ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perform

P ER0 F AO1 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perform-, *perform*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perform(vt) ปฏิบัติหน้าที่, See also: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, ประกอบหน้าที่, ทำงาน, Syn. carry out, do, discharge, execute, function, Ant. neglect, ignore
perform(vt) แสดง (ดนตรี), See also: เล่นดนตรี, Syn. render
perform(vt) ทำให้สำเร็จ, Syn. accomplish, achieve, complete
performer(n) ผู้กระทำ, See also: ผู้ปฏิบัติ, ผู้แสดง, ผู้เล่น, Syn. executant, player, entertainer
perform on(phrv) แสดง, See also: เล่น
performance(n) การกระทำ, See also: พฤติกรรม, Syn. carrying out, doing, execution, operation
performance(n) การแสดง, See also: การบรรเลง
performance(n) การทำให้บรรลุผลสำเร็จ, Syn. efficiency, accomplishment, Ant. nonfulfillment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perform(เพอฟอร์ม') vt., vi. กระทำ, ปฎิบัติ, ดำเนินการ, ทำให้บรรลุความสำเร็จ, แสดง, บรรเลง., See also: performable adj. performer n.
performance(เพอฟอม'เมินซฺ) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, การทำให้บรรลุผลสำเร็จ, การแสดง, การบรรเลง, พฤติการณ์, พฤติกรรม, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, Syn. practice, operation, deed, show, play
command performancen. การแสดงตามคำสั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
perform(vt) แสดง, กระทำ, ปฏิบัติ, เดินเครื่อง, ประกอบ, ดำเนินการ
performance(n) การแสดงละคร, การกระทำ, การปฏิบัติ, การเดินเครื่อง, การดำเนินการ
performer(n) ผู้แสดงละคร, ผู้กระทำ, ผู้ปฏิบัติ, ผู้ดำเนินการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
performanceสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
performanceสมรรถนะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance๑. การปฏิบัติการ๒. การชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance appraisalการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance bondกรมธรรม์ค้ำประกันการรับเหมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance bondหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance budgetงบประมาณแบบแสดงผลงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Performanceสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Performance (Law)การชำระหนี้ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Performance artศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]
Performance auditการตรวจสอบการปฏิบัติการ [การบัญชี]
Performance awardsรางวัลในการทำงาน [TU Subject Heading]
Performance standardsมาตรฐานการทำงาน [TU Subject Heading]
Performance technologyเทคนิคในการดำเนินการ [TU Subject Heading]
Performing arts ; Performancesการแสดง [TU Subject Heading]
Performing arts festivalsเทศกาลการแสดง [TU Subject Heading]
Performing arts sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจในการแสดง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
perform(n) 1.กระทำ, ปฏิบัติ, ประกอบ, ปฏิบัติตาม(สัญญา) 2.แสดง(ละคร), การแสดง 3.(เครื่อง) เดิน, การเดินของเครื่อง 4.คุณสมบัติในการใช้ของเครื่องใดๆ
performanceการชำระหนี้
performanceการชำระหนี้
performanceกดด
performance bondหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
performance guarantee(n) หลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is not the time or the place to perform some kind of a half-assed autopsy on a fish.นี่ไม่ใช่เวลาเเละสถานที่... ที่จะเปิดท้องปลากันนะ Jaws (1975)
I always like to perform for angry mobs.ทุกเวลาผมชอบการแสดงกับผู้ชุมนุมที่โกรธ The Blues Brothers (1980)
We only make wild speeches or perform even wilder acts of terrorism.เรามีแต่คำพูดที่รุนแรง และก่อการร้าย Gandhi (1982)
Hadley was going to remove it, but now that you're here, just to see you perform even a simple surgery would be a great thrill in my life.ดร.ฮัดลีย์ คิดว่าจะผ่าตัดเอง แต่เรามีศัลยแพทย์แล้ว ถ้าได้ดูการผ่าตัดของคุณ แม้เพียงการผ่าตัดง่ายๆ ฉันคงจะประทับใจไปชั่วชีวิต Spies Like Us (1985)
He wanted to know when you perform and what time you go on. So it is a talent scout.- เขาอยากรู้ว่านายเล่นเมื่อไหร่ Punchline (1988)
Ever since she left me, um I haven't been able to perform sexually.ตั้งแต่เธอทิ้งผมไป เอ่อ ผมไม่สามารถสร้างผลงาน ทางเพศได้ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- I'll have to perform one of my operations.- ฉันจะจัดการให้ด้วยการผ่าตัดฝีมือฉัน Toy Story (1995)
"but if you will perform the engagements I have ventured to make for you, they will before long.""แต่ถ้านายอยากจะให้พวกเขาหมั้นกัน พี่ก็จะจัดการแทนนายให้เอง พวกเขายังคงรออยู่" Episode #1.5 (1995)
we will raise a mound and perform rites.ที่คุณได้ลดลงเราจะยกกองและปฏิบัติพิธีกรรม Princess Mononoke (1997)
Not exact- - I know one bows and performs prostrations.ไม่เชิงขอรับ กระหม่อมรู้เพียงว่า ให้โค้งคำนับและหมอบกราบ Seven Years in Tibet (1997)
The High Priest had one ritual to perform there.องค์มหาสมณะมีพิธีกรรมหนึ่ง ที่ต้องกระทำในวันนั้น Pi (1998)
He saw me perform and then he got interested.พอดีเขามาดูฉันแสดงแล้วก็เลยเกิดสนใจ Blues Harp (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
performA comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.
performA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
performDoctors refused to perform a second operation.
performDo you have any tickets for today's performance?
performEven if the performance is good, I still say we drop the project.
performFor no one could perform the miraculous sign you are doing if God were not with him.
performFurthermore, experiments were never carried out against the rules but were performed always well within them - otherwise they would not be recognized as experiments at all.
performHe could not hide his disgust at the task he was to perform.
performHe cried in admiration of her performance.
performHe decided to perform systematic research.
performHe performed duty at last.
performHe performed high duty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพฤติตน(v) behave oneself, See also: perform, act, Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน, Example: รัฐสภามีข้อบังคับควบคุมจรรยาบรรณของประธานสภาไว้ด้วยไม่ให้ประพฤติตนจนขาดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง
ชกลม(v) perform shadow-boxing, Example: เขาเริ่มเมื่อยเมื่อชกลมได้ 10 ครั้ง, Thai Definition: ซ้อมชกลำพังคนเดียว ไม่มีคู่ต่อสู้หรือกระสอบทรายให้ชก
ตีบทแตก(v) have an excellent act, See also: perform very well, Example: นักแสดงตีบทแตกจนสามารถคว้ารางวัลมาครองได้, Thai Definition: แสดงได้แนบเนียนสมจริง
บินเดี่ยว(v) do single-handed, See also: perform single-handed, Syn. ทำด้วยตัวเอง, ทำโดยลำพัง, Example: งานนี้เขาบินเดี่ยวไม่ได้มีเพื่อนคู่หูร่วมด้วยอย่างเคย
ยากระตุ้น(n) stimulant, See also: performance-enhancing drug, Example: นักกีฬาประเทศเจ้าภาพถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน เพราะตรวจพบยากระตุ้นในร่างกาย, Count Unit: ชนิด, ประเภท
การแสดง(n) performance, Syn. การเล่นละคร, Example: เขาไม่เคยเรียนด้านการแสดงเลย แต่ก็มีโชคทางการแสดงเสมอ
สวมบทบาท(v) act, See also: perform, play, impersonate, portray, Syn. แสดงบทบาท, Example: นักวิจัยไม่ควรสวมบทบาทของผู้ตีแผ่ความเหลวแหลกหรือความล้มเหลวของใครทั้งสิ้น
การปฏิบัติ(n) practice, See also: performance, commitment, Syn. การกระทำ
ฝังเข็ม(v) perform acupuncture, Example: ปัจจุบันการรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็มก็เป็นที่นิยมกันมาก, Thai Definition: แทงเข็มลงตามจุดต่างๆ ของร่างกาย บางทีก็ต้องปั่นอยู่เรื่อย เพื่อรักษาโรคหรือไม่ให้รู้สึกเจ็บเวลาผ่าตัด
ชันสูตรศพ(v) perform an autopsy, See also: perform a postmortem, Syn. ชันสูตรพลิกศพ, Example: คดีนี้ยังไม่มีนายตำรวจไปชันสูตรศพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out  FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญภารกิจ[bamphen phārakit] (v, exp) EN: perform a task  FR: accomplir une tâche
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
เบิกโลง[boēklōng] (v, exp) EN: perform the rites before placing a body in a casket  FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บุญคุณ[bunkhun] (x) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes  FR: bienfait [ m ] ; faveur [ f ]
ชันสูตรพลิกศพ[channasut phlik sop] (v, exp) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination  FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ชาตรี[chātrī] (n) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)  FR: chatri [ m ] (danse traditionnelle du sud)
เชิดฉิ่ง[choētching] (n) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
เชิดหุ่น[choēt hun] (v) EN: perform the puppet

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERFORM P ER0 F AO1 R M
PERFORMA P ER0 F AO1 R M AH0
PERFORMS P ER0 F AO1 R M Z
PERFORMER P ER0 F AO1 R M ER0
PERFORMED P ER0 F AO1 R M D
PERFORMERS P ER0 F AO1 R M ER0 Z
PERFORMING P ER0 F AO1 R M IH0 NG
PERFORMERS' P ER0 F AO1 R M ER0 Z
PERFORMANCE P ER0 F AO1 R M AH0 N S
PERFORMANCES P ER0 F AO1 R M AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perform (v) pˈəfˈɔːm (p @1 f oo1 m)
performs (v) pˈəfˈɔːmz (p @1 f oo1 m z)
performed (v) pˈəfˈɔːmd (p @1 f oo1 m d)
performer (n) pˈəfˈɔːmər (p @1 f oo1 m @ r)
performers (n) pˈəfˈɔːməz (p @1 f oo1 m @ z)
performing (v) pˈəfˈɔːmɪŋ (p @1 f oo1 m i ng)
performance (n) pˈəfˈɔːməns (p @1 f oo1 m @ n s)
performances (n) pˈəfˈɔːmənsɪz (p @1 f oo1 m @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业绩[yè jì, ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] performance; track record; outstanding achievement; yield (of investment) #2,141 [Add to Longdo]
艺人[yì rén, ㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] performing artist; actor #6,110 [Add to Longdo]
演艺[yǎn yì, ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] performing arts #9,560 [Add to Longdo]
绩效[jì xiào, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] performance; results; achievement #9,692 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] perform sacrifice #49,197 [Add to Longdo]
演奏者[yǎn zòu zhě, ㄧㄢˇ ㄗㄡˋ ㄓㄜˇ, ] performer; musician #60,349 [Add to Longdo]
变戏法[biàn xì fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] perform conjuring tricks; conjure; juggle #67,226 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleifendurchlaufbefehl { m }perform statement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
作品[さくひん, sakuhin] (n) work (e.g. book, film, composition, etc.); opus; performance; production; (P) #120 [Add to Longdo]
出演[しゅつえん, shutsuen] (n) (1) performance; stage appearance; (vs) (2) to act (in a play); (P) #218 [Add to Longdo]
出場[でば, deba] (n, vs) (1) (stage) appearance; performance; (2) participation (e.g. in a tournament); (P) #302 [Add to Longdo]
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n, adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P) #416 [Add to Longdo]
行う(P);行なう[おこなう, okonau] (v5u, vt) to perform; to do; to conduct oneself; to carry out; (P) #555 [Add to Longdo]
俳優[はいゆう, haiyuu] (n, adj-no) (See 役者) actor; actress; player; performer; (P) #767 [Add to Longdo]
ライブ(P);ライヴ[raibu (P); raivu] (n, adj-f) (1) live (esp. concert, show, etc.); live performance; (2) alive; (P) #771 [Add to Longdo]
バンド[bando] (n) (1) band; (vs) (2) to perform in a band; to create a (pop) band; (n) (3) The Bund (Shanghai, China); (P) #891 [Add to Longdo]
[ま, ma] (adj-na, n, adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P) #892 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイパフォーマンス[はいぱふぉーまんす, haipafo-mansu] high performance [Add to Longdo]
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance [Add to Longdo]
実行者[じっこうしゃ, jikkousha] performer [Add to Longdo]
実行側CMISEサービス利用者[じっこうがわCMISEサービスりようしゃ, jikkougawa CMISE sa-bisu riyousha] performing CMISE-service-user [Add to Longdo]
実行側応用エンティティ[じっこうがわおうようエンティティ, jikkougawaouyou enteitei] performing-application-entity [Add to Longdo]
性能[せいのう, seinou] performance [Add to Longdo]
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]
性能監視[せいのうかんし, seinoukanshi] performance monitoring [Add to Longdo]
性能管理[せいのうかんり, seinoukanri] performance management [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perform \Per*form"\, v. t. [imp. & p. p. {Performed}; p. pr. &
   vb. n. {Performing}.] [OE. performen, parfourmen, parfournen,
   OF. parfornir, parfournir, to finish, complete; OF. & F. par
   (see {Par}) + fournir to finish, complete. The word has been
   influenced by form; cf. L. performare to form thoroughly. See
   {Furnish}.]
   1. To carry through; to bring to completion; to achieve; to
    accomplish; to execute; to do.
    [1913 Webster]
 
       I will cry unto God most high, unto God that
       performeth all things for me.     --Ps. lvii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Great force to perform what they did attempt. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To discharge; to fulfill; to act up to; as, to perform a
    duty; to perform a promise or a vow.
    [1913 Webster]
 
       To perform your father's will.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To represent; to act; to play; as in drama.
    [1913 Webster]
 
       Perform a part thou hast not done before. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To accomplish; do; act; transact; achieve; execute;
     discharge; fulfill; effect; complete; consummate. See
     {Accomplish}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perform \Per*form"\, v. i.
   To do, execute, or accomplish something; to acquit one's self
   in any business; esp., to represent sometimes by action; to
   act a part; to play on a musical instrument; as, the players
   perform poorly; the musician performs on the organ.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perform
   v 1: carry out or perform an action; "John did the painting, the
      weeding, and he cleaned out the gutters"; "the skater
      executed a triple pirouette"; "she did a little dance"
      [syn: {perform}, {execute}, {do}]
   2: perform a function; "Who will perform the wedding?"
   3: give a performance (of something); "Horowitz is performing at
     Carnegie Hall tonight"; "We performed a popular Gilbert and
     Sullivan opera"
   4: get (something) done; "I did my job" [syn: {do}, {perform}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top