Search result for

สัณฐาน

(47 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัณฐาน-, *สัณฐาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัณฐาน[N] figure, See also: shape, Syn. รูปร่าง, โครงสร้าง, โครงร่าง, เค้าโครง
สัณฐาน[N] shape, See also: outline, contours, form, configuration, Syn. ลักษณะ, รูปทรง, Example: โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัณฐานน. รูปทรง, ลักษณะ, เช่น ป้อมปราการมีสัณฐานแปดเหลี่ยม โลกมีสัณฐานกลมอย่างผลส้ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
norma temporalisสัณฐานกะโหลกด้านขมับ [มีความหมายเหมือนกับ norma lateralis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma lateralisสัณฐานกะโหลกด้านข้าง [มีความหมายเหมือนกับ norma temporalis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma occipitalisสัณฐานกะโหลกด้านท้ายทอย [มีความหมายเหมือนกับ norma posterior] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma superior; norma verticalisสัณฐานกะโหลกด้านบน, สัณฐานกะโหลกด้านกบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma verticalis; norma superiorสัณฐานกะโหลกด้านบน, สัณฐานกะโหลกด้านกบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma inferior; norma basilaris; norma ventralisสัณฐานกะโหลกด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma ventralis; norma basilaris; norma inferiorสัณฐานกะโหลกด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma basilaris; norma inferior; norma ventralisสัณฐานกะโหลกด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma anteriorสัณฐานกะโหลกด้านหน้า [มีความหมายเหมือนกับ norma facialis และ norma frontalis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma frontalisสัณฐานกะโหลกด้านหน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ norma anterior และ norma facialis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Morphologyสัณฐานวิทยา [TU Subject Heading]
Plant morphologyสัณฐานวิทยาของพืช [TU Subject Heading]
Soil Morphology สัณฐานของดิน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, I'm a little fuzzy on the mechanics here but could you not stop this woman from killing this man?เขาพูดว่าเธอเป็นนังแพทศยา แต่Nผมหมายถึง เธอเป็นนังเเพทศยา ผู้หญิงคนนี้ระบุรูปพรรณสัณฐานนายได้ไหม เธอระบุรูปพรรณสัณฐานนายได้ไหม Negro Y Azul (2009)
Physical description ranging from... 5'5" white guy to a 6' Indian.จากรูปพรรณสัณฐาน แล้ว.. 5ฟุต ครึ่ง ผิวขาว สูง 6 ฟุต Let No Man Put Asunder (2010)
Do we have any idea of the accomplice's ID, the woman?คุณพอที่จะระบุรูปพรรณสัณฐาน ของผู้สมรู้ร่วมคิดได้ไหม ผู้หญิงคนนั้น Episode #1.6 (2010)
These are just names and cursory descriptions.มีเพียงชื่อและรูปพรรณสัณฐานอย่างคร่าวๆ Rite of Passage (2010)
One of the victims that we found fits Cindi's general description.หนึ่งในเหยื่อที่เราพบ. ตรงกับรูปพรรณสัณฐานของซินดี้. Big Sea (2011)
Must have some physical descriptions.มันต้องมีรายงานรูปพรรณสัณฐานบ้างล่ะ Mission Creep (2011)
"Unidentified male found in park..."พบชายไม่ทราบสัณฐานในสวน Proof (2011)
Described as wearing a deerskin jacket.แจ้งรูปพรรณสัณฐาน เป็นชายสวมแจ็คเก็ตหนังกวาง Deadfall (2012)
Was he able to give a description of the unsub?เขาบรรยายรูปพรรณสัณฐานของอันซับได้มั้ย?  ()
You think you can provide us with a sketch?คิดว่าพอจะให้ รูปพรรณสัณฐานกับเราได้ไหม A Dance with Death (2012)
According to your complexion,จากรูปพรรณสัณฐาน Digital Estate Planning (2012)
It's from a description of the kidnapper.นี่มาจากการบรรยาย รูปพรรณสัณฐานของโจรลักพาตัว Cherry Picked (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัณฐาน[n.] (santhān) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature   FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shape[N] รูปร่าง, See also: สัณฐาน, รูปทรง, ทรวดทรง, โครงร่าง, รูปแบบ, ฟอร์ม, ท่าทาง, Syn. figure, form, frame, outline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement,set
misshapen(มิสเช'เพิน) adj. ผิดรูปผิดแบบ,ผิดสัณฐาน., See also: misshapenly adv. misshapenness n., Syn. deformed
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch,plan,draw
phrenology(ฟรีนอล'โลจี) n. การศึกษาถึงอำนาจ และคุณภาพของจิต จากรูปร่างสัณฐานของกะโหลกศีรษะ., See also: phrenological adj. phrenologist n.
rheumatoid arthritisโรคเรื้อรังที่มีอาการอักเสบตามข้อต่อ,รูปสัณฐานผิดปกติและอื่น ๆ
shape(เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ

English-Thai: Nontri Dictionary
configuration(n) รูปร่าง,สัณฐาน,องค์ประกอบ
form(n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี
geodesy(n) คณิตศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยสัณฐานและมิติของโลก
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
shape(n) สัณฐาน,รูปร่าง,ทรวดทรง,แบบ,สถานการณ์,วิถีทาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
morphology (n) สัณฐานวิทยา

German-Thai: Longdo Dictionary
Morphologie(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: S. Formenlehre,
Formenlehre(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: S. Morphologie, R. morphologisch
morphologisch(adj) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematische) morphologische Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์), See also: R. morphologie

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top