ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ないか

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ないか-, *ないか*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
内科[ないか, naika] (n) แผนกอายุรกรรม
内閣[ないかく, naikaku] (n) คณะรัฐมนตรี
内閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣,首相

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
内閣総辞職[ないかくそうじしょく, naikakusoujishoku] (n ) การลาออกของคณะรัฐมตรีทั้งคณะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P) [Add to Longdo]
内科医[ないかい, naikai] (n) physician; internist [Add to Longdo]
内科学[ないかがく, naikagaku] (n) internal medicine [Add to Longdo]
内果皮[ないかひ, naikahi] (n) endocarp [Add to Longdo]
内火艇[ないかてい, naikatei] (n) launch [Add to Longdo]
内界[ないかい, naikai] (n) inner world; inner sphere [Add to Longdo]
内格[ないかく, naikaku] (n) {ling} inessive [Add to Longdo]
内角[ないかく, naikaku] (n) interior angle; inside corner (baseball); (P) [Add to Longdo]
内角球[ないかっきゅう, naikakkyuu] (n) insider; inside ball [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Why aren't you going?" "Because I don't want to."「なぜ行かないの」「行きたくないからさ」
Can you give me a boat?ボートをくれないか
Why don't we share a room?1つの部屋に一緒に住まないか
Can you spare a buck?1ドル貸してくれないか
You're crazy if you think he's on the up-and-up. The only reason you can say that is because you don't know what he's doing behind the scenes.あいつが品行方正だって。とんでもない。裏で何をやってるか知らないからそんなこと言えるんだよ。
He lives a freewheeling life. I think he ought to settle down a little.あいつって自由気ままに暮らしてるよな。ちょっとは落ち着いた方がいいんじゃないかな。
He's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.あいつまた待ち合わせの時間に遅れてくるかもしれないから、集合は7時だって駄目を押しておいてよ。
I'm afraid it will rain tomorrow.あした雨が降るんじゃないかと心配だ。
As if you could kill time without injuring eternity.あたかも永遠を傷つけることがないかのごとく暇をつぶしているが・・・。
It may be unwise of you to advertise your presence.あなたがおいでになることを公にするのは賢明ではないかもしれない。
I had a fear that you had failed.あなたが失敗したのではないかと心配した。
You don't have to be discouraged because you are not a genius.あなたが天才でないからといって、がっかりする必要はありません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well how would you blokes like to make some real money?[JA] まとまった金を 稼ぎたくはないか Pinocchio (1940)
He appears to have an accomplice, haven't he?[JA] 彼には共犯者がいるんじゃないか And Then There Were None (1945)
Didn't you shorten her suffering in this world?[JA] 彼女のこの世の苦しみを 縮めたんじゃないか? And Then There Were None (1945)
Do it.[JA] しないか Unthinkable (2014)
- I told you![JA] - 言ったじゃないか And Then There Were None (1945)
Let's not stand on our dignity, Rogers.[JA] 勿体ぶるのはよそうじゃないか And Then There Were None (1945)
Why, it's the young prince.[JA] おや、若い王子じゃないか Bambi (1942)
Well, you didn't give an overdose last night, did you?[JA] 昨夜薬を与えすぎたんじゃないかね? And Then There Were None (1945)
It's wonderful![JA] すばらしいじゃないか And Then There Were None (1945)
He was scared to death, for fear his wife would talk.[JA] 女房が口を割るんじゃないかと びくびくしていた And Then There Were None (1945)
I see you've traded in your spots for a pair of antlers.[JA] まるでお父さんのような角が 生えたじゃないか Bambi (1942)
I never thought you'd make it.[JA] なかなかやるじゃないか Sherlock Jr. (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
内閣[ないかく, naikaku] Kabinett, Regierung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top