ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deform

D IY2 F AO1 R M   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deform-, *deform*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deform[VT] ทำให้พิกลพิการ, See also: ทำให้ผิดรูปร่าง, ทำให้รูปร่างผิดปกติ, Syn. distort, disfigure, deface
deform[VI] พิกลพิการ, See also: ผิดรูปร่าง, (รูปร่าง) ผิดปกติ, พิการ, Syn. distort, disfigure, deface
deformed[ADJ] พิกลพิการ, See also: ผิดรูปร่าง, ผิดปกติ, น่าเกลียด, Syn. ugly
deformity[N] ความพิกลพิการ, See also: การเสียรูป, ความไม่เป็นรูปเป็นร่าง, Syn. disfigurer
deformation[N] การเสียรูป, See also: การผิดรูปร่าง, ความผิดปกติ, Syn. contortion, deformity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deform(ดิฟอร์ม') vt.,vi. ทำให้ผิดรูปร่าง,ทำให้เสียโฉม, See also: deformer n. ดูdeform, Syn. distort
deformation(ดิฟอรเม'เชิน) n. การให้ทำผิดรูปร่าง,การทำให้เสียโฉม,ความพิกลพิการ
deformed(ดิฟอร์มดฺ') adj. ผิดรูป,เสียโฉม,พิการ
deformity(ดิฟอร์'มิที) n. การเสียโฉม,การผิดรูปร่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
deform(vt) ทำให้ผิดรูป,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ผิดปกติ,ทำให้พิการ
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
deformity(n) ความพิการ,ความทุพพลภาพ,รูปร่างไม่สมประกอบ,ความเสียโฉม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deformationการเปลี่ยนรูป, การแปลงรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deformationการเปลี่ยนรูป [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
deformationการเปลี่ยนลักษณะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deformationการแปลงรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
deformityความเสียรูปโฉม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deformity; malformationรูปพิการ, สภาพวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deformabilityความสามารถในการปรับรูป [การแพทย์]
Deformationการผิดรูป,การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง [การแพทย์]
Deformation, Permanentวัสดุเสียรูปถาวร,การเปลี่ยนแปลงรูปภายใต้แรงนั้นๆแบบถาวร [การแพทย์]
Deformations (Mechanics)การเปลี่ยนรูป (กลศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Deformations (Mechanics)การเปลี่ยนรูป (กลศาสตร์) [TU Subject Heading]
Deformedลักษณะบิดเบี้ยว [การแพทย์]
Deformed Bar เหล็กข้ออ้อย
เหล็กเสริมที่มีบั้งและหรือมีครีบที่ผิว [สิ่งแวดล้อม]
deformed bardeformed bar, เหล็กข้ออ้อย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Deformitiesพิการ,ความผิดรูป,ความพิการ,การผิดรูปผิดร่าง,พิกล,การผิดรูปการผิดรูปผิดร่าง,ผิดรูป,ความผิดรูปของอวัยวะ,ความพิการ,ความพิการผิดรูป,รูปพิการ [การแพทย์]
Deformitiesแขนขาหดงอ,ความพิการแบบนิ้วงองุ้มเข้าหากัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without a breathing apparatus, high concentrations over a period of time would deform the sinuses.ถ้าปราศจากหน้ากาก และสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก ในระยะเวลาหนึ่งอาจทำให้ โพรงไซนัสเปลี่ยนรูปร่างไปได้ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The earth is sort of a squishy, firm ball of jello or something, and every day, when the tides go in and out, the earth deforms sort of like a ball, and the earth under your footโลกคือการจัดเรียงของนุ่มลูกของ บริษัท เจลโล่หรือบางสิ่งบางอย่าง และทุกวันเมื่อกระแส น้ำไปในและนอก โลกเบี้ยวประเภทเช่นลูก Is Time Travel Possible? (2010)
Spacetime itself can deform enough to carry you anywhere at any speed.ตัวเองสามารถทำให้เสียโฉมพอ ที่จะดำเนินการคุณทุก ที่ทุกความเร็วใด ๆ A Sky Full of Ghosts (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกล[ADJ] deformed, See also: disfigured, crippled, weak, feeble, impaired, imperfect, Syn. ไม่ปกติ, อ่อนแอ, ไม่สมบูรณ์
คอก[V] bent, See also: deform, Thai definition: ลักษณะของแขนที่พิการเหยียดตรงไม่ได้, Notes: (ถิ่นพายัพ)
พิกลพิการ[ADJ] deformed, See also: crippled, Syn. พิการ, Example: ท่านสามารถแกล้งคนพิกลพิการอย่างพวกเขาได้ลงคอหรือ, Thai definition: มีรูปร่างที่ผิดปกติไป
แป[ADJ] deformed, See also: flat, ankylosed, Syn. พิการ, Example: มือขวาของเขาโดนกระสุนจนพิการมือแปใช้งานไม่ได้อีกตลอดชีวิต, Thai definition: เรียกมือที่พิการ นิ้วกำเข้าไม่ได้ว่า มือแป
แป[V] deformed, Syn. มือแป, Example: มือขวาของเแปไปแล้ว ใช้งานไม่ได้อีกตลอดชีวิต, Thai definition: ลักษณะมือที่พิการ แบน ผิดรูปลักษณะ นิ้วกำเข้าไม่ได้
บุบบิบ[ADJ] distorted, See also: deformed, Syn. บุบบิบบู้บี้, บู้บี้, Example: อย่าเลือกกระป๋องที่บุบบิบ เพราะนั่นหมายถึงอาหารในกระป๋องอาจหมดอายุแล้วก็ได้, Thai definition: ลักษณะที่ของบุบหลายที่
บู้บี้[ADJ] distorted, See also: deformed, Syn. บุบ, บุบบิบ, บุบบิบบู้บี้, Example: แม่ยังไม่ยอมทิ้งขันบู้บี้ใบนี้อีกหรือ จะเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้, Thai definition: ที่บุบยุบเข้าไปหลายแห่ง
ความพิกลพิการ[N] deformation, See also: mutilation, disability, Syn. ความพิการ, Example: ทารกที่รอดจากการตั้งใจทำแท้งของมารดาส่วนใหญ่ร่างกายจะมีความพิกลพิการ
เบี้ยว[V] distort, See also: deform, Example: ศีรษะเด็กเมื่อคลอดใหม่มักจะเบี้ยวไปทางท้ายทอย, Thai definition: มีรูปบิดเบ้ไปจากเดิม ซึ่งมักจะมีลักษณะค่อนข้างกลม
อ่อน[V] deform, See also: be malleable, be pliable, Example: เด็กคนนี้ตัวอ่อนเหลือเกิน, Thai definition: กดให้เปลี่ยนรูปได้ง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūang) EN: twist a story   FR: déformer une histoire
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: distort ; deform   FR: déformer
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist   FR: déformer ; dénaturer
บิดเบี้ยว[v.] (bitbīo) EN: distort ; go awry ; writhe   FR: déformer
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted   FR: déformé
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist   FR: déformer
บุบบิบ[adj.] (bupbip) EN: distorted ; deformed   
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR: déformé
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFORM D IY2 F AO1 R M
DEFORMED D IH0 F AO1 R M D
DEFORMITY D IH0 F AO1 R M AH0 T IY0
DEFORMATION D IY2 F AO0 R M EY1 SH AH0 N
DEFORMITIES D IH0 F AO1 R M AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deform (v) dˈɪfˈɔːm (d i1 f oo1 m)
deforms (v) dˈɪfˈɔːmz (d i1 f oo1 m z)
deformed (v) dˈɪfˈɔːmd (d i1 f oo1 m d)
deforming (v) dˈɪfˈɔːmɪŋ (d i1 f oo1 m i ng)
deformity (n) dˈɪfˈɔːmɪtiː (d i1 f oo1 m i t ii)
deformities (n) dˈɪfˈɔːmɪtɪz (d i1 f oo1 m i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变形[biàn xíng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] deformation; to become deformed; to change shape; to morph, #5,362 [Add to Longdo]
畸形[jī xíng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ, ] deformity; birth defect; abnormality, #8,110 [Add to Longdo]
残废[cán fèi, ㄘㄢˊ ㄈㄟˋ, / ] deformity; handicapped, #21,151 [Add to Longdo]
形变[xíng biàn, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] deformation; bending, #50,301 [Add to Longdo]
畸形儿[jī xíng ér, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ ㄦˊ, / ] deformed child; child with birth defect [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Anmeldeformular(n) |das, pl. Anmeldeformular| แบบฟอร์ม, ใบสมัคร เช่น Bitte Anmeldeformular deutlich und gut lesbar ausfüllen! Denken Sie an eine Kopie für Ihre Unterlagen!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deformation {f}; Verzerrung {f}strain [Add to Longdo]
deformierendmisshaping [Add to Longdo]
deformiertmisshaped; misshapen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇形;畸形;畸型[きけい, kikei] (n,adj-no) (1) birth defect; deformity; malformation; (2) misshapenness [Add to Longdo]
奇形児;畸形児[きけいじ, kikeiji] (n) deformed child [Add to Longdo]
欠陥[けっかん, kekkan] (n) (1) defect; fault; deficiency; deformity; (2) shortage; gap; (P) [Add to Longdo]
塑性変形[そせいへんけい, soseihenkei] (n) plastic deformation [Add to Longdo]
不具[ふぐ, fugu] (n,adj-no) (1) (sens) deformity; distortion; disability; cripple; (2) word written at the end of a letter [Add to Longdo]
変形[へんけい, henkei] (n,vs,adj-no) transformation; variation; metamorphosis; modification; deformation; variety; deformity; monster; (P) [Add to Longdo]
片端;片輪[かたわ, katawa] (adj-na,n) (1) (sens) crippled; deformed; (2) imperfect; incomplete; (3) (片輪 only) one wheel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deform \De*form"\, v. t. [imp. & p. p. {Deformed}; p. pr. & vb.
   n. {Deforming}.] [L. deformare; de- + formare to form, shape,
   fr. forma: cf. F. d['e]former. See {Form}.]
   1. To spoil the form of; to mar in form; to misshape; to
    disfigure.
    [1913 Webster]
 
       Deformed, unfinished, sent before my time
       Into this breathing world.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To render displeasing; to deprive of comeliness, grace, or
    perfection; to dishonor.
    [1913 Webster]
 
       Above those passions that this world deform.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deform \De*form"\, a. [L. deformis; de- + forma form: cf. OF.
   deforme, F. difforme. Cf. {Difform}.]
   Deformed; misshapen; shapeless; horrid. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Sight so deform what heart of rock could long
      Dry-eyed behold?             --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deform
   v 1: make formless; "the heat deformed the plastic sculpture"
   2: twist and press out of shape [syn: {contort}, {deform},
     {distort}, {wring}]
   3: cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form;
     "bend the rod"; "twist the dough into a braid"; "the strong
     man could turn an iron bar" [syn: {flex}, {bend}, {deform},
     {twist}, {turn}] [ant: {unbend}]
   4: become misshapen; "The sidewalk deformed during the
     earthquake"
   5: alter the shape of (something) by stress; "His body was
     deformed by leprosy" [syn: {deform}, {distort}, {strain}]
   6: assume a different shape or form [syn: {change shape},
     {change form}, {deform}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top