ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sired

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sired-, *sired*, sir, sire
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I'm sired to anybody, it's you.ถ้าผมจะเคารพใคร นั่นก็คือคุณ Homecoming (2011)
Yeah, apparently our sired hybrid friend Tyler thought it'd be ok to let his "master" throw a party.ชัดเจนว่าเพื่อนไฮบริดของพวกเรา ไทเลอร์ คิดว่าน่าจะดีถ้าให้นายของเขาทำลายปาร์ตี้ซะ Homecoming (2011)
And they, like you, are sired by me.และพวกเขาก็เหมือนนาย เคารพฉัน Homecoming (2011)
I wouldn't tell you about, because you're sired to team Klaus now.ฉันก็จะไม่บอกเธอ เพราะเธอเคารพเขา กลายเป็นพวกเคล้าส์ไปแล้ว Homecoming (2011)
They may be sired by you, but they're still part vampire.พวกมันอาจจะเคารพแก แต่พวกมันก็ยังมีส่วนที่เป็นแวมไพร์ Homecoming (2011)
How am I supposed to be with you when you're sired to him?ฉันจะคบกับนายต่อไปได้ยังไง ในเมื่อนายยังเคารพเคล้าส์ Homecoming (2011)
If being sired to Klaus is the price that I have to pay, so be it.ถ้าการต้องเคารพเคล้าส์เป็นสิ่งที่ฉันต้องแลก ก็เป็นมันซะ Homecoming (2011)
He was sired by Klaus. He's dangerous.เขาขึ้นตรงต่อคลาวส์นะ เขาอันตราย The New Deal (2012)
Between being sired and being compelled?ระหว่างขึ้นตรงต่อคลาวส์ และการถูกบังคับจิตโดยคลาวส์ The New Deal (2012)
And being sired is...และการขึ้นตรงต่อคลาวส์... The New Deal (2012)
If Klaus was trying to mess with you, and he's sired to Klaus, and...ถ้าเคล้าส์พยายามมายุ่งกับเธอ และเขาอยู่ข้างเคล้าส์ และ Bringing Out the Dead (2012)
Katherine sired us, Rose sired Katherine, all we need to do is find out who sired Rose.แคทเธอรีนเชื่อมกับเรา โรสเชื่อมกับแคทเธอรีน ที่เราต้องทำก็คือ หาว่าใครเชื่อมกับโรส Heart of Darkness (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sired    (v) sˈaɪəd (s ai1 @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
なつい[, natsui] (adj-i) (abbr) (sl) (See 懐かしい・なつかしい) dear; desired; missed [Add to Longdo]
懐かし[なつかし, natsukashi] (adj-no) dear; desired; missed [Add to Longdo]
懐かしい[なつかしい, natsukashii] (adj-i) (See 懐く・なつく) dear; desired; missed; (P) [Add to Longdo]
願ったり叶ったり[ねがったりかなったり, negattarikanattari] (n) everything working out as desired [Add to Longdo]
食い足りない[くいたりない, kuitarinai] (adj-i) (1) (See 食う・1,足りる・1) not eating enough; (2) unsatisfied; dissatisfied with; leaving something to be desired [Add to Longdo]
探す(P);捜す(P)[さがす, sagasu] (v5s,vt) (1) (esp. 捜す) to search (for something lost); to seek (a suspect in a crime); (2) (esp. 探す) to search (for something desired, needed); to look for; (P) [Add to Longdo]
百点満点[ひゃくてんまんてん, hyakutenmanten] (n) (getting a) perfect score; scoring 100; grading students on a scale of one hundred; doing perfectly (in a test); leaving nothing to be desired [Add to Longdo]
不必要[ふひつよう, fuhitsuyou] (adj-na,n) unnecessary; undesired; (P) [Add to Longdo]
未だし[いまだし, imadashi] (n) something to be desired [Add to Longdo]
有って無い[あってない, attenai] (exp) (uk) lacking in some desired property (size, usefulness, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Sire \Sire\, v. t. [imp. & p. p. {Sired}; p. pr. & vb. n.
     {Siring}.]
     To beget; to procreate; -- used of beasts, and especially of
     stallions.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top