Search result for

ข่าวสาร

(54 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข่าวสาร-, *ข่าวสาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่าวสาร[N] information, See also: news, message, Syn. ข่าว, ประกาศ, ข้อมูล, Example: ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ช่วยให้เรารู้เรื่องต่างๆ ดีขึ้น, Count unit: เรื่อง, ข่าว, ชิ้น, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นไปหรือรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่าวสารน. ข้อความที่ส่งมาให้รู้เรื่องกัน.
ข้าวสาร ๑น. ข้าวเปลือกที่สีซ้อมจนเหลือแต่เมล็ดขาว.
ข้าวสาร ๑ดูใน ข้าว.
ข้าวสาร ๒น. ชื่อไม้เถาในสกุล Raphistemma วงศ์ Asclepiadaceae เช่น ข้าวสารดอกใหญ่ [ R. pulchellum (Roxb.) Wall.] ข้าวสารดอกเล็ก [ R. hooperianum (Blume) Decne.] ทั้ง ๒ ชนิดนี้ดอกกินได้.
ข้าวสาร ๒ดู ชะเอม (๑).
ข้าวสารเจ้า, ข้าวสารข้าวเจ้าน. ข้าวเจ้าที่สีหรือซ้อมเอาเปลือกออก เหลือแต่เนื้อในไม่มีเยื่อติดอยู่.
ข้าวสารเหนียว, ข้าวสารข้าวเหนียวน. ข้าวเหนียวที่สีหรือซ้อมเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อในไม่มีเยื่อติดอยู่.
เป็นตัวข้าวสารหรือเมล็ดถั่วเป็นต้นที่เก็บไว้นาน ๆ จนมีตัวมอดว่า ข้าวเป็นตัว ถั่วเป็นตัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lloyd's Shipping Indexข่าวสารการเดินเรือของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's Listข่าวสารสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MFA's Press Releaseข่าวสารนิเทศ " ซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของกระทรวงการ ต่างประเทศที่สื่อมวลชนควรรับทราบและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน " [การทูต]
Genetic Informationข่าวสารพันธุกรรม, [การแพทย์]
Message, Physiologicalข่าวสารทางสรีรวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait! Wait, wait, wait!เดี๋ยว ๆ ๆ ข้านำข่าวสารมาจากอาจารย์ชีฟู Kung Fu Panda (2008)
Shifu does. I'm just the messenger.แต่อาจารย์ชีฟู ให้ข้ามาส่งข่าวสาร Kung Fu Panda (2008)
Yeah, we're in the information acquisition business.ใช่ เราอยู่ในธุรกิจข้อมูลข่าวสาร WarGames: The Dead Code (2008)
There's this guy who runs a message board and he's really nobody.มีคน ๆ หนึ่งเขาทำเว็บไซต์ บอร์ดข่าวสาร... The Girlfriend Experience (2009)
It's a social networking tool where you send instant updates to anybody who signs up for them.มันเป็นเครื่องมือทางเครือข่ายสังคม ซึ่งคุณสามารถส่งข่าวสารที่ทันสมัย ไปให้กับทุกคนที่ลงชื่อเอาไว้ Marry Me a Little (2009)
Knowledge, information...ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร Justice (2009)
If there's another office or agency that had a vision of this investigation and has more information than we do, let me know...ถ้ายังมีสำนักงานอื่น หรือหน่วยงานอื่น มีภาพอนาคต ในการสืบสวนเรื่องนี้ และมีข่าวสารข้อมูล มากกว่าพวกเราทำ โปรดแจ้งให้ผมทราบ... White to Play (2009)
Weapons intelligence, logistical support everything that the Revolutionary Freedom Front would need to revive itself.อาวุธ... ข้อมูลข่าวสาร,การลำเลียงขนย้าย ทุกๆ อย่างที่แนวหน้าของฝ่ายปฏิวัติต้องการ The International (2009)
How do you keep track of all those things you've got in there?คุณติดตามข่าวสารของพวกนี้ได้ไง Repo Men (2010)
Everything's expensive, hotels, travel, information.ทุกอย่างเป็นเงิน ทั้งโรงแรม การเดินทาง ข่าวสาร The Next Three Days (2010)
Everything's expensive, hotels, travel, information.ทุกอย่างเป็นเงิน ทั้งโรงแรม การเดินทาง ข่าวสาร The Next Three Days (2010)
Well,I don't follow current events past the industrial revolution.ฉันไม่ค่อยติดตาม ข่าวสารบ้านเมือง หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมน่ะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่าวสาร[n.] (khāosān) EN: news ; information ; message   FR: nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; actualités [fpl] ; message [m]
ข้าวสาร[n. exp.] (khāosān) EN: wholegrain rice   FR: riz non cuit [m] ; riz en grain [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advice[N] ข้อมูลอย่างเป็นทางการ, See also: ข่าวสารอย่างเป็นทางการ
clipping[N] ข่าวสารที่ตัดจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสาร
despatch[N] ข้อมูล, See also: ข่าวสาร, รายงาน, จดหมาย, Syn. letter, message, note, item
information[N] ข่าวสาร, See also: ข้อมูล, ความรู้, Syn. data, facts, knowledge, intelligence;news
message[N] ข่าวสาร, See also: ข่าวคราว, ข้อความ, สาร, Syn. new, document, letter, note
word[N] ข่าวสาร, See also: ข้อมูล, ข่าว, Syn. information, message, news

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
at & t(เอที แอนด์ ที) ย่อมาจาก American Telephone and Telegraph หมายถึง บริษัทโทรศัพท์และโทรเลขของอเมริกา งานของบริษัทนี้มาเกี่ยวกับวงการคอมพิวเตอร์ก็ตรงที่คอมพิวเตอร์สมัยนี้ส่งข้อมูลและข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน โดยใช้สายโทรศัพท์เป็นสื่อ (ส่วนใหญ่เป็นการเกี่ยวข้องทางด้านการสื่อสารข้อมูล)
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
communicatorn. ผู้ถ่ายทอด,ผู้ส่งข่าวสาร,เครื่องมือสื่อสาร
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
dope(โดพ) {doped,doping,dopes} n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ,กาว,ยากระตุ้น,ยาม้า,ข่าวสาร,ข้อมูล,คนโง่เง่า,เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ,คาดการณ์,ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
e-mail(อี' เมล) n. electronic mail, ข้อมูลและข่าวสารที่ส่งไปยังผู้ใช้ (users) โดยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, วิชาการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บนเครือข่าย, ข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ใช้ทางเครือข่าย (network)
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
home page(โฮม' เพจ) n. หน้าแรกของข่าวสารบนองค์การ มหาวิทยาลัยหรือบุคคล เป็นต้น บนเครือข่ายWWW (World Wide Web)
intercommunicate(อินเทอคะมิว'นิเคท) vi. เชื่อมสัมพันธ์กัน,ติดต่อกัน. vi. แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน,แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน., See also: intercommunicability,intercommunicable adj. intercommunication n. intercommunicative adj. intercommunicator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
intercommunicate(vt) สื่อสารถึงกัน,แลกเปลี่ยนข่าวสาร,แลกเปลี่ยนซึ่งกัน
message(n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ
missive(n) จดหมาย,สาร,ข่าวสาร,หนังสือราชการ
news(n) ข่าว,ข่าวสาร,เรื่องใหม่,ความรู้ใหม่,เรื่องแปลก
notice(n) ข้อสังเกต,การเตือน,ข่าวสาร,หมายเหตุ,ความสนใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Nachricht(n) |die, pl. Nachrichten| ข้อความข่าวสาร
Bescheid(n) |der, pl. Bescheide| ข่าวสารคำตอบจากทางการ เช่น Steuerbescheid
sich entwickeln(vt) พัฒนา(ตนเอง) เช่น Die Informationstechnologie hat sich sehr schnell entwickelt. เทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลพัฒนาเร็วมาก
Bote(n) |der, pl. Boten| ผู้ที่ส่งข่าวสารจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top