ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disorganize

D IH0 S AO1 R G AH0 N AY2 Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disorganize-, *disorganize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disorganize[VT] ทำให้ไม่เป็นระบบ, See also: ทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. diarrange, disarray, Ant. organize, order
disorganized[ADJ] ซึ่งไม่เป็นระบบ, See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งระส่ำระสาย, ซึ่งวุ่นวาย, Syn. orderless, disarranged

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disorganizevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize

English-Thai: Nontri Dictionary
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorganizedไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORGANIZE    D IH0 S AO1 R G AH0 N AY2 Z
DISORGANIZED    D IH0 S AO1 R G AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disorganize    (v) dˌɪsˈɔːgənaɪz (d i2 s oo1 g @ n ai z)
disorganized    (v) dˌɪsˈɔːgənaɪzd (d i2 s oo1 g @ n ai z d)
disorganizes    (v) dˌɪsˈɔːgənaɪzɪz (d i2 s oo1 g @ n ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [Add to Longdo]
四分五裂[しぶんごれつ;しぶごれつ, shibungoretsu ; shibugoretsu] (n,vs) torn asunder; disrupted and disorganized [Add to Longdo]
締まらない[しまらない, shimaranai] (exp,adj-i) (uk) (See 締まる) loose; slovenly; sloppy; disorganized [Add to Longdo]
破瓜病[はかびょう, hakabyou] (n) hebephrenia (disorganized schizophrenia) (disorganised) [Add to Longdo]
不規律[ふきりつ, fukiritsu] (adj-na,n) irregular; undisciplined; disorganized; disorganised; slipshod [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disorganize \Dis*or"gan*ize\, v. t. [imp. & p. p.
   {Disorganized}; p. pr. & vb. n. {Disorganizing}.] [Pref. dis-
   + organize: cf. F. d['e]sorganiser.]
   To destroy the organic structure or regular system of (a
   government, a society, a party, etc.); to break up (what is
   organized); to throw into utter disorder; to disarrange.
   [1913 Webster]
 
      Lyford . . . attempted to disorganize the church.
                          --Eliot
                          (1809).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disorganize
   v 1: remove the organization from [syn: {disorganize},
      {disorganise}] [ant: {organise}, {organize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top