ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ex

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ex-, *ex*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
expectancy(n) espérence

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Expressionsการแสดงความคิด
exsanguinate(vi) ดูดเลือดออก, ทำให้เลือดหมดตัว
extubate(vi) เอาท่อออก (จากอวัวะ)

English-Thai: Longdo Dictionary
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, Syn. commentator
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, See also: A. endergenic, endothermic, Syn. exothermic
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, Syn. exothermic reaction
exhumation(n) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained.
exodus(n) หนังสืออพยพ หนังสือเล่มที่ 2 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: The Old Testament
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, Syn. expandable
express bullet(n) กระสุนแรงสูง
expropriation(n) การเวนคืน เช่น One of the greatest risks that infrastructure projects have faced in the past is that of expropriation by the host government.
extension cord(n) สายพ่วงไฟ, สายต่อปลั๊ก, See also: extension lead, Syn. power extender

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ex(prf) ก่อนหน้า, Syn. former
ex(prf) นอก, Syn. away, out, outside
ex(n) พยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24
ex(prf) ไม่มี, See also: ปราศจาก, Syn. not, without
ex(prep) ไม่รวม, See also: ไม่คิดรวม
ex(n) อดีตภรรยาหรือสามี (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนรักเก่า, แฟนเก่า, อดีตคนรัก
ex(prf) ออก, See also: จาก
ex(prf) ออก
ex(sl) คู่รักเก่า, See also: แฟนเก่า
exam(n) การสอบ, See also: การทดสอบ, Syn. examination, test

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี, อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า, ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse, store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
ex dividendโดยไม่รวมเงินปันผลในงวดต่อไป
ex facto(เอคซฺ แฟค'โท) L. ตามความเป็นจริง
ex officio(เอคซฺ'อะฟิชิโอ) โดยตำแหน่งหน้าที่., See also: ex officio adj.
ex-Pref. ออก, ทำให้",นอกตำแหน่ง,อดีต
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้โกรธเคือง, ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
exacerbationอาการกำเริบ
exact(อิดแซคทฺ') { exacted, exacting, exacts } adj. แน่นอน, แน่ชัด, ถูกต้อง, เที่ยง, แม่นยำ. vt. บีบบังคับ, เรียกร้อง, ต้องการ., See also: exactable adj. ดูexact exacter n. ดูexact exactor n. ดูexact exactness n. ดูexact -S...
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก, ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก, เกรี้ยวกราด, พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
exaction(อิคแซค'เชิน) n. การบีบบังคับ, การเรียกร้องความต้องการ, สิ่งที่เรียกร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
EX ex officio(adj) โดยตำแหน่ง, โดยตำแหน่งหน้าที่
exact(adj) แน่นอน, แน่ชัด, ถูกต้อง, เที่ยง, แม่นยำ
exact(vt) เกณฑ์เอามา, บีบบังคับ, ต้องการ
exacting(adj) พิถีพิถัน, เข้มงวด, เกรี้ยวกราด
exaction(n) ความเข้มงวด, การบีบบังคับ, การเกณฑ์เอามา, การขู่เข็ญเอามา
exactness(n) ความแน่นอน, ความถูกต้อง, ความแน่ชัด, ความเที่ยงตรง
exaggerate(vi) พูดเกินจริง, พูดโอ้อวด, พูดเลยเถิด
exaggerate(vt) ทำให้เกินจริง, ขยายเกินปกติ, โอ้อวด
exaggeration(n) การคุยโว, การพูดเกินจริง, การพูดโอ้อวด
exalt(vt) ยกย่อง, ยกระดับ, ทำให้สูงขึ้น, สรรเสริญ, ยกยอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ex capitalisation (x.c.)ไม่รวมเป็นเงินทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex contractu (L.)ที่เกิดจากสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex contractu, actionคดีฟ้องว่ากระทำผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex debito justitialตามสิทธิ, โดยสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex delicto, actionคดีฟ้องว่ากระทำการละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex delicto; ex maleficio (L.)ที่เกิดจากการละเมิด (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex dividend (x.d.)ไม่รวมเป็นเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex gratia (L.)โดยเสน่หา, โดยใจสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex gratia paymentการชดใช้ด้วยการุณย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex interest (x.i.)ไม่รวมเป็นดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exภายนอก [การแพทย์]
ex officioโดยตำแหน่ง [การทูต]
Ex-convictsบุคคลผู้พ้นโทษ [TU Subject Heading]
Ex-Quay Priceราคาหน้าท่าเรือ, Example: เงื่อนไขสัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) ในกรณีที่ผู้ขายจะต้องนำสินค้าที่จะขายส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ณ ท่าเรือ ตามวันเวลาที่ได้ตกลงกันหากเงื่อนไขสัญญาระบุว่าเป็นราคา ณ ท่าเรือที่มีการชำระภาษีแล้ว (EX-quay duty paid) ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ชำระภาษีในการนำสินค้านั้นเข้าประเทศของผู้ซื้อด้วย หากเป็นเงื่อนไขที่ระบุว่าเป็นราคา ณ ท่าเรือที่อยู่ในบัญชีของผู้ซื้อ (Ex-quay on buyer?s account) ผู้ซื้อจะเป็นผู้ชำระภาษีในการนำเข้าสินค้านั้นเอง [สิ่งแวดล้อม]
Ex-Ship Priceราคาก่อนนำสินค้าออกจากเรือ, Example: เงื่อนไขสัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) ในกรณีที่ผู้ขายจะต้องนำสินค้า ที่จะขายส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามวันเวลาที่ตกลงกัน บนเรือลำที่ผู้ซื้อจัดหา ณ ท่าเรือปลายทางที่ระบุ โดยที่ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระขนถ่ายสินค้าออกจากเรือ ชำระภาษีและค่าธรรมต่างๆ ในการนำเข้าและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าต่อจากนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Ex-Works (ex-factory, ex-mill, ex-warehouse) Priceราคาหน้าโรงงาน, Example: เงื่อนไขสัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) ในกรณีที่ผู้ขายจะนำสินค้า ที่จะขายส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ณ วันเวลา และสถานที่โรงงานหรือโกดังเก็นสินค้านั้นๆ โดยที่ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น อาทิ ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการนำเข้า-ส่งออก ค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Exacerbationการกำเริบ, การกำเริบของโรค [การแพทย์]
Exacerbation and Remissionการดำเนินของโรคเป็นๆหายๆ, อาการดำเนินของโรคเป็นๆหายๆ [การแพทย์]
Exacerbation, Acuteการกำเริบปัจจุบันของอาการโรค [การแพทย์]
Exact Conversionค่าแน่นอน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ex workราคาหน้าโรงงาน
excavation(n) เกี่ยวกับดิน
excavation(n) อาชีพ
excell(vi, vt) เก่ง, สามารถ, เก่งกว่า, ทำให้ดีกว่า, See also: good at, Syn. expert
exclude(vt) ไม่รวม
exclusivity(n) การผูกขาด
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้, See also: A. raycity, raycity, Syn. raycity
excuss[Ex`cuss´] (vt) 1)ทิ้ง, สลัดทิ้ง, สะบัด; 2) พินิจ, ตรวจสอบอย่างละเอียด, สืบสวน, แกะรอย, ถอดรหัส; 3) ยึดจับ, บังคับคดี (กฎหมาย), See also: to discard, 2To inspect; to investigate, to decipher, 3To seize a, Syn. 1To shake off
executable statement(n) ข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ
executionการบังคับคดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Ticking stops) Useless... ex army rubbish.ไร้ประโยชน์ขยะอดีตกองทัพ Help! (1965)
So your ex and your private patient were both screwing Adam T owers.งั้นอดีตภรรยาและคนไข้คุณ ทั้งคู่ก็นอนกับอดัม ทาวเวอร์ Basic Instinct (1992)
And your ex is in a coma just as she's to say something inconvenient for you.และอดีตภรรยาคุณอยู่ในอาการโคม่า เหมือนเธอกำลังจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณ Basic Instinct (1992)
Your ex and Catherine Tramell were girl buddies. Did you know that?อดีตภรรยาคุณและแคทเธอรีน ทราเมล เคยเป็นคู่หูกัน คุณรู้เรื่องนี้ไหม? Basic Instinct (1992)
It's not like she'd Fed Ex a six-carat diamond.ทำอย่างกับว่าเธอส่งแหวนเพชรมากับเฟ็ดเอ๊กซ์ได้งั้นแหละ Legally Blonde (2001)
My marriage counselor. My ex and I were on the rocks. She said get a hobby.ผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงานของฉัน อดีตของฉันและฉันอยู่บนโขดหิน เธอบอกว่าได้รับงานอดิเรก Showtime (2002)
Not, I have to go back with ex planted like a brotherไม่ต้องหรอก ฉันกลับกับเขาได้น่ะ ไม่ต้องห่วงหรอก Sex Is Zero (2002)
Send it to my ex for my kids.เซ็นชื่อก่อน I Heart Huckabees (2004)
And when she does, she'll kill all of us. That's what your ex can't seem to realise.ในปี 1959 ในที่สุดสภารัฐก็ยอมรับว่า Shaun of the Dead (2004)
Just about the time your ex was jumping off her own balcony wearing nothing but a bathrobe.ก็เเค่เป็นช่วงเวลา ที่เมียเก่าของนายกระโดด ลงมาจากระเบียงห้องของเธอ โดยไม่ส่วมใส่อะไรนอกจากเสื้อคลุมอาบน้ำ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
I haven't even seen a check from my ex in four months.ฉันยังไม่ได้รับเงินค่าเลี้ยงดู จากอดีตสามีฉัน 4 เดือนแล้วนะ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
How did you get my ex to send me a check?คุณติดต่ออดีตสามีฉันได้ยังไง เพื่อส่งเช็คเงินให้ฉัน Mr. Monk Meets the Godfather (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ex$100 will cover all your expenses for the trip.
ex82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
exA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
exAbout two million pounds of flour are exported annually.
exAbout two million pounds of wheat were exported annually.
exA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
exA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
exA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
exAccidents will happen when they are least expected.
exAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
exAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
exAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้(n) exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว(n) selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
คำขอโทษ(n) excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
งานนิทรรศการ(n) exhibition, See also: exhibit, presentation, Syn. นิทรรศการ, Example: มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ, Thai Definition: การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม
ดังใจ(v) expect, See also: hope, desire, Example: คุณจะเอาอะไรให้ได้ดังใจเสมอไปไม่ได้, Thai Definition: ได้ดังที่ใจหวังไว้
นั่นสิ(int) Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai Definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
ฝึกสมอง(v) exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai Definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
ผู้ตรวจ(n) examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจสอบ(n) examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ผู้ทดลอง(n) experimenter, See also: tester, Ant. ผู้ถูกทดลอง, Example: ผู้ทดลองบอกว่าสามารถนำสารไพรม์วันเข้าไปใช้ร่วมในการรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีหรือการใช้ยา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อดิเรก[adirēk] (adj) EN: special ; superior  FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต-[adīt-] (pref, (adj)) EN: ex-  FR: ex-
อดีตเมีย[adīt mīa] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [ f ] ; ex-épouse [ f ]
อดีตภรรยา[adīt phanrayā] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [ f ] ; ex-épouse [ f ]
อดีตสามี[adīt sāmī] (n, exp) EN: ex-husband  FR: ex-mari [ m ]
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [ f ]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [ f ]
แอโรบิก[aērōbik] (n) EN: aerobics ; aerobic exercise  FR: aérobic [ m ] (anglic.)
อาหารมื้อหน้า[āhān meū nā] (n, exp) EN: next meal  FR: le prochain repas

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ex
exam
exar
exco
exec
exel
exes
exim
exit
exit

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ex
ex-
exam
excl
exit
expo
Exxon
exact
exalt
exams

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bó, ㄅㄛˊ, ] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble #245 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] example; precedent; rule; case; instance #321 [Add to Longdo]
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ,   /  ] exploit (a resource); open up (for development); to develop #386 [Add to Longdo]
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ,   /  ] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc) #434 [Add to Longdo]
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ,  ] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize #552 [Add to Longdo]
专家[zhuān jiā, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ,   /  ] expert; specialist #615 [Add to Longdo]
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, ] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth) #927 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, / ] extremely; pole (geography, physics); utmost; top #959 [Add to Longdo]
考试[kǎo shì, ㄎㄠˇ ㄕˋ,   /  ] exam #1,098 [Add to Longdo]
解释[jiě shì, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ,   /  ] explanation; to explain; to interpret; to resolve #1,192 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Existenz(n) |die, pl. Existenzen| การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่ เช่น Man kann die Existenz von Geistern noch nicht identifizieren., See also: existieren, vorhanden
Expert(n) |der, pl. Experten| ผู้ชำนาญ
Experte(n) |der, pl. Experten| ผู้เชี่ยวชาญ, See also: die Expertin
Experten(n) |pl.|, See also: Expert
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.
exzellent(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก เช่น Das Foto ist exzellent.
Hexe(n, vulgar) |die , pl. Hexen| แม่มด อาจใช้แสดงอาการโกรธ เช่น Du, alte Hexe!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtslizenz { f }ex officio licence [Add to Longdo]
externe Effekte [ econ. ]externalities [Add to Longdo]
Exaktheit { f }; Genauigkeit { f }exactitude [Add to Longdo]
Examen { n } | Examen machenexamination; exam | to take one's exams [Add to Longdo]
Exegese { f }exegesis [Add to Longdo]
Exekutivgewalt { f }executive power [Add to Longdo]
Exekutivorgan { n } | Exekutivorgane { pl }law enforcement agency | law enforcement agencies [Add to Longdo]
Exemplar { n }specimen [Add to Longdo]
Exerzierplatz { m }; Parade { f }parade [Add to Longdo]
Exhalation { f }exhalation [Add to Longdo]
Exhibitionist { m } | Exhibitionisten { pl }exhibitionist | exhibitionists [Add to Longdo]
Exhumierung { f } | Exhumierungen { pl }disinterment | disinterments [Add to Longdo]
Exhumierung { f }exhumation [Add to Longdo]
Exil { n }exile [Add to Longdo]
Existenz { f }existence [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent, e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, Syn. très bon
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: démesuré, énorme, extrême
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
éxgèse(n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
ノート[no-to] (n, vs) (1) (abbr) (See ノートブック) notebook; copy-book; exercise book; (2) note; (n) (3) notebook PC; (P) #73 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf, exp) (uk) (abbr) (from 〜のうち) (See 家・ち・1) 's house; 's home #90 [Add to Longdo]
[o] (int) oh! (expression of slight surprise) #94 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
厄払い[やくはらい, yakuharai] Exorzismus, Geisterbeschwoerung [Add to Longdo]
受験[じゅけん, juken] Examen_machen, Pruefung_ablegen [Add to Longdo]
受験地獄[じゅけんじごく, jukenjigoku] Examenshoelle [Add to Longdo]
奇矯[ききょう, kikyou] exzentrisch, sonderbar [Add to Longdo]
[そん, son] EXISTIEREN, DENKEN, WISSEN [Add to Longdo]
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] Extraktion [Add to Longdo]
排他的[はいたてき, haitateki] exklusiv [Add to Longdo]
探検隊[たんけんたい, tankentai] Expedition, Expeditionsgruppe [Add to Longdo]
標本[ひょうほん, hyouhon] Exemplar, Muster, Typus [Add to Longdo]
[ばく, baku] EXPLODIEREN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ex \ex\ ([e^]ks), n.
   The letter x.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ex \ex\ ([e^]ks), prep. (Finance)
   Without (some right); not including the right to have; as, a
   stock selling ex dividend (a stock for which the right to a
   dividend has expired the previous day); ex interest; ex
   rights.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ex- \Ex-\ ([e^]ks).
   A prefix from the latin preposition, ex, akin to Gr. 'ex or
   'ek signifying out of, out, proceeding from. Hence, in
   composition, it signifies out of, as, in exhale, exclude;
   off, from, or out, as in exscind; beyond, as, in excess,
   exceed, excel; and sometimes has a privative sense of
   without, as in exalbuminous, exsanguinous. In some words, it
   intensifies the meaning; in others, it has little affect on
   the signification. It becomes ef- before f, as in effuse. The
   form e- occurs instead of ex- before b, d, g, l, m, n, r, and
   v, as in ebullient, emanate, enormous, etc. In words from the
   French it often appears as es-, sometimes as s- or ['e]-; as,
   escape, scape, ['e]lite. Ex-, prefixed to names implying
   office, station, condition, denotes that the person formerly
   held the office, or is out of the office or condition now;
   as, ex-president, ex-governor, ex-mayor, ex-wife, ex-convict.
   The Greek form 'ex becomes ex in English, as in exarch; 'ek
   becomes ec, as in eccentric.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ex \ex\ ([e^]ks), n. [contraction]
   An ex-wife or ex-husband; a former spouse; -- used usually
   with a possessive; as, she invited her ex to her second
   wedding; her ex; his ex; John's ex. [informal]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ex
   adj 1: out of fashion; "a suit of rather antique appearance";
       "demode (or outmoded) attire"; "outmoded ideas" [syn:
       {antique}, {demode}, {ex}, {old-fashioned}, {old-hat(p)},
       {outmoded}, {passe}, {passee}]
   n 1: a man who was formerly a certain woman's husband [syn: {ex-
      husband}, {ex}]
   2: a woman who was formerly a particular man's wife; "all his
     exes live in Texas" [syn: {ex-wife}, {ex}]
   3: the 24th letter of the Roman alphabet [syn: {X}, {x}, {ex}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ex
  from; out of

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 ex-
  ex-; former

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ex‐
  ex‐; former

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top