ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -先-, *先*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[先, xiān, ㄒㄧㄢ] first, former, previous
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] Someone stepping 止 in front of another person 儿,  Rank: 188

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] early; prior; former; in advance; first, #372 [Add to Longdo]
[shǒu xiān, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ, ] first (of all); in the first place, #898 [Add to Longdo]
[xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, ] sir; mister; teacher; (title of respect), #1,081 [Add to Longdo]
[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] advanced (technology); to advance, #1,305 [Add to Longdo]
[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, / ] early or late; priority; in succession; one after another, #1,774 [Add to Longdo]
[lǐng xiān, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢ, / ] to lead; to be in front, #2,219 [Add to Longdo]
[shuài xiān, ㄕㄨㄞˋ ㄒㄧㄢ, ] take the lead (showing initiative), #3,801 [Add to Longdo]
[yōu xiān, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ, / ] priority, #3,972 [Add to Longdo]
[shì xiān, ㄕˋ ㄒㄧㄢ, ] in advance; before the event; beforehand; prior, #5,720 [Add to Longdo]
[yuán xiān, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ, ] former; original, #6,556 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せんぱい, senpai] (n) รุ่นพี่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せんしゅう, senshuu] (n) สัปดาห์ที่แล้ว,สัปดาห์ก่อน
[せんせい, sensei] (n ) คุณครู อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
[せんせい, sensei] (n ) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลาจะกล่าวถึง อาชีพของตัวเอง)
[せんせい, sensei, sensei , sensei] (n ) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
[せんしゅう, senshuu, senshuu , senshuu] (n adv ) สัปดาห์ที่แล้ว
[せんげつ, sengetsu, sengetsu , sengetsu] (n adv ) เดือนที่แล้ว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (adj-no,n) (1) former; previous; old; (n) (2) first move (in go, shogi, etc.); opening move [Add to Longdo]
(P);前;き(io)[さき, saki] (n,adj-no,n-suf,pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P) [Add to Longdo]
々(P);[さきざき, sakizaki] (n-adv,n-t) (1) distant future; inevitable future; (2) places one goes to; (P) [Add to Longdo]
々月;[せんせんげつ, sensengetsu] (n-t) month before last [Add to Longdo]
が見える[さきがみえる, sakigamieru] (exp,v1) to envision how things will turn out (usu. unfortunate) [Add to Longdo]
が思いやられる[さきがおもいやられる, sakigaomoiyarareru] (exp,v1) (I can tell) it's going to be hard going [Add to Longdo]
[まず, mazu] (adv) (1) (uk) first (of all); to start with; about; almost; anyway; well; now; (2) hardly (with neg. verb); (P) [Add to Longdo]
ず以て[まずもって, mazumotte] (adv) first of all; in the first place [Add to Longdo]
[まずまず, mazumazu] (adj-no,adj-na,adv) (See まあまあ) tolerable; passable; adequate; so-so [Add to Longdo]
だって(P);達て;立って[せんだって(だって;達て)(P);さきだって, sendatte ( saki datte ; sendatsu te )(P); sakidatte] (n-adv,n-t) recently; the other day; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What will come?このどうなるの。
Go ahead!どうぞ、おに!
"Did you watch TV last week?" "No, I didn't."「あなたは週テレビを見ましたか」「いいえ」
"Are you a teacher?" "So I am."「あなたは生ですか」「その通りです」
"When did you buy it?" "Let's see. I bought it last week."「いつそれを買ったの」「ええと、週でした」
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて今日の授業を始めましょう」と生は言った。
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英語を教えていますか」「山田生です」
You are almost out of time, said the teacher.「もう少しで時間ぎれだからね」と生は言った。
The teacher said, "That's all for today."「今日はこれまで」と生が言った。
This was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."「私の後から来る方は私に優る方である。私よりにおられたからである。」といったのはこの方の事です。
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."「成功に必要なのは何よりもまず忍耐だ」と生は言った。
The examination will be held this day week, said the teacher.「試験は来週の今日行います」と生は言った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Bond?[CN] 邦德 Casino Royale (1967)
Quick! We'll head him off.[JA] 回りしよう Pinocchio (1940)
Yes, sir.[CN] 是的,生。 WarGames (1983)
- Well, and what's your answer?[JA] - それで生のお考えは? And Then There Were None (1945)
Mr. Xiao.[CN] 蕭 Threshold of Spring (1963)
Mr Ray![JA] エイ生! Finding Dory (2016)
No![CN] 警察 Sweet Revenge (1977)
Monsieur?[CN] 生[法语] Murder on the Orient Express (1974)
Don't you believe in medicine, Doctor?[JA] 生は医学を信じていない? And Then There Were None (1945)
Mr Lung![CN] 龙 A Better Tomorrow II (1987)
Excuse me.[CN] 我走一步 The Day of the Jackal (1973)
- Monsieur.[CN] - 生. Monsieur Verdoux (1947)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of [Add to Longdo]
行ゼロ[せんこうゼロ, senkou zero] leading zero [Add to Longdo]
行パッド[せんこうパッド, senkou paddo] leading pad [Add to Longdo]
行ページング[せんこうページんぐ, senkou pe-ji ngu] anticipatory paging [Add to Longdo]
行制御[せんこうせいぎょ, senkouseigyo] advanced control [Add to Longdo]
行読取りヘッド[せんこうよみとりヘッド, senkouyomitori heddo] pre-read head [Add to Longdo]
取り[さきどり, sakidori] prefetch (vs) [Add to Longdo]
進ユーザ[せんしんユーザ, senshin yu-za] advanced user [Add to Longdo]
祖構造体[せんぞこうぞうたい, senzokouzoutai] ancestor structure [Add to Longdo]
頭の空白[せんとうのくうはく, sentounokuuhaku] leading whitespace [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さき, saki] frueher, vorher, voraus, kuenftig, Bestimmungsort, Spitze [Add to Longdo]
[せんれい, senrei] Praezedenzfall, Beispiel [Add to Longdo]
例に倣う[せんれいにならう, senreininarau] einem_Beispiel_folgen [Add to Longdo]
[せんせんげつ, sensengetsu] vorletzten_Monat [Add to Longdo]
[せんてつ, sentetsu] alter_Philosoph, alter_Weiser [Add to Longdo]
[せんどう, sendou] Fuehrung, Leitung [Add to Longdo]
[せんじつ, senjitsu] neulich, vor_kurzem [Add to Longdo]
[せんげつ, sengetsu] vorigen_Monat [Add to Longdo]
[せんせい, sensei] Lehrer, Lehrerin [Add to Longdo]
[せんぞ, senzo] Vorfahren, Ahnen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top