ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impersonate

IH2 M P ER1 S AH0 N EY2 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impersonate-, *impersonate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impersonate[VT] เลียนแบบ, See also: แกล้งทำเป็น, ปลอมเป็น, Syn. imitate, mimic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impersonate(อิมเพอ' ซะเนท) vt. แกล้งทำเป็น, เสแสร้ง, แสดงออก, เลียนแบบ, ปลอมแปลง. -adj. เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, เป็นลักษณะของบุคลิกภาพ., See also: impersonation n. impersonator n., Syn. imiate, represent

English-Thai: Nontri Dictionary
impersonate(vt) แสดงบทบาท,เสแสร้ง,ปลอมตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You could impersonate them and rally the land to rebellion.และชุมนุมที่ดินให้กบฏ Yellow Submarine (1968)
Because he can impersonate an orang-utan?เพราะเขาทำตัวเป็นอุรังอุตังได้หรอ? Shaun of the Dead (2004)
Who impersonated me? !ใครแกล้งฉันเนี่ย Yeolliji (2006)
So now in the first layer of the dream, I can impersonate Browning.ดังนั้นตอนนี้ในชั้นแรกของความฝันที่ฉันสามารถปลอมตัวเป็นบราวนิ่ง Inception (2010)
To try and impersonate you.พยายามที่จะปลอมตัวเป็นเซรีน่า The Townie (2010)
I'm pretty sure they could impersonate Caine if they wanted to.ฉันเชื่อว่าพวกนั้นปลอมเป็นเคนได้ ถ้าพวกมันต้องการ Visitation (2010)
I will be impersonated as "Captain." Nothing less.ข้าจะต้องกลับไปเป็น กัปตัน ไม่ใช่อย่างอื่น Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Thought I was the only one who could impersonate federal agents.คิดว่าผมเป็นเพียงคนเดียว ที่สามารถปลอมตัวเป็นพนักงานของรัฐ Deadline (2011)
Serena's aunt, Carol Rhodes, paid me to impersonate her daughter Charlieป้าของเซรีน่า แคโรล โร้ดส์ จ้างฉันมา ให้สวมรอยเป็นชาร์ลีลูกสาวของเธอ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Serena's aunt Carol Rhodes paid me to impersonate her daughter Charlie.ป้าของเซรีน่า แครอล โรดส์ จ้างฉันให้เล่นละครสวมรอยเป็น ชาร์ลี ลูกสาวของเธอ The Fasting and the Furious (2011)
How dare you try to impersonate the root?ท่านบังอาจเอารากมาล้อเลียยนเลยหรือ Tree with Deep Roots (2011)
Did you impersonate an FBI agent?คุณปลอมตัวเป็น FBI เหรอ? Neighborhood Watch (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลงกาย[V] impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลง, จำแลงกาย, แปลงตัว, Example: เด็กๆ ส่วนใหญ่ชอบดูละครจักรๆ วงศ์ๆ เพราะตัวละครสามารถแปลงกายเป็นยักษ์ เป็นสัตว์ต่างๆ ได้, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
แปลงร่าง[V] impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลงกาย, จำแลงกาย, แปลง, แปลงตัว, Example: ไม่ว่าเขาจะแปลงร่างเป็นใครก็ตาม ฉันก็ยังจำเขาได้เสมอ, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวมบทบาท[v. exp.] (sūam botbāt) EN: act ; perform ; play ; impersonate ; portray   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERSONATE    IH2 M P ER1 S AH0 N EY2 T
IMPERSONATED    IH2 M P ER1 S AH0 N EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impersonate    (v) ˈɪmpˈɜːʴsənɛɪt (i1 m p @@1 s @ n ei t)
impersonated    (v) ˈɪmpˈɜːʴsənɛɪtɪd (i1 m p @@1 s @ n ei t i d)
impersonates    (v) ˈɪmpˈɜːʴsənɛɪts (i1 m p @@1 s @ n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
成り済ます[なりすます, narisumasu] (v5s,vi) to pose as; to impersonate [Add to Longdo]
名乗る(P);名のる;名告る[なのる, nanoru] (v5r,vi) to call oneself (name, label, etc.); to give one's name (as); to impersonate or claim (to be someone); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impersonate \Im*per"son*ate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Impersonated}; p. pr. & vb. n. {Impersonating}.]
   1. To invest with personality; to endow with the form of a
    living being.
    [1913 Webster]
 
   2. To ascribe the qualities of a person to; to personify.
    [1913 Webster]
 
   3. To assume, or to represent, the person or character of; to
    personate; as, he impersonated Macbeth.
    [1913 Webster]
 
       Benedict impersonated his age.    --Milman.
    Impersonation

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impersonate
   v 1: assume or act the character of; "She impersonates Madonna";
      "The actor portrays an elderly, lonely man" [syn:
      {impersonate}, {portray}]
   2: represent another person with comic intentions
   3: pretend to be someone you are not; sometimes with fraudulent
     intentions; "She posed as the Czar's daughter" [syn: {pose},
     {impersonate}, {personate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top