ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endeavour

IH0 N D EH1 V ER0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endeavour-, *endeavour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endeavour[N] ความพยายาม, See also: ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความบากบั่น, Syn. attempt, effort, try
endeavour[VI] พยายาม (คำทางการ), See also: อุตสาหะ, มานะ, บากบั่น, Syn. attempt, strive, try

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endeavour(เอนเดฟ'เวอะ) vi.,vt. พยายาม,บากบั่น. -n. ความพยายาม,ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try

English-Thai: Nontri Dictionary
endeavour(n) ความพยายาม,ความอุตสาหะ,ความมุมานะ,ความบากบั่น
endeavour(vi) พยายาม,อุตสาหะ,บากบั่น,มุมานะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We pray together, work together and if the good Lord smiles kindly on our endeavour we share the wealth together.ร่วมสวดมนต์ ร่วมทำงาน และหากพระเจ้าทรงเมตตา เราจะร่วมแบ่งปัน ความมั่งคั่งด้วยกัน There Will Be Blood (2007)
He dedicated himself to this city through his philanthropic endeavours and his newspaper, The Daily Sentinel a shining beacon of truth.เขาเสียสละให้เมืองนี้ เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์... และ นสพ.เดลี่เซนติเนล มีหน้าที่สะท้อนความจริง The Green Hornet (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยายาม[V] try, See also: endeavour, attempt, make an effort, strive, Syn. พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, มานะ, Example: เด็กอาจแสดงพฤติกรรมหลายอย่างเพื่อพยายามเรียกร้องความเอาใจใส่และความรักจากพ่อแม่, Thai definition: ทำโดยมานะบากบั่น, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ทำความเข้าใจ[V] try to understand, See also: endeavour to grasp, Example: เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง, Thai definition: พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น
ทำความเข้าใจ[V] try to understand, See also: endeavour to grasp, Example: เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง, Thai definition: พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น
ทำความเข้าใจ[V] try to understand, See also: endeavour to grasp, Example: เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง, Thai definition: พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความพยายาม[n.] (khwām phayāyām) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour = endeavor (Am.)   FR: effort [m]
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāha) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence   
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on   FR: viser ; ambitionner
มุ่งหน้า[v.] (mungnā) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try   
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain   FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
ทำความเข้าใจ [v. exp.] (tham khwām khaojai) EN: try to understand ; endeavour to grasp   FR: essayer de comprendre

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDEAVOUR IH0 N D EH1 V ER0
ENDEAVOUR'S IH0 N D EH1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endeavour (v) ˈɪndˈɛvər (i1 n d e1 v @ r)
endeavours (v) ˈɪndˈɛvəz (i1 n d e1 v @ z)
endeavoured (v) ˈɪndˈɛvəd (i1 n d e1 v @ d)
endeavouring (v) ˈɪndˈɛvərɪŋ (i1 n d e1 v @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勤しむ[いそしむ, isoshimu] (v5m) to endeavor; to endeavour; to work hard (at) [Add to Longdo]
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
努める(P);勉める;力める[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) to endeavor (endeavour); to try; to strive; to make an effort; to exert oneself; to be diligent; (P) [Add to Longdo]
努力[どりょく, doryoku] (n,vs) great effort; exertion; endeavour; endeavor; effort; (P) [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) [Add to Longdo]
励む[はげむ, hagemu] (v5m) to be zealous; to brace oneself; to endeavour; to endeavor; to strive; to make an effort; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endeavor \En*deav"or\, v. t. [imp. & p. p. {Endeavored}; p. pr.
   & vb. n. {Endeavoring}.] [OE. endevor; pref. en- + dever,
   devoir, duty, F. devoir: cf. F. se mettre en devoir de faire
   quelque chose to try to do a thing, to go about it. See
   {Devoir}, {Debt}.] [Written also {endeavour}.]
   To exert physical or intellectual strength for the attainment
   of; to use efforts to effect; to strive to achieve or reach;
   to try; to attempt.
   [1913 Webster]
 
      It is our duty to endeavor the recovery of these
      beneficial subjects.           --Ld. Chatham.
   [1913 Webster]
 
   {To endeavor one's self}, to exert one's self strenuously to
    the fulfillment of a duty. [Obs.] "A just man that
    endeavoreth himself to leave all wickedness." --Latimer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endeavour
   n 1: a purposeful or industrious undertaking (especially one
      that requires effort or boldness); "he had doubts about the
      whole enterprise" [syn: {enterprise}, {endeavor},
      {endeavour}]
   2: earnest and conscientious activity intended to do or
     accomplish something; "made an effort to cover all the
     reading material"; "wished him luck in his endeavor"; "she
     gave it a good try" [syn: {attempt}, {effort}, {endeavor},
     {endeavour}, {try}]
   v 1: attempt by employing effort; "we endeavor to make our
      customers happy" [syn: {endeavor}, {endeavour}, {strive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top