ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

method

M EH1 TH AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -method-, *method*, metho
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
methodology(n) ระเบียบวิธี, วิธีวิทยา
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
method(n) วิธี, See also: วิธีการ, แนวทาง, ระเบียบ, แบบแผน, Syn. mode, manner, way, standard
Methodist(n) ผู้ยึดตามระเบียบ
methodize(vt) ทำให้มีแบบแผน, Syn. organize
methodical(adj) ซึ่งเป็นระเบียบ, See also: ซึ่งมีแบบแผน, ซึ่งดำเนินตามแบบแผน, Syn. systemic, orderly, Ant. unsystemic, disorderly
methodizer(n) ผู้มีระเบียบแบบแผน
methodology(n) วิธีการ, See also: วิธี, หลักการ, Syn. system, arrangement
methodically(adv) อย่างมีแบบแผน, Syn. neatly
methodologist(n) ผู้มีระเบียบแบบแผน, Syn. pedant
methodological(adj) เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน, See also: เกี่ยวกับวิธีการ, Syn. technical
method in one's madness(idm) มีจุดประสงค์ในสิ่งที่ทำ, See also: มีเจตนาในสิ่งที่ทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
method(เมธ'เธิด) n. วิธีการ, วิธีดำเนินการ, Syn. procedure
methodical(มะธอด'ดิเคิล) adj. มีระบบ, มีแบบแผน, มีระเบียบ, มีเหตุผล, อดทน, รอบคอบ
methodise(เมธ'ธะไดซ) vt. ทำให้เป็นระบบ
methodist(เมธ'ธะดิสทฺ) n. สมาชิกนิกายโปรเตสแตนต์นิกายหนึ่ง
methodology(เมธธะดอล'ละจี) n. วิธี, วิธีการ, หลักการ, กฎ, การศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
gram's methodวิธีย้อมสีด้วยgentian-violet
sequential access methodวิธีเข้าถึงโดยลำดับใช้ตัวย่อว่า SAM (อ่านว่า แซม) หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานานดู random access เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
method(n) ระเบียบ, วิธี, แบบแผน, วิธีการ
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี, รอบคอบ, มีระเบียบ, มีเหตุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
methodวิธี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
method๑. วิธี๒. เมท็อด [ ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
methodระเบียบวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
method of extinct generationsวิธีศึกษาการสิ้นสุดของรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
method of least squaresวิธีกำลังสองน้อยสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
method of least-squareวิธีกำลังสองน้อยสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
method of residuesวิธีคิดจากส่วนที่เหลือ [ ดู residual method ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
method of undetermined coefficientวิธีเทียบสัมประสิทธิ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
method, empiricalระเบียบวิธีเชิงประสบการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
method, observationระเบียบวิธีแบบสังเกต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Method Comparisionวิธีเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Method engineeringวิศวกรรมวิธีการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Method of Authorityวิธีการเชื่อผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
Method of Collecting Dataวิธีการเก็บข้อมูล [การแพทย์]
Method of Collectionวิธีการเก็บ [การแพทย์]
Method of Intuitionวิธีการนึกเอา [การแพทย์]
Method of Known Biasวิธีวิเคราะห์ซึ่งทราบความโน้มเอียง [การแพทย์]
method of least-squareวิธีกำลังสองน้อยสุด, วิธีการประมาณค่าของจำนวนคงตัวซึ่งปรากฏอยู่ในสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยอาศัยหลักที่ว่า สมการที่สร้างขึ้นจะดีที่สุด  ถ้าผลรวมของกำลังสองของความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากความสัมพันธ์เชิงฟิงก์ชันที่สร้างขึ้น กับค่าที่เกิดขึ้นจริงทุก ๆ ค่า มีค่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Method of Natural Increasesวิธีคำนวณการเพิ่มตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Method of Reproductionวิธีการสืบพันธุ์, Example: การตัดฟันหรือการปฏิบัติกับหมู่ไม้ในช่วงของ การสืบพันธุ์ เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตจนถึงขนาด หรืออายุที่จะตัดฟัน ก็จะมีการตัดฟันต้นไม้นั้นออกทั้งหมด หรือบางส่วนแล้วจึงทำให้มีหมู่ไม้ขึ้นมาใหม่ทดแทนที่ถูกตัดออกไป การทดแทนใหม่ดังกล่าวอาจเป็นไปโดยธรรมชาติ หรือโดยการกระทำของมนุษย์ (artificial) ก็ได้ ซึ่งเรียกว่า การสืบพันธุ์ (Regeneration or Reproduction) [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
methodologyconcept behind the tool

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our methods do not differ as much as you pretend.วิธีของเรา ก็ไม่แตกต่างกันมากอย่างที่คุณแกล้งทำ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Your methods of archaeology are too primitive for me.วิธีทางโบรารคดีของคุณมัน พื้นฐานเกินไป สำหรับฉัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I might have to if my methods were Russian.ผมอาจจะต้องถ้าวิธีของฉันรัสเซีย The Russia House (1990)
Now, look, maybe your method of massage differs from mine.ตอนนี้ดูอาจจะวิธีการของคุณของการนวดมีความแตกต่างจากเหมือง Pulp Fiction (1994)
The gentlemen of law enforcement are concerned that my testing methods may have been compromised.เป็นทางเดียวคุณสุภาพบุรุษที่ทางตำรวจจะสามารถทำได้ และวิตกว่าการตรวจเช็คของผมจะเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถหาตัวคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามาได้ Gattaca (1997)
And also, if my schematics are correct I think I've come up with a method to make you a complete man.แล้วก็... ถ้าแผนไฟฟ้าของผมถูกต้อง เราจะได้วิธีที่จะทำให้คุณ Bicentennial Man (1999)
According to the teaching methods you taught me in the pastตามวิธีการสอน ที่คุณเคยสอนฉันในสมัยก่อน GTO (1999)
It may look like fun with a touch of irresponsibility but the fake energetic method is only harmfulมันอาจจะดูน่าสนุกเมื่อได้สัมผัสความรับผิดชอบ แต่วิธีการจอมปลอมมันอันตราย GTO (1999)
They're truly taking to the methods of the Headmasterพวกเขากำลังพูดคุยกันอย่างถูกใจ กับวิธีการของอาจารย์ใหญ่ GTO (1999)
Three small cities there found a primitive method to defeat them.สามเมืองที่นั่นใช้วิธีง่ายปราบพวกมัน Signs (2002)
Hey, hey. I'm the one who taught her the special methods of tutoring.เฮ้ย เฮ้ย ฉันสอนให้เธอรู้จักวิธีสอนแบบใหม่เอง My Tutor Friend (2003)
Sam, I am a Method actor, okay? This is part of my training.แซม ฉันเป็นนักแสดงนะ เข้าใจมั้ย นี่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกนะ A Cinderella Story (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
methodA check is a method of paying money to somebody.
methodActually, the present method has plenty of room for improvement.
methodActually, this method has plenty of room for improvement.
methodA good method for investing is a monthly allotment.
methodAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
methodAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
methodAnd so the method that works is treading down the snow to harden it, making blocks and piling them up.
methodAnd there is one more method of climbing up to the slide deck.
methodAs far as I could make out, he was experimenting with new methods.
methodBut as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.
methodCommercial Code can be called an enterprise method.
methodFlying is the quickest method of travelling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีระบบ(adv) systematically, See also: methodically, in an orderly way, Syn. มีระบบระเบียบ, Example: ในแผนกของเรานั้นทำงานกันอย่างมีระบบ
อย่าง(n) method, See also: way, means, Syn. ทำนอง, วิธี, แบบ
ระบบ(n) system, See also: method, procedure, Example: การทำงานของเครื่องแต่ละรุ่น แต่ละระบบ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, Count Unit: ระบบ, Thai Definition: ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่างๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เข้าลำดับประสานกันเป็นอันเดียว ตามหลักเหตุผลทางวิชาการ
คชกรรม(n) methods of taming an elephant, Example: ในสมัยก่อนมีรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีทางคชกรรมมากมาย เพราะถือว่าเป็นพาหนะของกษัตริย์, Thai Definition: กิจกรรมในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับช้าง
แนว(clas) method, See also: way, mode, process, procedure, Syn. แนวทาง, Example: ในคนเราการป้องกันโรคก็จะมีสองแนวคือ มีสุขอนามัย และสุขภาพที่ดี
โพน(n) method of snaring a wild elephant, See also: way of trapping wild elephant, Thai Definition: วิธีคล้องช้างเถื่อนคือ เอา ช้างต่อ ไปเที่ยวต้อนคล้องเอา
ฤๅษีแปลงสาร(n) an inverted-order cipher, See also: method of writing secret characters by reversing the back and the front positions, Thai Definition: วิธีเขียนหนังสือลับแห่งไทยโบราณกลับตัวอักษรข้างหลังมาไว้ข้างหน้า
วิธีวัด(n) method of measuring, Example: เขามีวิธีวัดที่แปลกกว่าคนอื่น
อักษรสมัย(n) method of reading and writing, Syn. อักขรสมัย, Thai Definition: วิชาหนังสือว่าด้วยการอ่านการเขียน
เจ้าระเบียบ(adj) methodical, See also: pharisaical, formal, orderly, meticulous, precise, Syn. ละเอียด, ถี่ถ้วน, Example: เขาเป็นคนเจ้าระเบียบ จะรำคาญตาทุกครั้งเมื่อเห็นนอนห้องไม่เป็นระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแผน[baēpphaēn] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice  FR: coutume [ f ] ; règle [ f ] ; usage [ m ]
ใช้วิธีอย่างเดียวกัน[chai withī yāng dīokan] (v, exp) EN: after the same method ; in the same way  FR: de la même manière
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel  FR: moyen [ m ] ; chemin [ m ] ; méthode [ f ] ; canal [ m ]
ชุดสอน[chut søn] (n, exp) FR: méthode d'enseignement [ f ]
โดยมีวิธี[dōi mī withī] (adv) FR: méthodiquement ; avec méthode
โดยวิธีวิเคราะห์[dōi withī wikhrǿ] (adv) FR: analytiquement ; par la méthode analytique
กรรมวิธี[kammawithī] (n) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course
กรรมวิธีการผลิต[kammawithī kān phalit] (n, exp) EN: production method
การทำงานที่ไม่มีระเบียบวิธี[kān thamngān thī mai mī rabīēp withī] (n, exp) EN: unmethodical working method
คติ[khati] (n) EN: principle ; tradition ; ways ; model ; method  FR: précepte [ m ] ; principe [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
METHOD M EH1 TH AH0 D
METHODE M AH0 TH OW1 D
METHODS M EH1 TH AH0 D Z
METHODIST M EH1 TH AH0 D IH0 S T
METHODISM M EH1 TH AH0 D IH2 Z AH0 M
METHODIST M EH1 TH AH0 D AH0 S T
METHODICAL M AH0 TH AA1 D AH0 K AH0 L
METHODICAL M AH0 TH AA1 D IH0 K AH0 L
METHODISMS M EH1 TH AH0 D IH2 Z AH0 M Z
METHODOLOGY M EH2 TH AH0 D AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
method (n) mˈɛθəd (m e1 th @ d)
methods (n) mˈɛθədz (m e1 th @ d z)
Methodism (n) mˈɛθədɪzəm (m e1 th @ d i z @ m)
Methodist (n) mˈɛθədɪst (m e1 th @ d i s t)
Methodists (n) mˈɛθədɪsts (m e1 th @ d i s t s)
methodical (j) mˈɪθˈɒdɪkl (m i1 th o1 d i k l)
methodology (n) mˌɛθədˈɒləʤiː (m e2 th @ d o1 l @ jh ii)
methodically (a) mˈɪθˈɒdɪkliː (m i1 th o1 d i k l ii)
methodologies (n) mˌɛθədˈɒləʤɪz (m e2 th @ d o1 l @ jh i z)
methodological (j) mˌɛθədəlˈɒʤɪkl (m e2 th @ d @ l o1 jh i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方法[fāng fǎ, ㄈㄤ ㄈㄚˇ, ] method; way; means #404 [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, / ] method; technique #1,087 [Add to Longdo]
手段[shǒu duàn, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, ] method; means (of doing sth); strategy; trick #1,338 [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, ] method; plan; policy; scheme #8,476 [Add to Longdo]
路子[lù zi, ㄌㄨˋ ㄗ˙, ] method; way; approach #11,322 [Add to Longdo]
方法论[fāng fǎ lùn, ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] methodology; Discours de la méthode by René Descartes 笛卡兒|笛卡儿, 1637 #19,416 [Add to Longdo]
写法[xiě fǎ, ㄒㄧㄝˇ ㄈㄚˇ, / ] method of writing; spelling #31,216 [Add to Longdo]
套套[tào tao, ㄊㄠˋ ㄊㄠ˙, ] methods; the old tricks #36,759 [Add to Longdo]
方法学[fāng fǎ xué, ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] methodology #140,112 [Add to Longdo]
止痛法[zhǐ tòng fǎ, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ ㄈㄚˇ, ] method of relieving pain #209,861 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
方法[ほうほう, houhou] TH: วิธีการ  EN: method

German-Thai: Longdo Dictionary
Methode(n) |die, pl. Methoden| วิธีการ, See also: Related: Verfahren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedienungsart { f }method of control [Add to Longdo]
Buchungsverfahren { n }method of accounting [Add to Longdo]
Konjugierte-Gradienten-Verfahren { n } [ math. ]method of conjugate gradients [Add to Longdo]
Herstellungsart { f }method of producing; method of manufacturing [Add to Longdo]
Knotenpunktverfahren { n }method of joints [Add to Longdo]
Lösungsansatz { m } | Lösungsansätze { pl }method of resolution | methods of resolution [Add to Longdo]
Methode { f }; Verfahren { n }; Art und Weise { f } | Methoden { pl }; Handlungsweise { f } | sachgerechte Methoden { pl }method | methods | sound practices [Add to Longdo]
Methode { f }; Verfahren { n }technique [Add to Longdo]
Methode der Ermittlung des jährlichen Abschreibungsaufwandes [ econ. ]appraisal depreciation method [Add to Longdo]
Methode { f } der Parameterübergabe (Programmiersprache) [ comp. ]thunk [Add to Longdo]
Methoden der fallenden Abschreibung [ econ. ]accelerated methods of depreciation [Add to Longdo]
Methodik { f }methodology; methods [Add to Longdo]
Methodismus { m }methodism [Add to Longdo]
Methodist { m }methodist [Add to Longdo]
Methodologie { f }; Methodenlehre { f }; Methodik { f }methodology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほう, hou] (n) (1) (also ほう) direction; way; (2) (hon) person; lady; gentleman; (n, n-suf) (3) method of; manner of; way of; (n-suf) (4) care of ..; (5) (also がた) person in charge of ..; (6) (also がた) side (e.g. "on my mother's side"); (P) #160 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n, n-suf) (1) law; act; principle; (2) method; (3) { ling } mood; (4) { Buddh } dharma; (P) #273 [Add to Longdo]
方法[ほうほう, houhou] (n) method; process; manner; way; means; technique; (P) #316 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
[ふう, fuu] (adj-na, n, n-suf) (1) method; manner; way; style; (2) appearance; air; (3) tendency; (4) (See 六義・1) folk song (genre of the Shi Jing); (5) (See 五大・1) wind (one of the five elements); (P) #805 [Add to Longdo]
[よう, you] (n-suf, n) (1) (uk) (See 様だ) (usu. after the -masu stem of a verb) appearing ...; looking ...; (2) (usu. after the -masu stem of a verb) way to ...; method of ...ing; (3) (usu. after a noun) form; style; design; (4) (usu. after a noun) like; similar to; (n) (5) thing (thought or spoken); (P) #945 [Add to Longdo]
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u, vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P) #1,049 [Add to Longdo]
形式[けいしき, keishiki] (n) (1) (See 形式張る) form (as opposed to substance); formality; (2) method; system; style; (3) (See ファイル形式) format; mode; appearance; form (something takes); (4) math expression; (P) #1,072 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method [Add to Longdo]
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM) [Add to Longdo]
シンプレックス法[シンプレックスほう, shinpurekkusu hou] simplex method [Add to Longdo]
ポリトープ法[ポリトープほう, porito-pu hou] polytop method [Add to Longdo]
遠隔試験法[えんかくしけんほう, enkakushikenhou] remote test method [Add to Longdo]
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
外部試験法[がいぶしけんほう, gaibushikenhou] external test method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
方法[ほうほう, houhou] Methode, Art_und_Weise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Method \Meth"od\, n. [F. m['e]thode, L. methodus, fr. Gr.
   meqodos method, investigation following after; meta` after +
   "odo`s way.]
   1. An orderly procedure or process; regular manner of doing
    anything; hence, manner; way; mode; as, a method of
    teaching languages; a method of improving the mind.
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Orderly arrangement, elucidation, development, or
    classification; clear and lucid exhibition; systematic
    arrangement peculiar to an individual.
    [1913 Webster]
 
       Though this be madness, yet there's method in it.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All method is a rational progress, a progress toward
       an end.                --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Nat. Hist.) Classification; a mode or system of
    classifying natural objects according to certain common
    characteristics; as, the method of Theophrastus; the
    method of Ray; the Linnaean method.
    [1913 Webster]
 
   4. A technique used in acting in which the actor tries to
    identify with the individual personality of the specific
    character being portrayed, so as to provide a realistic
    rendering of the character's role. Also called {the
    Method}, {method acting}, the Stanislavsky Method or
    {Stanislavsky System}.
    [PJC]
 
   Syn: Order; system; rule; regularity; way; manner; mode;
     course; process; means.
 
   Usage: {Method}, {Mode}, {Manner}. Method implies
      arrangement; mode, mere action or existence. Method is
      a way of reaching a given end by a series of acts
      which tend to secure it; mode relates to a single
      action, or to the form which a series of acts, viewed
      as a whole, exhibits. Manner is literally the handling
      of a thing, and has a wider sense, embracing both
      method and mode. An instructor may adopt a good method
      of teaching to write; the scholar may acquire a bad
      mode of holding his pen; the manner in which he is
      corrected will greatly affect his success or failure.
      [1913 Webster] Methodic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 method
   n 1: a way of doing something, especially a systematic way;
      implies an orderly logical arrangement (usually in steps)
   2: an acting technique introduced by Stanislavsky in which the
     actor recalls emotions or reactions from his or her own life
     and uses them to identify with the character being portrayed
     [syn: {method acting}, {method}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top