ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formed

F AO1 R M D   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formed-, *formed*, form, forme
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deformed(ดิฟอร์มดฺ') adj. ผิดรูป,เสียโฉม,พิการ
informed(อินฟอร์มดฺ') adj. รู้,ทราบข่าว,สันทัดกรณี
malformed(แมลฟอร์มดฺ') adj. เกิดหรือสร้างขึ้นอย่าง ผิดปกติ
reformed(รีฟอร์มดฺ') adj. กลับเนื้อกลับตัว, Reformed เกี่ยวกับโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์, Syn. amended
unformed(อันฟอร์มดฺ') adj. ไม่มีรูปแบบ,หยาบ,ไม่เจริญเติบโต,ไม่เกิดขึ้น
well-informed(เวล'อินฟอร์มดฺ') adj. รู้ข่าวดี,มีความรู้กว้างขวาง,พหูสูตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
formed-in place gaskes; plastic gasket compoundปะเก็นเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formedก้อนแข็ง,สามารถดัดแปลงให้ดีขึ้นได้ [การแพทย์]
Formed Elementเม็ดเลือด [การแพทย์]
Formed Stoolคงรูปร่างอยู่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I didn't know sharks had such handsome, beautifully formed tails, " the woman said.ฉันไม่ทราบว่าปลาฉลามได้เช่น รูปหล่อ รูปแบบที่สวยงามหางผู้หญิงคน นั้นกล่าวว่า The Old Man and the Sea (1958)
Very first light, sharks come cruising so we formed ourselves into tight groups.พอเริ่มมีเเสง ฉลามก็มาวนเวียน... เราก็เลยเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่ Jaws (1975)
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
- Have you formed any connection with any peaceniks, dissidents or other unofficial groups of that nature?- คุณเชื่อมต่อใด ๆ ที่เกิดขึ้น กับใด ๆ peaceniks ต่อต้านหรือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการอื่น ๆ ในลักษณะที่? The Russia House (1990)
They have formed a group of international candidates.พวกเขาได้กลายเป็นกลุ่ม ของผู้สมัครนานาชาติ Contact (1997)
After three years many wrinkles have formed on his faceจากนั้น 3 ปี มีริ้วรอยมากมายเกิดขึ้นบนใบหน้าของเขา Oldboy (2003)
Wait. It looks like they've joined and formed one large tornado.เดี๋ยว มันรวมตัวกันเป็นทอร์นาโดลูกมหึมา The Day After Tomorrow (2004)
Over the next century they smuggled it out of Europe and they formed a new brotherhood called the Freemasons, in honour of the builders of the great temple.ตลอดศตวรรย์ต่อมา พวกเขาลอบขนมันออกจากยุโรป และตั้งองค์กรใหม่ ชื่อว่า ฟรีเมสัน. ในนามของผู้ก่อตั้งมหาวิหาร. National Treasure (2004)
But by having given their husbands to war on the same day an invisible bond formed between themจากการที่ต้องเสียสละสามี ให้กับสงครามในวันเดียวกัน ความผูกพันธุ์ก็เริ่มก่อตัวขึ้น ระหว่างทั้งสองคน Grave of the Fireflys (2005)
So as charming as you are, Mr. Bond I will be keeping my eye on our government's money and off your perfectly formed arse.เพราะงั้น แม้คุณจะมีเสน่ห์ยั่วยวน แค่ไหนนะ คุณบอนด์ ฉันจะทำหน้าที่เฝ้าเงินคลังของฉันไป ...โดยอดใจไม่มองบั้นท้ายได้รูปของคุณ Casino Royale (2006)
And so all those wind and ocean current patterns that have formed since the Iast ice age and have been relatively stable, they're all up in the air and they change.เช่นเดียวกับแบบแผนของกระแสลมและกระแสน้ำ ที่ก่อรูปขึ้นตั้งแต่ยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย และดำเนินมาอย่างค่อนข้างเสถียร มันเริ่มไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงไป An Inconvenient Truth (2006)
At the end of the Iast ice age, as the Iast glacier was receding from North America, the ice melted and a giant pool of fresh water formed in North America.ตอนสิ้นสุดยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย ขณะที่ธารน้ำแข็งสุดท้ายกำลังลดน้อยถอยลงในอเมริกาเหนือ ขณะที่ธารน้ำแข็งสุดท้ายกำลังลดน้อยถอยลง ในอเมริกาเหนือ An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formedA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
formedA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
formedA combination of parties formed the new government.
formedA habit is very difficult to shake off once it is formed.
formedA new team was formed in order to take part in the boat race.
formedA new team was formed in order to take part in the race.
formedAn executive council was formed to discuss the new proposal.
formedAn image is formed by the information of the mass communication.
formedBy evening a few clouds had formed.
formedCarbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
formedC is formed by reacting A with B.
formedClouds formed in the sky.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุญคุณ[X] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes   FR: bienfait [m] ; faveur [f]
บุบบิบ[adj.] (bupbip) EN: distorted ; deformed   
ได้รูป [adj.] (dāi rūp) EN: well formed ; shapely   
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
หูป่าตาเถื่อน[adj.] (hūpātātheūoen) EN: uninformed   
หูตาสว่าง[v.] (hūtāsawāng) EN: be well-informed   
กระแสข่าว[n. exp.] (krasaē khāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour   
มือแป[X] (meū paē) EN: deformed   
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen rāng) EN: crystallize ; be formed ; take shape   
เป็นตัว[v.] (pen tūa) EN: be formed ; be shaped ; be made ; be built ; be created   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMED F AO1 R M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formed (v) fˈɔːmd (f oo1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi) [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
なす角;成す角[なすかく, nasukaku] (exp) (often ...のなす角) formed angle; angle made [Add to Longdo]
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P) [Add to Longdo]
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
インフォームドコンセント[, info-mudokonsento] (n) informed consent [Add to Longdo]
ウィンドクラスト;ウインドクラスト[, uindokurasuto ; uindokurasuto] (n) windcrust; crust formed on snow by strong wind [Add to Longdo]
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Form \Form\ (f[^o]rm), v. t. [imp. & p. p. {Formed} (f[^o]rmd);
   p. pr. & vb. n. {Forming}.] [F. former, L. formare, fr.
   forma. See {Form}, n.]
   1. To give form or shape to; to frame; to construct; to make;
    to fashion.
    [1913 Webster]
 
       God formed man of the dust of the ground. --Gen. ii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       The thought that labors in my forming brain. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a particular shape to; to shape, mold, or fashion
    into a certain state or condition; to arrange; to adjust;
    also, to model by instruction and discipline; to mold by
    influence, etc.; to train.
    [1913 Webster]
 
       'T is education forms the common mind. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Thus formed for speed, he challenges the wind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To go to make up; to act as constituent of; to be the
    essential or constitutive elements of; to answer for; to
    make the shape of; -- said of that out of which anything
    is formed or constituted, in whole or in part.
    [1913 Webster]
 
       The diplomatic politicians . . . who formed by far
       the majority.             --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To provide with a form, as a hare. See {Form}, n., 9.
    [1913 Webster]
 
       The melancholy hare is formed in brakes and briers.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) To derive by grammatical rules, as by adding the
    proper suffixes and affixes.
    [1913 Webster]
 
   6. (Elec.) To treat (plates) so as to bring them to fit
    condition for introduction into a storage battery, causing
    one plate to be composed more or less of spongy lead, and
    the other of lead peroxide. This was formerly done by
    repeated slow alternations of the charging current, but
    now the plates or grids are coated or filled, one with a
    paste of red lead and the other with litharge, introduced
    into the cell, and formed by a direct charging current.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formed \Formed\ (f[^o]rmd), a.
   1. (Astron.) Arranged, as stars in a constellation; as,
    formed stars. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Having structure; capable of growth and
    development; organized; as, the formed or organized
    ferments. See {Ferment}, n.
    [1913 Webster]
 
   {Formed material} (Biol.), a term employed by Beale to denote
    the lifeless matter of a cell, that which is
    physiologically dead, in distinction from the truly
    germinal or living matter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formed
   adj 1: having or given a form or shape [ant: {unformed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top