ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reformer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reformer-, *reformer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reformer(n) ผู้ปฏิรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
reformer(n) ผู้ปฏิรูป, ผู้แก้ไขสถานการณ์, ผู้ปรับปรุง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a reformer from brunswick, and I think he's clueless about the troubles.เขาเคยปฏิรูป ม.บรานส์วิค และฉันคิดว่าเขาไม่รู้เรื่อง พวกมีปัญหา Lockdown (2011)
Jim is a reformer in one of the most corrupt locals in the country.จิม เป็นนักปฏิรูป ความเสียหายที่เกิดขึ้นเก่งคนหนึ่ง ในประเทศนี้ The Politics of Time (2012)
Many, like the Protestant reformer Martin Luther took this idea as a scandalous affront to scripture.จำนวนมากเช่นปฏิรูป โปรเตสแตนต์มาร์ตินลูเธอร์ เอาความคิดนี้เป็น ปรามาสอื้อฉาวคัมภีร์ Standing Up in the Milky Way (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reformerThe reformers were subject to every attack from the Establishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปฏิรูป(n) reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ผู้ปรับปรุง(n) reformer, See also: consolidator, Syn. คนปรับปรุง, Example: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REFORMER
REFORMERS
REFORMERS'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reformer
reformers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
改革者[gǎi gé zhě, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄓㄜˇ,   ] reformer #55,732 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reformer { m }reformer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
改革者[かいかくしゃ, kaikakusha] (n) reformer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reformer \Re*form"er\ (r?*f?rm"?r), n.
   1. One who effects a reformation or amendment; one who labors
    for, or urges, reform; as, a reformer of manners, or of
    abuses.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.Hist.) One of those who commenced the reformation of
    religion in the sixteenth century, as Luther, Melanchthon,
    Zwingli, and Calvin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reformer
   n 1: a disputant who advocates reform [syn: {reformer},
      {reformist}, {crusader}, {social reformer}, {meliorist}]
   2: an apparatus that reforms the molecular structure of
     hydrocarbons to produce richer fuel; "a catalytic reformer"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 reformer /ʀəfɔʀme/ 
  reform

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Reformer /reːfɔrmr/ 
  reformer

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top