ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -念-, *念*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[念, niàn, ㄋㄧㄢˋ] to think of, to recall; to study
Radical: Decomposition: 今 (jīn ㄐㄧㄣ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] To keep the present 今 in mind 心,  Rank: 477

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niàn, ㄋㄧㄢˋ, ] to read aloud; twenty (banker's anti-fraud numeral corresponding to 廿), #2,814 [Add to Longdo]
[gài niàn, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] concept; idea, #1,825 [Add to Longdo]
[guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] notion; thought, #1,951 [Add to Longdo]
[lǐ niàn, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄢˋ, ] idea; concept; philosophy; theory, #2,332 [Add to Longdo]
[jì niàn, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] to commemorate; to remember, #2,802 [Add to Longdo]
怀[huái niàn, ㄏㄨㄞˊ ㄋㄧㄢˋ, 怀 / ] to cherish the memory of; to think of; reminisce, #3,788 [Add to Longdo]
[xiǎng niàn, ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ, ] miss; remember with longing; long to see again, #4,393 [Add to Longdo]
[sī niàn, ㄙ ㄋㄧㄢˋ, ] think of; long for; miss, #5,430 [Add to Longdo]
[xìn niàn, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˋ, ] faith; belief; conviction, #6,246 [Add to Longdo]
[niàn tou, ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] thought; idea; intention, #6,703 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ねん, nen] (n) (1) (esp. 〜の) sense; idea; thought; feeling; (2) desire; concern; (3) (esp. に〜、の/が〜) attention; care; (P) [Add to Longdo]
々;[ねんねん, nennen] (n) continually thinking about something [Add to Longdo]
じる[ねんじる, nenjiru] (v1,vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently [Add to Longdo]
ずる[ねんずる, nenzuru] (vz,vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about [Add to Longdo]
にはを入れよ[ねんにはねんをいれよ, nennihanenwoireyo] (exp) (id) Make assurance double sure [Add to Longdo]
のため;の為[ねんのため, nennotame] (adv) (just) making sure; just to be sure [Add to Longdo]
の入れ方[ねんのいれかた, nennoirekata] (n) caution [Add to Longdo]
を押す[ねんをおす, nenwoosu] (exp,v5s) to make sure of; to call attention to; to emphasize; to emphasise [Add to Longdo]
を入れる[ねんをいれる, nenwoireru] (exp,v1) to pay attention to [Add to Longdo]
押し[ねんおし, nen'oshi] (n,vs) reminder [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.ですが。
"Six pence per second" Bob reminds her.「1秒6ペンスだからね」とボブがを押す。
We will begin by considering the concept of "quota".「割り当て」という概を考察することから始めよう。
"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."「論文できましたか」「いや、残ですが、まだ書き終えていません」
Celebrate the twelfth anniversary.12周年記を祝う。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記碑は広島平和公園に建てられた。
A toast to your 20th Anniversary!20周年記に乾杯。
July 4th is a red-letter day in America.7月4日はアメリカでは記すべき日だ。
Watch out for him. That guy can really hold a grudge.あいつは執深いから気をつけた方がいいよ。
It is a pity that you can't join us.あなたがいっしょに来られないと残です。
It is a pity that you can not come.あなたがおいでにならないのは残です。
What a pity it is that you can't come!あなたがおいでになれないとは、まことに残です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This... read it.[CN] 这个 Episode #1.2 (2004)
We were waiting impatiently. " I knew you would return."[CN] 我真是太想您了 The Blue Angel (1930)
Too bad. I was just trying to be helpful.[JA] 残 手助けしようと思ったのに And Then There Were None (1945)
Read what's written.[CN] 这里写了什么你 Episode #1.2 (2004)
At least, they know they're done for.[JA] 自分の死を観して... Detour (1945)
For my friend Christopher Cross in recognition of 25 years of loyalty of J.J. Hogarth, 1899 -1934.[JA] 我が友 クリストファー・クロスへ... 25年の精勤を記して... 社長ホガースより 1909 Scarlet Street (1945)
"In full."[CN] 我完了 John Carter (2012)
I will be waiting for you. I set that you have to leave.[JA] 待ってるわ 残ね... Scarlet Street (1945)
Too bad. I thought if you was heading north I might be able to help you out.[JA] 残だ 北なら 乗せてやるのに Detour (1945)
Yes, too bad we're not allowed to carry firearms in England.[JA] 残なことにイギリスでは 拳銃の携帯が許可されない And Then There Were None (1945)
"To the people of this city we donate this monument; 'Peace and Prosperity'."[CN] 我们向本市的人民捐赠这座 象征和平与繁荣的纪 City Lights (1931)
A memento.[CN] 纪 Rest Stop: Don't Look Back (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ねん, nen] GEDANKE, IDEE, WUNSCH, AUFMERKSAMKEIT, VORSICHT [Add to Longdo]
[ねんぶつ, nenbutsu] buddhistisches_Gebet [Add to Longdo]
入り[ねんいり, nen'iri] sorgfaeltig, vorsichtig, gruendlich [Add to Longdo]
[ねんがん, nengan] innigster_Wunsch, Herzenswunsch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top