Search result for

(72 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -改-, *改*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かいぜん, kaizen] (vt) เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かいかく, kaikaku] (n vt) การปฏิรูป
[かいかく, kaikaku] (n vi) การปฏิรูป, ปฏิรูป
[かいせい, kaisei] (n) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
[かいざん, kaizan] (vt) แยกออกไป, แยกย้ายออกไป, แยกกัน, กระจายออก
[かいかく, kaikaku] (n) ปฏิรูป
[かいざん, kaizan] (n) การปลอมแปลงแก้ไข (พวกข้อมูล หรือ เดต้า)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[あらためる, aratameru] Thai: ปรับปรุงใหม่ English: to change
める[あらためる, aratameru] Thai: แก้ไขใหม่ English: to revise

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[改, gǎi, ㄍㄞˇ] to alter, to change, to improve, to remodel
Radical: Decomposition: 己 (jǐ ㄐㄧˇ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [ideographic] A hand with a stick 攵 disciplining a kneeling child 己,  Rank: 350

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n-suf) revision [Add to Longdo]
ざん(P);[かいざん, kaizan] (n,vs) alteration; falsification; faking; (P) [Add to Longdo]
ざん検出[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] (n) {comp} manipulation detection [Add to Longdo]
まった[あらたまった, aratamatta] (adj-f) ceremonious; formal [Add to Longdo]
まる(P);革まる[あらたまる, aratamaru] (v5r,vi) (1) (See める) to be renewed; (2) to stand on ceremony; to be formal; (3) to take a turn for the worse; (P) [Add to Longdo]
[あらたむ, aratamu] (v5m,vt) (abbr) (See める) to revise; to change [Add to Longdo]
[あらため, aratame] (suf) former (e.g. name); previous; changed [Add to Longdo]
めて[あらためて, aratamete] (adv) another time; again; over again; once again; anew; (P) [Add to Longdo]
める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (める, 革める only) (See まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
ページ;[かいページ, kai pe-ji] (n) {comp} repagination; new page; form feed; page break [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎi gé, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, ] to reform, #443 [Add to Longdo]
[gǎi biàn, ㄍㄞˇ ㄅㄧㄢˋ, / ] to change; to alter; to transform, #653 [Add to Longdo]
[gǎi, ㄍㄞˇ, ] to change; to alter; to transform; to correct, #719 [Add to Longdo]
[gǎi shàn, ㄍㄞˇ ㄕㄢˋ, ] to make better; to improve, #1,298 [Add to Longdo]
[gǎi zào, ㄍㄞˇ ㄗㄠˋ, ] to change; to alter; to transform, #1,479 [Add to Longdo]
[gǎi jìn, ㄍㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to improve; to make better, #2,639 [Add to Longdo]
革开放[gǎi gé kāi fàng, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] to reform and open to the outside world; refers to Deng Xiaoping's policies from around 1980, #3,631 [Add to Longdo]
[gǎi biān, ㄍㄞˇ ㄅㄧㄢ, / ] to adapt; to rearrange; to revise, #8,128 [Add to Longdo]
[gǎi liáng, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ, ] improve, #8,881 [Add to Longdo]
[gǎi zhuāng, ㄍㄞˇ ㄓㄨㄤ, / ] remodel, #9,054 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時代」が大学革の起爆剤となってくれればと思う。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の品種良は科学の一分野となった。
The trade imbalance between two nations should be improved.2国間の貿易上のアンバランスを善しなければならない。
I will call on you again.いずれめてお伺いいたします。
When it comes to my supervisor he's very inconsistent so we never get any work done.うちの上司ときたら、朝令暮なんだから、仕事がちっとも進まないよ。
The situation, I am sure, will be improved.きっと事態は善されるであろうと思います。
In the light of these facts, it may be necessary to revise our theory.こうした事実から考えてみて、私たちの理論をめることが必要かもしれない。
Start a new paragraph here.ここで行しなさい。
We will try to correct it in order to straighten out our finances.このお支払いの問題が解決できるよう、ご指摘の件を善すべく努力いたします。
This project admits of improvement.この企画には善の余地がある。
We have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.この緊急な事態において、人事や制度を革し、清新な雰囲気と新しい観念を、われわれの組織の中に注入する以外に方策はない。
There's much room for improvement in this project.この計画には善の余地が大いにある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I carefully, and occasionally forcefully, manipulated them.[CN] 在半年内 将害怕死亡的无名小说家 造成染上杀意的畅销小说家 Confrontation (2017)
Boxing out of the red corner, he comes from Lenexa, Kansas,[CN] 确实是过 但是通过合法程序 CounterPunch (2017)
Meanwhile, Fitzpatrick's attempt at modernising Cachet had hit a Brummie brick wall.[JA] 〝キャッシェ・ ウィンドーズ〞 〝キャッシェ・ ウィンドーズ〞 一方 フィッツパトリックの 革は行き詰まっていた Sexy Rollercoasters (2017)
How is the renovation going?[JA] 装の進捗(しんちょく)は?  ()
They're the ones that have to congregate to lift this sport up.[JA] 業界全体での善が必要だ CounterPunch (2017)
- Okay.[CN] 唯一能变这种局面的 唯一能扳回那种局面的 只有彼得奎林 CounterPunch (2017)
EMAIL FROM LAERTE Perhaps I don't mean more time, but another time.[JA] "送信者 ラエルチ 機会をめたいの"  ()
I doubt I'll ever see either of them again.[CN] 就算我死了 也什么都不会 Emotions (2017)
-You refurbished the entire house![JA] 家全体を装したのね  ()
Genital transformation is, to me, a little scary, because it involves a revolution...[JA] 一般的な性転換手術には 少し抵抗があるわ 一大革みたいな気がする  ()
Now, I'm inviting you to come to me.[CN] 《世界论》 终于确定要编成电影了 Disbanded (2017)
Cam F. Awesome might not be the prettiest fighter to watch in the ring, but he knows how to land a punch without receiving a punch, and that's all that matters.[CN] 不是 你名了 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ざん検出[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] manipulation detection [Add to Longdo]
ページ[かいページ, kai pe-ji] repaginate [Add to Longdo]
[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]
行文字[かいぎょうもじ, kaigyoumoji] newline character [Add to Longdo]
[かいぞう, kaizou] restructuring [Add to Longdo]
訂履歴[かいていりれき, kaiteirireki] revision history [Add to Longdo]
版管理[かいはんかんり, kaihankanri] revision management [Add to Longdo]
版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[あらたまる, aratamaru] veraendert_werden, erneuert_werden [Add to Longdo]
める[あらためる, aratameru] aendern, reformieren [Add to Longdo]
[かいめい, kaimei] Namensaenderung [Add to Longdo]
[かいぜん, kaizen] Verbesserung, Reform [Add to Longdo]
[かいせい, kaisei] den_Familiennamen_aendern [Add to Longdo]
[かいしゅう, kaishuu] Glaubensaenderung, Konversion, Bekehrung [Add to Longdo]
[かいけん, kaiken] Verfassungsaenderung [Add to Longdo]
[かいしん, kaishin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
札口[かいさつぐち, kaisatsuguchi] Bahnhofssperre [Add to Longdo]
[かいせい, kaisei] Verbesserung, Revision, Aenderung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top