ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การปฏิรูป

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปฏิรูป-, *การปฏิรูป*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปฏิรูป(n) reform, Syn. การปรับปรุง, Example: ทางการได้นำการปฏิรูปแนวใหม่มาเริ่มดำเนินการกับระบบข้าราชการไทย, Thai Definition: การปรับปรุงให้เหมาะสมตามสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมน. การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนมาจัดให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reformการปฏิรูป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reformการปฏิรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land reformการปฏิรูปที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
land reformการปฏิรูปที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reform, landการปฏิรูปที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reform, agrarianการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agrarian reformการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reform, socialการปฏิรูปสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social reformการปฏิรูปสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agrarian reformการปฏิรูปกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Buddhist renewalการปฏิรูปพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Church renewalการปฏิรูปคริสตจักร [TU Subject Heading]
Civil service reformการปฏิรูประบบราชการ [TU Subject Heading]
Educational changeการปฏิรูปการศึกษา [TU Subject Heading]
Health care reformการปฏิรูปบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Land reformการปฏิรูปที่ดิน [TU Subject Heading]
Law reformการปฏิรูปกฎหมาย [TU Subject Heading]
reformasiการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ (ศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย-มาเลเซีย) [การทูต]
land reformland reform, การปฏิรูปที่ดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yakov said that the Russians would never stop the extraordinary reforms happening there.ยาโคฟกล่าวว่ารัสเซียจะไม่เคยหยุด การปฏิรูปพิเศษที่เกิดขึ้นมี The Russia House (1990)
Mind-reading, spontaneous regeneration.อย่างการอ่านใจได้ การปฏิรูปทางธรรมชาติ Chapter Four 'Collision' (2006)
He's talking about mind-reading and spontaneous regeneration.เขาพูดถึงการอ่านความคิด การปฏิรูปจากความเป็นธรรมชาติ Chapter Four 'Collision' (2006)
Soon, everything will be renewed.ในเร็วๆนี้ ทุกสิ่งจะได้รับการปฏิรูป Lee San, Wind of the Palace (2007)
I want to reform our government.เราต้องการปฏิรูปฝ่ายปกครองของพวกเรา Lee San, Wind of the Palace (2007)
Thanks to a national reforestation program, they once more cover 65% of the country.ขอบคุณสำหรับรูปแบบ การปฏิรูประดับประเทศ พวกมันเคยปกคลุมมากกว่า 65% ของประเทศ Home (2009)
You know, I kind of, uh, skipped right over the sexual revolution.คุณรู้มั้ย แบบว่าผมเลิกล้ม อะไรแบบนั้นไปนานแล้ว การปฏิรูปทางเพศนั้นแหละ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
How is the reform of the military service doing?วิธีการปฏิรูปการทหาร ไปถึงไหนแล้ว Dong Yi (2010)
With reformation as an excuse, they protect fools with no heritage...ด้วสยการปฏิรูปและข้อแก้ตัวต่างๆ พวกเขาปกป้องพวกโง่เง่าที่ไม่มีจารีต... Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The regulatory board has suspended all visiting hours at the United Workers' Reform.คณะกรรมการกำกับดูแลได้ระงับเวลาเยี่ยมทั้งหมด ที่การปฏิรูปแรงงานของสหรัฐ Red Dawn (2012)
And my parishioners are well aware of my personal journey of enlightenment and reformation.คนของโบสถ์ผมทราบเรื่อง การเดินทางแห่งการรู้แจ้ง และการปฏิรูปของผมดี The Good Shepherd (2012)
The word is the restaurant's regeneration is mostly down to a young chef from India.กล่าวกันว่าการปฏิรูปวงการอาหาร... อยู่ในมือของเชฟหนุ่มจากอินเดีย The Hundred-Foot Journey (2014)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yakov said that the Russians would never stop the extraordinary reforms happening there.ยาโคฟกล่าวว่ารัสเซียจะไม่เคยหยุด การปฏิรูปพิเศษที่เกิดขึ้นมี The Russia House (1990)
Mind-reading, spontaneous regeneration.อย่างการอ่านใจได้ การปฏิรูปทางธรรมชาติ Chapter Four 'Collision' (2006)
He's talking about mind-reading and spontaneous regeneration.เขาพูดถึงการอ่านความคิด การปฏิรูปจากความเป็นธรรมชาติ Chapter Four 'Collision' (2006)
Soon, everything will be renewed.ในเร็วๆนี้ ทุกสิ่งจะได้รับการปฏิรูป Lee San, Wind of the Palace (2007)
I want to reform our government.เราต้องการปฏิรูปฝ่ายปกครองของพวกเรา Lee San, Wind of the Palace (2007)
Thanks to a national reforestation program, they once more cover 65% of the country.ขอบคุณสำหรับรูปแบบ การปฏิรูประดับประเทศ พวกมันเคยปกคลุมมากกว่า 65% ของประเทศ Home (2009)
You know, I kind of, uh, skipped right over the sexual revolution.คุณรู้มั้ย แบบว่าผมเลิกล้ม อะไรแบบนั้นไปนานแล้ว การปฏิรูปทางเพศนั้นแหละ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
How is the reform of the military service doing?วิธีการปฏิรูปการทหาร ไปถึงไหนแล้ว Dong Yi (2010)
With reformation as an excuse, they protect fools with no heritage...ด้วสยการปฏิรูปและข้อแก้ตัวต่างๆ พวกเขาปกป้องพวกโง่เง่าที่ไม่มีจารีต... Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The regulatory board has suspended all visiting hours at the United Workers' Reform.คณะกรรมการกำกับดูแลได้ระงับเวลาเยี่ยมทั้งหมด ที่การปฏิรูปแรงงานของสหรัฐ Red Dawn (2012)
And my parishioners are well aware of my personal journey of enlightenment and reformation.คนของโบสถ์ผมทราบเรื่อง การเดินทางแห่งการรู้แจ้ง และการปฏิรูปของผมดี The Good Shepherd (2012)
The word is the restaurant's regeneration is mostly down to a young chef from India.กล่าวกันว่าการปฏิรูปวงการอาหาร... อยู่ในมือของเชฟหนุ่มจากอินเดีย The Hundred-Foot Journey (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิรูป[kān patirūp] (n) EN: reform  FR: réforme [ f ]
การปฏิรูปที่ดิน[kān patirūp thīdin] (n, exp) EN: land reform ; agrarian reform  FR: réforme agraire [ f ]
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม[kān patirūp thīdin pheūa kasēttrakam = kān patirūp thīdin pheūa kasēttakam] (n, exp) EN: agricultural land reform
การปฏิรูปประชาธิปไตย[kān patirūp prachāthippatai] (n, exp) EN: democratic reforms  FR: réformes démocratiques [ fpl ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
land reform(n) การปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินของตนเอง, See also: การปฏิรูปที่ดิน
reform(n) การปฏิรูป, See also: การปรับปรุง, การเปลี่ยนแปลง, Syn. amendment, improvement
reformation(n) การปฏิรูป, See also: การปรับปรุงใหม่
regeneration(n) การปฏิรูป, See also: การฟื้นฟูใหม่
revisionism(n) การปฏิรูปลัทธิของ Marx ใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
land reformn. การปฏิรูปที่ดิน
lefitst(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย, สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
left(เลฟทฺ) adj. ซ้าย, ข้างซ้าย, ด้านซ้าย, มือซ้าย, ทางซ้าย, ปีกซ้าย, ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย, สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ, การหันซ้าย, การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป, ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ, หมัดซ้าย
leftist(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย, สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
reformation(เรฟฟะเม'เชิน) n. การปฏิรูป, การเปลี่ยนรูป, การปรับปรุง, การเข้าแถวใหม่, การกลับเนื้อกลับตัว, การแก้ไขใหม่, การดัดนิสัย, See also: Reformation n. การปฏิรูปศาสนาในศตวรรษที่ 16 ที่ทำให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้น -reformational adj.
reformative(รีฟอร์ม'มะทิฟว) adj. เป็นการปฏิรูป, เป็นการปรับปรุง, เป็นการดัดนิสัย

English-Thai: Nontri Dictionary
reformation(n) การแก้ไข, การปฏิรูป, การเปลี่ยนรูป, การดัดแปลง
reformatory(adj) เป็นการปฏิรูป, ซึ่งทำให้ดีขึ้น, เป็นการดัดนิสัย, เป็นการปรับปรุง
reorganization(n) การปรับปรุง, การจัดใหม่, การปฏิรูป
transformation(n) การเปลี่ยนร่าง, การแปลง, การแปรรูป, การปฏิรูป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
改革[かいかく, kaikaku] (n, vt) การปฏิรูป
改革[かいかく, kaikaku] (n, vi) การปฏิรูป, ปฏิรูป
政治改革[せいじかいかく, seijikaikaku] (n) การปฏิรูปการเมือง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top