ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formality

F AO0 R M AE1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formality-, *formality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formality(n) ความเป็นทางการ
formality(n) พิธี, See also: ระเบียบ, พิธีรีตอง, แบบแผน, Syn. convention, custom, rule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ, ระเบียบแบบแผน, พิธีรีตอง, ความเคร่งครัดในระเบียบ, ความเข้มงวด, ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
informality(อินฟอร์แมล'ลิที) n. การไม่มีพิธีรีตรอง, ความไม่เป็นทางการ, ความกันเอง, ความไม่เคร่งครัด, Syn. familliarity, laxity, ease

English-Thai: Nontri Dictionary
formality(n) ระเบียบวิธี, พิธี, แผน, หลักการ, พิธีรีตรอง, ธรรมเนียมปฏิบัติ
informality(n) ความไม่มีพิธี, ความเป็นกันเอง, ความไม่เคร่งครัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formalityฟอร์มาลิตี้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
formalityการผ่านพิธีการศุลกากร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Same formality and red tape.ตามระเบียบเเละขั้นตอนเดิม Rebecca (1940)
Merely a formality to appease your overbearing parents.เพียงพิธีที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่เธอ You've Got Yale! (2009)
(*Referring to her lack of formality to an upperclassman)(*หมายถึง การไม่เคารพต่อผู้ที่มีระดับสูงกว่า) คำพูดของเธอมันห้วนไป Episode #1.1 (2009)
There's jus one small formality first.ต้องมีพิธีเล็กๆน้อยๆก่อน Swap Meat (2010)
A little formality called paperwork kind of separates us from the animals.มันมีรูปแบบที่เป็นทางการหน่อยเรียกว่างานเอกสาร /N รูปแบบซึ่งแยกพวกเราออกจากสัตว์ Transformers: Dark of the Moon (2011)
I seek neither vain formality nor luxurious appointment.ข้าไม่ได้มาแสวงหาพิธีรีตรองไร้สาระ หรือการพบปะที่หรูหราหรอกนะ Blood Brothers (2013)
It should be little more than a formality for Themistokles the hero of Marathon... to finish what he began.มันไม่ควรจะมีมากกว่าหนึ่ง พิธีเล็ก ๆ ของ Themistocles ... ...พระเอกมาราธอน... ...เพื่อยุติสงครามที่เขาเริ่มต้น. 300: Rise of an Empire (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formalityIn general young people dislike formality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธีรีตอง(n) ceremony, See also: formality, Syn. พิธี, แบบแผน, ธรรมเนียม, ระเบียบแบบแผน, Example: บริษัทน้ำมันบางบริษัทได้รับอนุญาตตั้งโรงกลั่น โดยไม่ต้องยื่นคำขอเป็นพิธีรีตองให้มากเรื่อง, Count Unit: พิธี, แบบ, Thai Definition: งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธี[phithī] (n) EN: ceremony ; rite ; ritual ; custom ; formality  FR: cérémonie [ f ] ; rite [ m ] ; rituel [ m ] ; cérémonial [ m ]
วิสาสะ[wisāsa] (n) EN: familiarity ; informality ; friendly terms  FR: intimité [ f ] ; familiarité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORMALITY F AO0 R M AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formality (n) fˈɔːmˈælɪtiː (f oo1 m a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Förmlichkeit { f } | Förmlichkeiten { pl }formality | formalities [Add to Longdo]
Formalität { f } | Formalitäten { pl } | nach Erledigung aller Formalitätenformality | formalities | on completion of all formalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公式[こうしき, koushiki] (n, adj-no, adj-na) (1) formality; formal; official; (2) formula; (P) #217 [Add to Longdo]
正式[せいしき, seishiki] (adj-na, adj-no, n) due form; official; formality; (P) #1,065 [Add to Longdo]
形式[けいしき, keishiki] (n) (1) (See 形式張る) form (as opposed to substance); formality; (2) method; system; style; (3) (See ファイル形式) format; mode; appearance; form (something takes); (4) math expression; (P) #1,072 [Add to Longdo]
違式[いしき, ishiki] (n) informality; breach of etiquette [Add to Longdo]
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo) [Add to Longdo]
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp, adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable [Add to Longdo]
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r, vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious [Add to Longdo]
克己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n, vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality [Add to Longdo]
切り口上[きりこうじょう, kirikoujou] (n) stiff formality; set terms [Add to Longdo]
他人行儀[たにんぎょうぎ, taningyougi] (adj-na, n) standing on formality; in a reserved manner; treating a friend as a stranger; unduly distant; formal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top