ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใฝ่

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใฝ่-, *ใฝ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใฝ่[V] aim, See also: expect, hope for, desire, Syn. มุ่ง, ใคร่, หวัง, ใฝ่หา, Example: เขามักใฝ่ชีวิตง่ายๆ ไม่พิสดาร ไม่ต้องหรูหราเหมือนคนอื่น, Thai definition: คิดมุ่งหรือคิดหวังถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ใฝ่ใจ[V] pay attention to, See also: keen on, be fond of, take an interest in, Syn. สนใจ, ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น, Example: นักเขียนคนนี้ควรจะใฝ่ใจศึกษาเรียนรู้ในเรื่องภาษาอยู่เสมอ, Thai definition: เอาใจผูกพันอยู่
ใฝ่ต่ำ[V] behave badly, See also: be in low taste, Ant. ใฝ่สูง, ใฝ่ดี, Example: เขาไม่น่าใฝ่ต่ำแบบนี้ ทั้งที่การศึกษาก็ดี, Thai definition: ประพฤติตัวในทางเลวทราม, นิยมไปในทางเลว
ใฝ่ต่ำ[V] behave badly, See also: be in bad taste, Ant. ใฝ่สูง, ใฝ่ดี, Example: พระธรรมปิฎกได้กล่าวถึงสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันว่า คนในสังคมไทย มีลักษณะ 3 อย่างคือ มองแคบ คิดใกล้และ ใฝ่ต่ำ, Thai definition: ประพฤติตัวในทางเลวทราม, นิยมไปในทางเลว
ใฝ่รู้[V] seek knowledge, See also: yearn to know, long for knowledge, want to know, Syn. ใคร่รู้, Example: บัณฑิตที่มีคุณภาพควรใฝ่รู้ในสาขาวิชาการและวิชาชีพที่ตนสนใจ, Thai definition: แสวงหาความรู้
ใฝ่สูง[V] be ambitious for great achievement, See also: aim high, fly high, crave for greatness and success, Syn. ทะเยอทะยาน, ทะเยอทะยานเกินตัว, Ant. ใฝ่ต่ำ, Example: โบราณสอนว่าอย่าใฝ่สูงจนเกินไป ถ้าไม่เป็นไปตามที่หวังแล้วจะผิดหวังรุนแรง, Thai definition: ทะเยอทะยานเกินตัว
ใฝ่ฝันถึง[V] dream of, Syn. ฝันถึง, ฝันใฝ่ถึง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบใฝ่ฝันถึงสิ่งสวยงาม และอยากมีหน้ามีตาทัดเทียมเพื่อนฝูงในทุกๆ ด้าน, Thai definition: อยากได้หรืออยากเป็นอย่างที่นึกถึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใฝ่ก. มุ่ง, หวัง, ใคร่, ผูกพัน.
ใฝ่ต่ำก. นิยมไปในทางเลว.
ใฝ่ฝันก. คิดอยากได้, มุ่งหวัง, เช่น ใฝ่ฝันอยากไปเมืองนอก.
ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะดิ้นตายก. มุ่งหวังจะสบายต้องทำงาน ถ้าเกียจคร้านจะลำบากยากจน.
ใฝ่สูงก. ทะเยอทะยานเกินตัว.
ใฝ่สูงจนเกินศักดิ์, ใฝ่สูงให้เกินศักดิ์ก. หวังสิ่งที่เกินฐานะของตน (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น อย่าใฝ่สูงจนเกินศักดิ์ อย่าใฝ่สูงให้เกินศักดิ์.
ใฝ่ใจก. เอาใจผูกพันอยู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See some action. - My sole ambition, sir.ความใฝ่ฝันของฉัน แต่เพียงผู้ เดียวครับ ฉันรู้ว่าฉันรู้ว่า. How I Won the War (1967)
I mean, he must have had dreams, but he never did anything about them.เขาคงมีความใฝ่ฝันอะไรบ้างล่ะ แต่เขาไม่เคยทำให้มันเป็นจริง Field of Dreams (1989)
As you know, we're non-political these days. Hey.เดี๋ยวนี้เราฝักใฝ่พรรคใดไม่ได้ The Bodyguard (1992)
Hunt had always been a loner and his thoughts and dreams were not those of other men.ฮันท์ อยู่โดดเดี่ยวเสมอ สิ่งที่เขาใฝ่ฝันมักจะแตกต่างจากคนอื่น The Cement Garden (1993)
You're a witch's fondest dream. - You made walls fall, Jack.คุณเป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆ / คุณทำให้กำแพงพังลงมา แจ๊ค The Nightmare Before Christmas (1993)
There's a city that I dreamed ofนี่เป็นเมืองที่ผมใฝ่ฝัน James and the Giant Peach (1996)
And that place you're dreamin' of, it's not as far away as you think.และสถานที่นั้นที่เธอใฝ่ฝัน ไม่ไกลอย่างที่คิด James and the Giant Peach (1996)
Maybe it was the love of the planets may be it was just my growing dislike for this one but for as long as I can remember I've dreamed of going into space.บางทีอาจเป็นเพราะความรักในดวงดาว, อาจเพราะผมเกิดมาไม่เหมือนใคร แต่เมื่อผมเริ่มจำความได้, ผมก็ใฝ่ฝันถึงการท่องอวกาศ Gattaca (1997)
Life's work, political aspirations. Him and the pope.ชีวิตการทำงาน ความมักใหญ่ใฝ่สูง กับสันตะปาปา Good Will Hunting (1997)
What are you passionate about? What do you want?เธอใฝ่ฝันอะไร ต้องการอะไร Good Will Hunting (1997)
Oh, it is a little slut, isn't it?ใฝ่ต่ำเสียเหลือเกินนะเธอนี่ Titanic (1997)
But we all had a common dream-- that one day we would finally be able to serve a king worthy of the throne.แต่เราก็มีความใฝ่ฝันเหมือนกัน ว่าจะได้รับใช้กษัตริย์สักองค์ The Man in the Iron Mask (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue   FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
ใฝ่ฝัน[v.] (faifan) EN: dream ; fancy   FR: rêver de ; brûler de
ใฝ่ฝันถึง[v. exp.] (faifan theung) EN: dream of   
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success   FR: être ambitieux
ใฝ่สูง[adj.] (faisūng) FR: ambitieux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
fain(เฟน) adv.,adj. เต็มใจ,ยินดี,ปรารถนา,ใฝ่ฝัน,จำต้อง
sectary(เซค'ทะรี) n. สมาชิกนิกาย,ผู้ฝักใฝ่ในนิกายหนึ่ง,สมาชิกนิกายโปรเตสแตนต์
sigh(ไซ) vi.,vt.,n. (การ) ถอนหายใจ,ถอนใจ,ใฝ่ฝัน,ละ-ห้อยหา,เพรียกร้อง,เสียงถอนหายใจ, See also: sigher n., Syn. murmur
yearn(เยิร์น) vi. อยาก,ต้องการมาก,คิดถึงอย่างรักใคร่,ใฝ่ฝัน, See also: yearner n., Syn. crave,desire,after
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving

English-Thai: Nontri Dictionary
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
fain(adj) ใฝ่ฝัน,ปรารถนา,ยินดี,เต็มใจ,ชอบ
independence(n) เอกราช,ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,อิสรภาพ,พรรคการเมืองอิสระ
obsess(vt) หลงใหล,ใฝ่ฝัน,สิงสู่,หลอกหลอน
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน
prefer(vt) ชอบมากกว่า,สมัครใจ,เลื่อนตำแหน่ง,ฝักใฝ่ในทาง,ยื่น,เสนอ
voluptuous(adj) ชอบฟุ้งเฟ้อ,ยั่วยวน,ใฝ่ในทางกาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top