Search result for

(67 entries)
(0.1115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -合-, *合*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ごうかく, goukaku] (n vi vt) ผ่าน, ผ่านเกณฑ์, See also: A. 不格,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[がっち, gatchi] (adv) สอดคล้องกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน , See also: S. 一致,
名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
資会社[ごうしがいしゃ, goushigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนจำกัด
[あいくち, aikuchi] (n) การเข้ากันได้ดี ถูกชะตา ถูกคอ
弁会社[ごうべんがいしゃ, goubengaisha] (n) บริษัทร่วมทุน
[あう, au] เหมาะสม, เข้ากัน
[ごうせい, gousei] (n ) (n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม
弁企業[ごうべんきぎょう, goubenkigyou] (n ) กิจการร่วมทุน, บริษัทร่วมทุ่น
同コンパ[ごうどうこんぱ, goudoukonpa] (n ) ปาร์ตี้จับคู่
[ごうはん, gouhan] ไม้อัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ごうい, goui] Thai: ตกลงเห็นด้วย
[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent
[がったい, gattai] Thai: รวมตัวกัน
[あう, au] Thai: ตรง
[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[合, hé, ㄏㄜˊ] to combine, to join, to unite; to gather
Radical: Decomposition: 亼 (jí ㄐㄧˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P) [Add to Longdo]
[あい, ai] (n,pref) joint; associate; accomplice [Add to Longdo]
いの手;の手;間の手;相の手;あいの手(io)[あいのて, ainote] (n) (1) interlude; (2) (See 掛け声) interjection; interruption [Add to Longdo]
いの手を入れる[あいのてをいれる, ainotewoireru] (exp,v1) to make a gesture or say something during a break in conversation, playing of songs, etc.; to interrupt [Add to Longdo]
いの宿[あいのしゅく, ainoshuku] (n) town situated between two post towns [Add to Longdo]
いみつ[あいみつ, aimitsu] (n) (See 相見積り) competitive bids or bidding [Add to Longdo]
い印;い符;[あいじるし, aijirushi] (n) comradeship badge; distinguishing mark [Add to Longdo]
い印;[あいいん, aiin] (n) verification seal; tally [Add to Longdo]
い鍵;鍵;かぎ[あいかぎ, aikagi] (n) (1) duplicate key; (2) pass key; master key; skeleton key [Add to Longdo]
い口;[あいくち, aikuchi] (n) (1) chum; pal; (2) (See 匕首) dagger; stiletto; (3) unbalanced record of wins between two wrestlers (sumo) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
私は市長と20年以上の知りいだ。I have been acquainted with the mayor for more than twenty years.
私は試験に格してうれしかった。I was happy to pass the exam.
私は試験に格しトムも格した。I passed the exam and so did Tom.
私は試験に格するために最善を尽くすつもりだ。I will do my best to pass the examination.
私は試験に格するように努力した。I exerted myself to pass the examination.
私は試験に格できるように一生懸命勉強している。I am studying hard so that I can pass the exam.
私は試を申し込むつもりだ。I am going to apply for a scholarship.
私は持ちわせのお金がありません。I don't have any money on hand.
私は自分の計画をその新しい事態に適させた。I accommodated my plan to those new circumstances.
私は失った時間の埋めわせをしなければならない。I must make up for lost time.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gě, ㄍㄜˇ, ] 100 ml; one-tenth of a peck; measure for dry grain equal to one-tenth of sheng 升 or liter, or one-hundredth dou 斗 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] Chinese musical note; fit; to join [Add to Longdo]
[hé yī, ㄏㄜˊ ㄧ, ] to unite [Add to Longdo]
不来[hé bù lái, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ, / ] unable to get along together; incompatible [Add to Longdo]
[hé bìng, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 併|并, to merge; to annex [Add to Longdo]
[hé hū, ㄏㄜˊ ㄏㄨ, ] to accord with; conforming to [Add to Longdo]
于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
[hé huǒ, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ, ] to act jointly; to form a partnership [Add to Longdo]
伙人[hé huǒ rén, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄣˊ, ] partner; associate [Add to Longdo]
[hé zuò, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, ] to cooperate; to collaborate; to work together; cooperation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ごうけい, goukei] sum, total [Add to Longdo]
計カウンタ[ごうけいかうんた, goukeikaunta] sum counter [Add to Longdo]
計機能[ごうけいきのう, goukeikinou] total function [Add to Longdo]
計検査[ごうけいけんさ, goukeikensa] summation check, sum check [Add to Longdo]
計穿孔機[ごうけいせんこうき, goukeisenkouki] summary punch [Add to Longdo]
計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity [Add to Longdo]
言葉[あいことば, aikotoba] password [Add to Longdo]
[ごうせい, gousei] character composition [Add to Longdo]
成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation [Add to Longdo]
成形分類体系[ごうせいがたぶんるいたいけい, gouseigatabunruitaikei] synthetic classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あう, au] passen [Add to Longdo]
わす[あわす, awasu] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
わせる[あわせる, awaseru] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]
[ごうどう, goudou] Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
[がっしょう, gasshou] -Chor [Add to Longdo]
唱団[がっしょうだん, gasshoudan] -Chor [Add to Longdo]
[あいず, aizu] Signal, Zeichen, Wink [Add to Longdo]
宿[がっしゅく, gasshuku] gemeinsame_Unterkunft [Add to Longdo]
[ごうい, goui] Uebereinstimmung, Einigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top