ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instruct

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instruct-, *instruct*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, Syn. nursing instructor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instruct(vi) สั่งสอน, See also: สอน, ให้ความรู้, Syn. educate, teach, train
instruct(vt) สั่งสอน, See also: สอน, ให้ความรู้, Syn. educate, teach, train
instructor(n) ครูผู้สอน, See also: อาจารย์, ครู, ผู้สอน, Syn. teacher, trainer, educator
instruct in(phrv) สอนในเรื่อง, See also: ให้การศึกษา...ในเรื่อง, Syn. educate in
instruction(n) การสอน, See also: วิธีสอน, Syn. education, teaching
instruction(n) คำสั่ง (คำทางการ), Syn. order
instruction(n) วิธีใช้, See also: คำแนะนำ, วิธีการใช้, Syn. advice, guidance
instructive(adj) ซึ่งเป็นการสั่งสอน, See also: ซึ่งให้ข่าวสาร, ซึ่งให้ความรู้, Syn. informative, educational, Ant. uneducational, uninstructive
instructress(n) ครูผู้หญิง (ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว), See also: อาจารย์ผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instruct(อินสทรัคทฺ') vt. สั่งสอน, แนะนำ, ชี้แนะ., See also: instructible adj., Syn. inform
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน, การแนะนำ, การชี้แนะ, การศึกษา, คำสั่ง, คำสอน
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่องหน่วยความจำที่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้เก็บชุดคำสั่งที่ไปนำมาเพื่อใช้กระทำการ (execute)
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ หรือได้รับคำตอบที่ต้องการจากชุดคำสั่งหนึ่ง ๆ โดยปกติ การทำงานของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ1. ช่วงการแปล (compilation time) 2. ช่วงการกระทำการ (execution time) มีความหมายเหมือน execution time
instructive(อินสทรัค'ทิฟว) adj. เป็นการสั่งสอน, เป็นการแจ้งข่าว, See also: instructiveness n., Syn. informative
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน, ครู, อาจารย์, อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
instructress(อินสทรัค'เทรส) n. instructor ที่เป็นผู้หญิง
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction

English-Thai: Nontri Dictionary
instruct(vt) สอน, แจ้ง, แนะนำ, ชี้แนะ
instruction(n) การสอน, คำแนะนำ, ความรู้
instructive(adj) เป็นการสอน, ให้คำแนะนำ, ให้ความรู้
instructor(n) ครู, ผู้แนะนำ, ผู้ฝึก, อาจารย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instructionการสอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instructionคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instruction๑. คำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ program instruction ]๒. คำสั่งเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ machine instruction ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instruction๑. คำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ program instruction ]๒. คำสั่งเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ machine instruction ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction๑. คำสั่ง, การสั่ง๒. การสั่งสอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
instruction addressเลขที่อยู่คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction counter; program counterตัวนับระบุตำแหน่งคำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ sequence control register ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction cycleรอบคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction setชุดของคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instruction Manualsคู่มือการใช้ [การแพทย์]
Instruction Unitหน่วยการสอน [การแพทย์]
Instructional materials centersศูนย์สื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Instructional materials industryอุตสาหกรรมสื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Instructional materials personnelบุคลากรทางสื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า &quot;สื่อการเรียน&quot; เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ &quot;สื่อการสอน&quot; เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน<br />สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ &quot;สื่อการเรียนการสอน&quot; หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructional Packagesชุดการเรียนการสอน [การแพทย์]
Instructional Procedureกระบวนการในการสอน [การแพทย์]
Instructional systemsระบบการเรียนการสอน [TU Subject Heading]
Instructional television programsรายการโทรทัศน์เพื่อความรู้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
instruction[อิน'ซตรัคช'น] (n) การสอน, การชี้แนะ, คำสั่ง, คำชี้แนะ
Instruction(n) คำสั่ง, การสอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา Gandhi (1982)
I sentence you to life imprisonment... and I instruct that you shall serve... a minimum of 30 years.ประโยคที่ผมคุณ ให้จำคุกตลอดชีวิต ... และผมสั่ง ที่คุณจะให้บริการ ... ขั้นต่ำ 30 ปี In the Name of the Father (1993)
You're to do nothing until he instructs you toพวกแกไม่ทำอะไรเลย ถ้าเขาไม่สั่ง War (2007)
Then we'll instruct you further.แล้วจะบอกต่อไปว่าต้องทำไร The Ghost Network (2008)
Please, Sensei, instruct me in your ancient ways.กรุณาด้วย ท่านอาจารย์ แนะนำศิษย์คนนี้ ด้วยวิธีของท่านเถิด Everybody Says Don't (2009)
I mean, surely it must be in my nature to instruct you in something that's ancient and secret like building a wall that you can see from outer space.ผมหมายถึง มันต้องเป็นสิ่งที่ผมถนัดสิ ที่จะสอนบางอย่าง ที่มันโบราณและลี้ลับ Spanish 101 (2009)
Please instruct your students to leave my boy alone to train.ช่วยบอกนักเรียนของคุณอย่ามายุ่งกับเด็กของฉัน The Karate Kid (2010)
I'm new to town, and I would very much like to avoid being on your bad side, so perhaps you could instruct me as to how to avoid such a thing.ผมเป็นคนใหม่ของเมือง และผมอยากเลี่ยงจากการ เป็นคนไม่ดีในความคิดคุณ ดังนั้น บางทีคุณอาจแนะนำผมได้ Questions and Antlers (2010)
Don't attempt to instruct me on my duties!หากองค์เหนือหัวจะทรงไม่สนใจคำแนะนำของรัฐบาล พระองค์ก็ต้องสละราชสมบัติ The King's Speech (2010)
Did I not instruct you to send out invitations to my bachelorsฉันไม่ได้บอกเหรอว่าให้ส่งบัตรเชิญไปให้พวกหนุ่มโสด Dr. Estrangeloved (2010)
It's our job to instruct and inspire.มันเป็นหน้าที่เราที่จะสั่งสอน และสร้างแรงบันดาลใจ Death Trap (2010)
Instruct them to hold the castle. - Kill anyone they find there.ถ้าหากเจ้าพบใครอยู่ที่ปราสาทนั่นจริง ฆ่ามันให้หมด Ironclad (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instruct3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
instructA good biography is interesting and instructive.
instructAll answers must be written according to the instructions.
instructAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
instructAny book will do as long as it is instructive.
instructHe came regardless of my instructions.
instructHe could learn without instruction.
instructHe gave instructions to the trainees, but they couldn't make heads or tails of them.
instructHe gave me precise instructions to do the job.
instructHe instructed me to go to bed early.
instructHe instructed students in history at school.
instructHe was explicit in his instruction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานสอน(n) teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
แม่พิมพ์(n) teacher, See also: instructor, Count Unit: คน
สั่งสอน(v) teach, See also: instruct, Syn. อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
วิธีใช้(n) instruction, See also: direction, Syn. วิธีการใช้, Example: ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้, Count Unit: วิธี
อาจารย์ผู้สอน(n) teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
สอน(v) teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Ant. เรียน, Example: ผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้, Thai Definition: บอกวิชาความรู้ให้, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น
สั่งสอน(v) teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Example: ผู้ปกครองเด็กควรสั่งสอนให้เด็กมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และปลูกฝังเด็กว่าไม่ควรแสดงความก้าวร้าว, Thai Definition: ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ
สื่อการเรียนการสอน(n) instructional media, Example: เกมส์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน, Count Unit: ชนิด, ประเภท, Thai Definition: อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
การอบรม(n) teaching, See also: instructing, tutoring, Syn. การอบรมสั่งสอน, การอบรมเลี้ยงดู, Example: ในสมัยก่อนเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการอบรมเด็กให้เป็นคนดีในสังคม, Thai Definition: การแนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย
แม่พิมพ์(n) teacher, See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator, Syn. แม่พิมพ์ของชาติ, Example: เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [ m, f ] ; enseignant [ m ] ; enseignante [ f ] ; maître [ m ] ; maîtresse [ f ]
อาจารย์พิเศษ[ājān phisēt] (n, exp) EN: special instructor
อาจารย์ผู้บรรยาย[ājān phūbānyāi] (n, exp) EN: lecturer ; instructor
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [ m ] ; enseignante [ f ]
บัญชาการ[banchākān] (v) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct  FR: commander ; ordonner
ชี้แนะ[chīnae] (v) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel  FR: guider ; éclairer ; conseiller
กำชับ[kamchap] (v) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort  FR: insister ; réitérer ; exhorter
การอบรม[kān oprom] (n) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill  FR: formation [ f ] ; éducation [ f ]
การศึกษา[kānseuksā] (n) EN: education  FR: éducation [ f ] ; formation [ f ] ; enseignement [ m ] ; études [ fpl ] ; instruction [ f ]
คำแนะนำการใช้[khamnaenam kān chai] (n, exp) EN: instructions

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
instruct
instructs
instructed
instructed
instructor
instructing
instruction
instructive
instructors
instructions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instruct
instructs
instructed
instructor
instructing
instruction
instructive
instructors
instructions
instructress

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教练[jiào liàn, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ,   /  ] instructor; sports coach; trainer #2,294 [Add to Longdo]
教导[jiào dǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄉㄠˇ,   /  ] instruct; teach #6,518 [Add to Longdo]
讲师[jiǎng shī, ㄐㄧㄤˇ ㄕ,   /  ] instructor; lecturer #20,184 [Add to Longdo]
教育性[jiào yù xìng, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄧㄥˋ,   ] instructive; educational #71,378 [Add to Longdo]
训词[xùn cí, ㄒㄩㄣˋ ㄘˊ,   /  ] instruction; admonition #140,889 [Add to Longdo]
讲习班[jiǎng xí bān, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧˊ ㄅㄢ,    /   ] instructional workshop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教授[きょうじゅ, kyouju] (n, vs, adj-no) (1) professor; (2) teaching; instruction; (P) #746 [Add to Longdo]
指示[しじ, shiji] (n, vs) indication; instruction; designation; directions; (P) #2,104 [Add to Longdo]
教え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P) #2,184 [Add to Longdo]
命令[めいれい, meirei] (n, vs) (1) order; command; decree; directive; (2) { comp } (software) instruction; statement; (P) #2,541 [Add to Longdo]
授業[じゅぎょう, jugyou] (n, vs) lesson; class work; teaching; instruction; (P) #3,447 [Add to Longdo]
師範[しはん, shihan] (adj-na, n) instructor; (fencing) teacher; model; (P) #4,523 [Add to Longdo]
手順[てじゅん, tejun] (n) process; procedure; sequence; protocol; instruction; (P) #5,831 [Add to Longdo]
指令[しれい, shirei] (n, vs) orders; instructions; directive; command; (P) #6,601 [Add to Longdo]
含める[ふくめる, fukumeru] (v1, vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P) #7,441 [Add to Longdo]
教官[きょうかん, kyoukan] (n) teacher; instructor; professor; (P) #9,424 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
マイクロ命令[まいくろめいれい, maikuromeirei] microinstruction [Add to Longdo]
マクロ命令[マクロめいれい, makuro meirei] macro instruction [Add to Longdo]
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]
一般命令演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit [Add to Longdo]
簡約化命令集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] RISC (Reduced Instruction Set Computer) [Add to Longdo]
機械コード[きかいコード, kikai ko-do] instruction code, machine code [Add to Longdo]
機械語命令[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instruct \In*struct"\, a. [L. instructus, p. p. of instruere to
   furnish, provide, construct, instruct; pref. in- in, on +
   struere. See {Structure}.]
   1. Arranged; furnished; provided. [Obs.] "He had neither ship
    instruct with oars, nor men." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Instructed; taught; enlightened. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instruct \In*struct"\, v. t. [imp. & p. p. {Instructed}; p. pr.
   & vb. n. {Instructing}.]
   [1913 Webster]
   1. To put in order; to form; to prepare. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They speak to the merits of a cause, after the
       proctor has prepared and instructed the same for a
       hearing.               --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. To form by communication of knowledge; to inform the mind
    of; to impart knowledge or information to; to enlighten;
    to teach; to discipline.
    [1913 Webster]
 
       Schoolmasters will I keep within my house,
       Fit to instruct her youth.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with directions; to advise; to direct; to
    command; as, the judge instructs the jury.
    [1913 Webster]
 
       She, being before instructed of her mother, said,
       Give me here John Baptist's head in a charger.
                          --Matt. xiv.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       Take her in; instruct her what she has to do.
                          --Shak.
 
   Syn: To teach; educate; inform; train; discipline;
     indoctrinate; direct; enjoin.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instruct
   v 1: impart skills or knowledge to; "I taught them French"; "He
      instructed me in building a boat" [syn: {teach}, {learn},
      {instruct}]
   2: give instructions or directions for some task; "She
     instructed the students to work on their pronunciation"
   3: make aware of; "Have the students been apprised of the
     tuition hike?" [syn: {instruct}, {apprise}, {apprize}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top