ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alike

AH0 L AY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alike-, *alike*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alike(adv) เช่นเดียวกัน, See also: เหมือนกัน, อย่างเดียวกัน, แบบเดียวกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน, Syn. similarly
alike(adj) เหมือนกัน, See also: คล้ายคลึงกัน, ไม่แตกต่างกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน, Syn. similar, like, same

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alike(อะไลคฺ') adj., adv. เหมือนกับ, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน. -alikeness n., Syn. like, same

English-Thai: Nontri Dictionary
alike(adj) เหมือนกัน, อย่างเดียวกัน, คล้ายกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"They walked both Hindu and Muslim alike with heads held high without any hope of escape from injury or death.พวกเขาเดินเข้าไป ทั้งฮินดูและมุสลิม ศีรษะตั้งตรง Gandhi (1982)
You told me everyone was alike and deserved a fair break.พ่อเคยบอกหนูว่า ทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกัน Dirty Dancing (1987)
Because we are more alike than you realize.เพราะว่าเราเหมือนกันมากกว่าที่คุณคิด... Ghost in the Shell (1995)
No two are alike and we've uncovered over 10, 000 already.เราได้รับเพจที่เข้ารหัสลับ เหล่านี้ของข้อความ ไม่มีสองเหมือนกันและเรา ได้ค้นพบกว่า 10, 000 แล้ว Contact (1997)
Mother and son are alike in their selfish ways. Looks like it runs in the family.แม่กับลูกเห็นแก่ตัวเหมือนกันไม่มีผิด ดูเหมือนมันจะถ่ายทอดทางสายเลือดนะ Sorry, I Love You (2004)
Europe suffers in the grip of repression and poverty. Peasant and lord alike flee to the Holy Land in search of fortune or salvation.ยุโรปตกอยู่ในสภาพการกดขี่และความอดอยาก ผู้คนและขุนนางต่างเดินหาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ เพื่อแสวงหาอนาคตหรือการไถ่บาป. Kingdom of Heaven (2005)
Yeah. I don't know. They all look alike to me.เอ่อ ผมไม่รู้ มือกลองก็เหมือนผมทั้งนั้นแหละ Just My Luck (2006)
They're both alike because they're both fruit.มันทั้งสองเหมือนกัน เพราะมันกำลังผลไม้ทั้ง Sex Trek: Charly XXX (2007)
You are alike your father.เหมือนพ่อของเธอ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
It was alike to the Mr. Weasley.มันเป็นประตูเดียวกับที่ฉันเคยฝันถึง Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
It's share and share alike aboard my vessel, sonny boy!สมบัติตองแบ่งกันเชยชมให้ถ้วนทั่วทั้งเรือข้า เจ้าหนู! Stardust (2007)
And, Claire, you and I, we're more alike than any of them.แคลร์... เธอและฉัน เราเหมือนกันมากกว่าคนอื่นๆ เราบาดเจ็บไม่เป็น Chapter Thirteen 'Dual' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alikeAdults and children alike would like to see the movie.
alikeAll the houses in this neighborhood look so much alike that I can't tell them apart.
alikeAll those flowers look alike.
alike"Don't look alike do you?" "That's because we're fraternal (twins)."
alikeGreat minds think alike.
alikeI took her for her sister. They look so much alike.
alikeI took her for Minako. They are so much alike.
alikeKen and his brother are very much alike.
alikeLook exactly alike.
alikeMuch as we resemble one another, we are none of us exactly alike.
alikePaul has three sons. They look very much alike.
alikeSeen at a distance, the two look alike.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล้ายคลึง(v) resemble, See also: alike, look like, similar, be like, Syn. ละม้าย, คล้าย, Example: รูปภาพสองรูปนี้คล้ายคลึงกันมาก จนดูไม่ออกว่ารูปไหนรูปจริงรูปปลอม, Thai Definition: เกือบจะเหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นกัน[chen kan] (adv) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too  FR: de même
เดียวกัน[dīokan] (x) EN: same ; alike  FR: même ; identique ; le même
คล้าย[khlāi] (v) EN: resemble ; similar ; alike ; look alike ; look as if ; be likely  FR: ressembler
คล้าย[khlāi] (adv) EN: such as ; like ; nearly alike ; almost alike  FR: tel que ; comme ; pareil à
คล้ายคลึง[khlāikhleung] (v) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like  FR: être similaire ; être analogue
ใกล้เคียง[klaikhīeng] (v) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to
ละม้าย[lamāi] (v) EN: resemble ; be similar to ; be alike ; look like ; take after ; be like  FR: ressembler ; être semblable ; avoir la même apparence
ละม้ายคล้ายคลึง[lamāi khlāikhleung] (v, exp) EN: take after ; be alike ; resemble ; look like
เหมือนกัน[meūankan] (adj) EN: likewise ; alike ; same  FR: identique ; pareil ; similaire
เหมือน[meūoen] (x) EN: same ; like ; similar ; alike ; just like ; resembling ; after  FR: même ; comme ; pareil ; similaire ; tel que

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALIKE AH0 L AY1 K
ALIKES AH0 L AY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alike (j) ˈəlˈaɪk (@1 l ai1 k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f, n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) #262 [Add to Longdo]
類似[るいじ, ruiji] (n, adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P) #3,232 [Add to Longdo]
一分一厘も違わず[いちぶいちりんもたがわず, ichibuichirinmotagawazu] (exp) to be exactly alike [Add to Longdo]
瓜二つ;うり二つ[うりふたつ, urifutatsu] (adj-na) as alike as two melons (two peas in a pod) [Add to Longdo]
似る[にる, niru] (v1, vi) (1) to resemble; to look like; to take after; (2) to be similar (in status, condition, etc.); to be close; to be alike; to be like; (P) [Add to Longdo]
揃って[そろって, sorotte] (exp) (See 揃う) all together; in a body; en masse; all alike [Add to Longdo]
等しく;斉しく;均しく[ひとしく, hitoshiku] (adv, vs) equally; evenly; similarly; alike [Add to Longdo]
同視[どうし, doushi] (n, vs) treating alike [Add to Longdo]
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] (n) { comp } lookalike (product) [Add to Longdo]
老少不定[ろうしょうふてい;ろうしょうふじょう, roushoufutei ; roushoufujou] (n) Death comes to old and young alike; uncertainty of life [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] lookalike (product) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alike \A*like"\ ([.a]*l[imac]k), a. [AS. onl[imac]c, gel[imac]c;
   pref. [=a] + like.]
   Having resemblance or similitude; similar; without
   difference. [Now used only predicatively.]
   [1913 Webster]
 
      The darkness and the light are both alike to thee.
                          --Ps. cxxxix.
                          12.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alike \A*like"\, adv. [AS. gel[imac]ce, onl[imac]ce.]
   In the same manner, form, or degree; in common; equally; as,
   we are all alike concerned in religion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alike
   adv 1: equally; "parents and teachers alike demanded reforms"
       [syn: {alike}, {likewise}]
   2: in a like manner; "they walk alike"
   adj 1: having the same or similar characteristics; "all
       politicians are alike"; "they looked utterly alike";
       "friends are generally alike in background and taste"
       [syn: {alike(p)}, {similar}, {like}] [ant: {dissimilar},
       {unalike}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top