p. p. {Rectified}
   (-f?d); p. pr. & vb. n. {Rectifying} (-f?`?ng).] [F.
   rectifier, LL. rectificare; L. rectus right + -ficare (in
   comp.) to make. See {Right}, and {-fy}.]
   1. To make or set right; to correct from a wrong, erroneous,
    or false state; to amend; as, to rectify errors, mistakes,
    or abuses; to rectify the will, the judgment, opinions; to
    rectify disorders.
    [1913 Webster]
 
       I meant to rectify my conscience.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This was an error of opinion which a conflicting
       opinion would have rectified.     --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) To refine or purify by repeated distillation or
    sublimation, by which the fine parts of a substance are
    separated from the grosser; as, to rectify spirit of wine.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) To produce ( as factitious gin or brandy) by
    redistilling low wines or ardent spirits (whisky, rum,
    etc.), flavoring substances, etc., being added.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {To rectify a globe}, to adjust it in order to prepare for
    the solution of a proposed problem.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To amend; emend; correct; better; mend; reform; redress;
     adjust; regulate; improve. See {Amend}.
     [1913 Webster] Rectilineal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rectify
   v 1: math: determine the length of; "rectify a curve"
   2: reduce to a fine, unmixed, or pure state; separate from
     extraneous matter or cleanse from impurities; "refine sugar"
     [syn: {refine}, {rectify}]
   3: bring, lead, or force to abandon a wrong or evil course of
     life, conduct, and adopt a right one; "The Church reformed
     me"; "reform your conduct" [syn: {reform}, {reclaim},
     {regenerate}, {rectify}]
   4: set straight or right; "remedy these deficiencies"; "rectify
     the inequities in salaries"; "repair an oversight" [syn:
     {rectify}, {remediate}, {remedy}, {repair}, {amend}]
   5: make right or correct; "Correct the mistakes"; "rectify the
     calculation" [syn: {correct}, {rectify}, {right}] [ant:
     {falsify}]
   6: convert into direct current; "rectify alternating current"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top