ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

information

IH2 N F AO2 R M EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -information-, *information*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
information(n) ข่าวสาร, See also: ข้อมูล, ความรู้, Syn. data, facts, knowledge, intelligence;news
information system(n) ระบบสารสนเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
information(อินฟอร์เม'เชิน) n. ความรู้, ข่าว, ข้อมูล, การบอกข่าว, การให้ความรู้, สำนักงานสนเทศ., See also: informational adj., Syn. learning
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
information(n) การบอก, ข้อความ, ข่าว, ความรู้, เรื่องที่บอก, ข้อมูล
misinformation(n) สิ่งที่ทราบมาผิดๆ, ข้อมูลที่ผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
informationสารนิเทศ, ข่าวสาร, ข้อสนเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
information๑. ข้อความ, การแจ้งให้ทราบ (ก. แพ่ง)๒. การแจ้งความ (ก. อาญา)๓. สารนิเทศ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information and beliefข้อความที่น่าเชื่อว่าจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information and communication technology (ICT)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information and communication technology (ICT)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information engineeringวิศวกรรมสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information hidingการซ่อนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information highway; infobahn; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informationสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Informationสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [คอมพิวเตอร์]
informationสารสนเทศ, ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างมีระบบ จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสาระ หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
informationสารสนเทศหรือข่าวสาร, ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ไม่ว่าจะวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เบื้องต้นหรือวิเคราะห์ขั้นสูงก็ตาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Informationการสนเทศ, ข่าวสาร, การแจ้งให้ทราบ, ข้อมูลข่าวสาร [การแพทย์]
information and communication technology (ICT)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที), เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูล และการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือการประมวลผล การรับและการส่งข้อมูล การจัดเก็บ และการนำข้อมูลไปใช้งานใหม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Information centerศูนย์สารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information Centersศูนย์สนเทศข่าวสาร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
information[อิน ฟอร์ เม ชั่น] (n) ข้อมูล, Syn. detail
Information Geometry(n) เรขาคณิตสารสนเทศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Orders, information enemy, nil. Information own troops.ข้อมูลกองกำลังของตัวเอง How I Won the War (1967)
I might have some information she'd like to know.ผมมีข่าวสารที่เธอต้องการทราบ The Blues Brothers (1980)
Besides, with the information we have, my calculations were correct.นอกจากนั้น, ด้วยข้อมูลที่เรามี, การคำนวนของผม ถูกต้อง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Some piece of information which I can use to protect you from them.ข้อมูลบางอย่าง ที่ผมสามารถใช้ปกป้องคุณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Is there any information stored in Hal about the monolith?มีข้อมูลใด ๆ ที่เก็บไว้ในระบบ แฮล เกี่ยวกับหินใหญ่ก้อนเดียว? 2010: The Year We Make Contact (1984)
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
I have no information regarding a new space station.ฉันไม่มีข้อมูล เกี่ยวกับสถานีอวกาศใหม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
He decided to put his information to good use and make a little money out of it.เขาตัดสินใจที่จะเอาข้อมูล ไปใช้ทางที่ถูกต้อง และทำให้เงินเล็กน้อยออกจากมัน Clue (1985)
Everyone who's died gave him vital information about one of you.ทุกคนที่ตายไป เป็นคนให้มูลที่สำคัญของพวกคุณ Clue (1985)
What kind of information did he have?เขามีข้อมูลอะไร? Clue (1985)
- We can still get information from it.- แต่เราเก็บข้อมูลจากมันแล้ว Day of the Dead (1985)
he's an information officer at state.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
information80% of all information in the world's computers is in English.
informationAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
informationAlso, if you manufacture any other products, please send information.
informationAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
informationAn encyclopedia is a mine of information.
informationAn image is formed by the information of the mass communication.
informationAny amount of information will do.
informationA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
informationA reward has been offered for information pertaining to the incident.
informationAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
informationAt last we got the information.
informationBad news is preferable to an absence of information.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอที(n) informational technology, See also: IT, Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(n) information center, Syn. ศูนย์ข่าว
เทคโนโลยีสารสนเทศ(n) information technology, See also: IT, Example: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก, Thai Definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ(n) information technology, See also: IT, Thai Definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สนเทศ(n) information
สารสนเทศ(n) information
สารสนเทศ(n) information, Example: คอมพิวเตอร์สามารถจัดการข้อมูลหรือผลิตสารสนเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว, Thai Definition: การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ข่าวสาร(n) information, See also: news, message, Syn. ข่าว, ประกาศ, ข้อมูล, Example: ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ช่วยให้เรารู้เรื่องต่างๆ ดีขึ้น, Count Unit: เรื่อง, ข่าว, ชิ้น, Thai Definition: คำบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นไปหรือรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ
ข่าวกรอง(n) intelligence, See also: information, Example: เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว, Count Unit: ข่าว, เรื่อง, Thai Definition: ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้
ข่าว(n) information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, Example: ผู้เห็นเหตุการณ์ต้องการให้ข่าวเรื่องการโจรกรรมธนาคารแก่ตำรวจ, Count Unit: เรื่อง, ประเด็น, Thai Definition: คำบอกเล่าเรื่องราวหรือรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องข่าว[chǿng khāo] (n, exp) EN: news channel  FR: chaîne d'information [ f ]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[chǿng khāo yīsip-sī chūamōng] (n, exp) FR: chaîne d'information continue [ f ] ; chaîne d'information en continu [ f ]
ได้ความ[dāikhwām] (v) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results
ฟังข่าว[fang khāo] (v, exp) FR: écouter les informations
ให้ข้อมูล[hai khømūn] (v, exp) EN: give some information  FR: donner des informations ; informer
แจ้งความเท็จ[jaēngkhwām thet] (v, exp) EN: report false information intentionally
การบอก[kān bøk] (n) EN: information
การบอกกล่าว[kān bøkklāo] (n) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing  FR: information [ f ] ; allégation [ f ] ; énonciation [ f ]
การแจ้งความ[kān jaēngkhwām] (n) EN: information ; charge
การมีข้อมูลมากเกินไป[kān mī khømūn māk koēnpai] (n, exp) EN: information overload

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INFORMATION IH2 N F AO2 R M EY1 SH AH0 N
INFORMATIONS IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N Z
INFORMATION'S IH2 N F AO2 R M EY1 SH AH0 N Z
INFORMATIONAL IH2 N F AO1 R M EY2 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
information (n) ˌɪnfəmˈɛɪʃən (i2 n f @ m ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] information; news; message, #383 [Add to Longdo]
资讯[zī xùn, ㄗ ㄒㄩㄣˋ, / ] information, #5,601 [Add to Longdo]
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT, #7,821 [Add to Longdo]
信息系统[xìn xī xì tǒng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] information system, #10,303 [Add to Longdo]
讯息[xùn xī, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ, / ] information; news; message; text message or SMS, #19,946 [Add to Longdo]
信息管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] information management, #20,068 [Add to Longdo]
信息学[xìn xī xué, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] information science, #58,130 [Add to Longdo]
信息论[xìn xī lùn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄌㄨㄣˋ, / ] information theory, #75,481 [Add to Longdo]
显示板[xiǎn shì bǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄢˇ, / ] information screen, #97,285 [Add to Longdo]
信息时代[xìn xī shí dài, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] information age [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufschluss { m }; Aufklärung { f } | jdm. Aufschluss über etw. geben | Aufschluss geben (über)information | to give sb. information about sth. | to be informative (of) [Add to Longdo]
Auskunft { f } | ein paar magere Auskünfteinformation | a few scraps of information [Add to Longdo]
Auskunft { f }; Auskunftsschalter { m }information desk [Add to Longdo]
Auskunftsbüro { n }information bureau [Add to Longdo]
Auskunftsdienst { m }; Informationsdienst { m }information service [Add to Longdo]
Auskunftsformular { n }information request form [Add to Longdo]
Auskunftspersonal { n }information staff [Add to Longdo]
Auskunftsplatz { m }information center [Add to Longdo]
Auskunftsstelle { f }information office [Add to Longdo]
Ausleihtheke { f }information desk [Add to Longdo]
Bankauskunft { f }information from a bank; credit report from a bank [Add to Longdo]
Beratungsstelle { f } | Beratungsstellen { pl }information centre | information centres [Add to Longdo]
Hinweis { m } | allgemeine Hinweiseinformation | general information [Add to Longdo]
Hinweistafel { f }; Hinweisschild { n }information board; sign; sign-board [Add to Longdo]
Information { f }; Angabe { f } (über) | Informationen { pl }; Angaben { pl } | streng vertrauliche Informationen | Information auf Anforderung | räumliche Informationeninformation (on; about) | information | highly sensitive information | information on demand | spatial information [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
IT[アイティー, aitei-] (n) { comp } (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n, vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
け;っけ[ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
だっけ[dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] Information, Nachricht, Meldung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Information \In`for*ma"tion\, n. [F., fr. L. informatio
   representation, conception. See {Inform}, v. t.]
   1. The act of informing, or communicating knowledge or
    intelligence.
    [1913 Webster]
 
       The active informations of the intellect. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Any fact or set of facts, knowledge, news, or advice,
    whether communicated by others or obtained by personal
    study and investigation; any datum that reduces
    uncertainty about the state of any part of the world;
    intelligence; knowledge derived from reading, observation,
    or instruction.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Larger opportunities of information. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       He should get some information in the subject he
       intends to handle.          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A proceeding in the nature of a prosecution for some
    offense against the government, instituted and prosecuted,
    really or nominally, by some authorized public officer on
    behalf of the government. It differs from an indictment in
    criminal cases chiefly in not being based on the finding
    of a grand jury. See {Indictment}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Information Theory) A measure of the number of possible
    choices of messages contained in a symbol, signal,
    transmitted message, or other information-bearing object;
    it is usually quantified as the negative logarithm of the
    number of allowed symbols that could be contained in the
    message; for logarithms to the base 2, the measure
    corresponds to the unit of information, the hartley, which
    is log210, or 3.323 bits; called also {information
    content}. The smallest unit of information that can be
    contained or transmitted is the bit, corresponding to a
    yes-or-no decision.
    [PJC]
 
   5. (Computers) Useful facts, as contrasted with raw data; as,
    among all this data, there must be some interesting
    information.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 information
   n 1: a message received and understood [syn: {information},
      {info}]
   2: knowledge acquired through study or experience or instruction
   3: formal accusation of a crime
   4: a collection of facts from which conclusions may be drawn;
     "statistical data" [syn: {data}, {information}]
   5: (communication theory) a numerical measure of the uncertainty
     of an outcome; "the signal contained thousands of bits of
     information" [syn: {information}, {selective information},
     {entropy}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 information /ɛ̃fɔʀmasjɔ̃/ 
  an item of information

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 information
  account; information

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top