ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expect

IH0 K S P EH1 K T   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expect-, *expect*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
expectancy (n ) espérence

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expect[VI] คาดว่า, See also: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า, Syn. anticipate, await
expect[VT] คาดว่า, See also: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า, Syn. anticipate, await
expect[VT] ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ), See also: ท้อง, ตั้งท้อง
expect[VI] ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ), See also: ท้อง, ตั้งท้อง
expected[ADJ] ที่คาดหวังไว้, See also: ที่คาดหมายไว้
expectancy[N] ความคาดหมาย, See also: ความคาดหวัง, การคาดหวัง, Syn. anticipations, hope, outlook
expectedly[ADV] อย่างที่มุ่งหวังไว้, See also: อย่างคาดหวังไว้, อย่างคาดการณ์ไว้
expectation[N] มาตรฐานที่คาดหวังไว้, See also: การคาดการณ์, การคาดหวัง, การคาดคิด, ความคาดหวัง, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความมุ่งหวัง
expectation[N] สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต, See also: สิ่งที่คาดหวัง, ความควาดหวัง, Syn. anticipation, hope, prospect
expectorate[VI] ขากเสมหะ, See also: ถุยน้ำลาย, บ้วนน้ำลาย, ถ่มน้ำลาย, Syn. cough up, spit out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expect(อิคซฺเพคทฺ') {expected,expecting,expects} vt. คาดหมาย,คาดว่า vi. ตั้งครรภ์., See also: expectable adj. expectably adv.
expectancy(อิคซฺเพค'เทินซี) n. ความคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมาย, Syn. expectation
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.
expectation(อิคซฺเพคเท'เชิน) n. การคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมายไว้,ความหวัง., Syn. expectancy
expectoratev. ขับเสมหะ,ถ่มน้ำลาย., See also: expectorator n.
life expectancyn. ช่วงอายุของชีวิต,ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
expect(vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
expectation(n) ความหวัง,การคาดคิด,การคาดหมาย
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expectancyภาวะคาดหมาย, ความหวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectancy of life; expectancy, lifeการคาดหมายคงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectancy of life; expectation of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectancy, estates in; estates in expectancyสิทธิในที่ดินที่หวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectancy, life; expectancy of lifeการคาดหมายคงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectant heirทายาทที่คาดหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectant rightสิทธิที่คาดว่าจะได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectant treatmentการรักษาตามธรรมชาติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectation๑. การคาดหมาย ๒. ค่าคาดหมาย [มีความหมายเหมือนกับ expected value] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expectation damagesค่าเสียหายจากผลประโยชน์ที่คาดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectancyความคาดหวัง [การแพทย์]
Expectancy of Life อายุขัย ความคาดหวังคงชีพ
จำนวนปีเฉลี่ยที่ผู้รอดชีพเมื่ออายุ X จะมีชีวิตอยู่ต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Expectancy, Theory ofทฤษฎีแห่งความคาดหมายล่วงหน้า [การแพทย์]
Expectationการคาดหวัง,การประมาณค่า,การคาดคะเน [การแพทย์]
Expectation (Psychology)การคาดหวัง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Expectation of Life at Birth อายุขัยเมื่อแรกเกิด
อายุขัยหรือความคาดหวังคงชีพเฉพาะ ซึ่งหมายถึงความยืนยาวของชีวิตเฉลี่ย (mean length of life) [สิ่งแวดล้อม]
Expectation of Working Life อายุขัยการทำงาน
ดัชนีที่แสดงถึงจำนวนปีเฉลี่ยของชีวิต การทำงาน ในขณะที่ประชากรที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ [สิ่งแวดล้อม]
Expectation, Appropriateมีความคาดหวังในตัวเด็กแต่พอควร [การแพทย์]
Expectation, Differingความต้องการอย่างอื่น [การแพทย์]
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What else can you expect from Hynky?เฮนเคิล พึ่งพาอะไรได้ The Great Dictator (1940)
How do you ever expect to be a real boy?คุณจะทำอย่างไรที่เคยคาดหวัง ว่าจะเป็นเด็กจริง? Pinocchio (1940)
"How do you ever expect to be a real boy?"คุณจะทำอย่างไรที่เคยคาดหวัง ว่าจะเป็นเด็กจริง? Pinocchio (1940)
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่ Rebecca (1940)
I didn't expect the whole staff to be in attendance.- ผมไม่ได้คาดว่าทุกคนจะมารอรับ Rebecca (1940)
I didn't expect to see you, Mrs. Danvers.ฉันไม่นึกว่าจะเจอคุณค่ะ คุณนายเเดนเวอร์ส Rebecca (1940)
You expect that. You know what we're dealing with.คุณคาดหวังว่า คุณจะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังติดต่อกับ 12 Angry Men (1957)
I didn't expect a turn. I thought you were all gonna to try to convince me.ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะ ฉันคิดว่าคุณทุกคนจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้ฉัน 12 Angry Men (1957)
They expect it, don't they.เด็กที่น่ารักและคือธรรมชาติ Help! (1965)
Of course I don't expect you to see eye to eye with me...ที่จะได้เห็นกับตากับฉัน แค่ฉันมั่นใจว่าเราสามารถตกลงที่จะ แตกต่าง อะไร? Help! (1965)
They expect me to cut my finger off.พวกเขาคาดหวังว่าฉันจะตัดนิ้ว มือข? องฉันออก นิ้วที่มีชื่อเสียงใช่มั้ย? Help! (1965)
I expect good news.ฉันหวังว่าจะมีข่าวดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expectAccidents will happen when they are least expected.
expectAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
expectAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
expectA new law is expected to cut air pollution by 60%.
expectAny turnaround of the economy is not expected this year.
expectAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
expectAs far as the eye could see, nothing could be seen expect cornfields.
expectAs had been expected, the weather turned out to be very fine.
expectAs may be expected of an expert, he's well versed in the field.
expectAs might be expected, he took the first place.
expectAs was expected, he succeeded in winning the prize.
expectAs was expected, he won the prize.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังใจ[V] expect, See also: hope, desire, Example: คุณจะเอาอะไรให้ได้ดังใจเสมอไปไม่ได้, Thai definition: ได้ดังที่ใจหวังไว้
ประมาณการณ์[V] expect, See also: guess, anticipate, predict, forecast, Syn. คาดการณ์, คาดหมาย, Example: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม, Thai definition: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป
ใฝ่[V] aim, See also: expect, hope for, desire, Syn. มุ่ง, ใคร่, หวัง, ใฝ่หา, Example: เขามักใฝ่ชีวิตง่ายๆ ไม่พิสดาร ไม่ต้องหรูหราเหมือนคนอื่น, Thai definition: คิดมุ่งหรือคิดหวังถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มาดหมาย[V] intend, See also: expect, anticipate, aim at, fix one's mind on, be intent on, be determined, Syn. หมายมาด, มุ่งหมาย, Example: เจ้าพ่อมาดหมายไว้ว่าจะต้องรีดไถสหภาพ จนกว่าจะได้เงินคุ้มกับที่เสียไป
นึกไว้[V] expect, See also: assume, think, suppose, reckon, imagine, surmise, Syn. คิดไว้, หวังไว้, Example: ผลตอบรับของสินค้าตัวใหม่ไม่ได้เป็นตามที่เจ้าของนึกไว้
นึกหวัง[V] hope, See also: expect, look forward to, desire, long, aspire, Syn. หวัง, Example: ความฝันของเขาเป็นจริงตามที่นึกหวัง
ปล้อน[V] spit, See also: expectorate, Syn. ปลิ้น, Thai definition: ปลิ้นเปลือกหรือเมล็ดในผลไม้ออกจากปาก เช่น ปล้อนเมล็ดลำไย ปล้อนเมล็ดน้อยหน่า
ถุยน้ำลาย[V] spit, See also: expectorate, Example: เธอด่าส่งแล้วถุยน้ำลายลงพื้นอย่างแรง, Thai definition: ถ่มน้ำลายในปากออกมา
มุ่งหวัง[V] expect, See also: anticipate, hope for, Syn. มุ่งหมาย, คาดหวัง, หวัง, หมายมั่น, หมายมุ่ง, Example: พ่อแม่ต่างก็มุ่งหวังให้ลูกเรียนสูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย, Thai definition: ประสงค์ที่จะได้
คาด[V] anticipate, See also: expect, foresee, forecast, predict, guess, Syn. คาดหมาย, นึกไว้, หมายไว้, Example: เขาคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะพลิกฟื้นในช่วงต้นปี 2542, Thai definition: คิดไว้ก่อนโดยมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]
บ้วนน้ำลาย[n.] (būan nāmlāi) EN: spit, expectorate   FR: cracher ; expectorer
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: think ; imagine ; expect   FR: penser
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathanhan) EN: unexpectedly   
โดยไม่ได้คาดฝัน[adv.] (dōi mai dāi khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คาดฝัน[adv.] (dōi mai khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คิดไม่ฝัน[adv.] (dōi mai khit mai fan) EN: unexpected   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPECT IH0 K S P EH1 K T
EXPECTS IH0 K S P EH1 K T S
EXPECTS IH0 K S P EH1 K S
EXPECTED IH0 K S P EH1 K T AH0 D
EXPECTED IH0 K S P EH1 K T IH0 D
EXPECTANT IH0 K S P EH1 K T AH0 N T
EXPECTING IH0 K S P EH1 K T IH0 NG
EXPECTANCY IH0 K S P EH1 K T AH0 N S IY0
EXPECTATION EH2 K S P EH0 K T EY1 SH AH0 N
EXPECTORANT IH0 K S P EH1 K T ER0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expect (v) ˈɪkspˈɛkt (i1 k s p e1 k t)
expects (v) ˈɪkspˈɛkts (i1 k s p e1 k t s)
expected (v) ˈɪkspˈɛktɪd (i1 k s p e1 k t i d)
expectant (j) ˈɪkspˈɛktənt (i1 k s p e1 k t @ n t)
expecting (v) ˈɪkspˈɛktɪŋ (i1 k s p e1 k t i ng)
expectancy (n) ˈɪkspˈɛktənsiː (i1 k s p e1 k t @ n s ii)
expectantly (a) ˈɪkspˈɛktəntliː (i1 k s p e1 k t @ n t l ii)
expectation (n) ˌɛkspɛktˈɛɪʃən (e2 k s p e k t ei1 sh @ n)
expectorant (n) ˈɪkspˈɛktərənt (i1 k s p e1 k t @ r @ n t)
expectorate (v) ˈɪkspˈɛktərɛɪt (i1 k s p e1 k t @ r ei t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预期[yù qī, ㄩˋ ㄑㄧ, / ] expect; expected, #1,847 [Add to Longdo]
期望值[qī wàng zhí, ㄑㄧ ㄨㄤˋ ㄓˊ, ] expected value, #22,339 [Add to Longdo]
所料[suǒ liào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, ] expectation; what one anticipates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
お腹の子(P);おなかの子[おなかのこ, onakanoko] (exp) child one is expecting; (P) [Add to Longdo]
ことになっている[, kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do) [Add to Longdo]
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation [Add to Longdo]
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expect \Ex*pect"\, v. t. [imp. & p. p. {Expected}; p. pr. & vb.
   n. {Expecting}.] [L. expectatum, to look out for, await,
   expect; ex + out spectare to look at. See {Spectacle}.]
   1. To wait for; to await. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Let's in, and there expect their coming. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To look for (mentally); to look forward to, as to
    something that is believed to be about to happen or come;
    to have a previous apprehension of, whether of good or
    evil; to look for with some confidence; to anticipate; --
    often followed by an infinitive, sometimes by a clause
    (with, or without, that); as, I expect to receive wages; I
    expect that the troops will be defeated. "Good: I will
    expect you." --Shak. "Expecting thy reply." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Somersetshire or yellow regiment . . . was
       expected to arrive on the following day. --Macaulay.
 
   Syn: To anticipate; look for; await; hope.
 
   Usage: To {Expect}, {Think}, {Believe}, {Await}. Expect is a
      mental act and has aways a reference to the future, to
      some coming event; as a person expects to die, or he
      expects to survive. Think and believe have reference
      to the past and present, as well as to the future; as
      I think the mail has arrived; I believe he came home
      yesterday, that he is he is at home now. There is a
      not uncommon use of expect, which is a confusion of
      the two; as, I expect the mail has arrived; I expect
      he is at home. This misuse should be avoided. Await is
      a physical or moral act. We await that which, when it
      comes, will affect us personally. We expect what may,
      or may not, interest us personally. See {Anticipate}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expect \Ex*pect"\, v. t.
   To wait; to stay. [Obs.] --Sandys.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expect \Ex*pect"\, n.
   Expectation. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expect
   v 1: regard something as probable or likely; "The meteorologists
      are expecting rain for tomorrow" [syn: {expect},
      {anticipate}]
   2: consider obligatory; request and expect; "We require our
     secretary to be on time"; "Aren't we asking too much of these
     children?"; "I expect my students to arrive in time for their
     lessons" [syn: {ask}, {require}, {expect}]
   3: look forward to the probable occurrence of; "We were
     expecting a visit from our relatives"; "She is looking to a
     promotion"; "he is waiting to be drafted" [syn: {expect},
     {look}, {await}, {wait}]
   4: consider reasonable or due; "I'm expecting a full explanation
     as to why these files were destroyed"
   5: look forward to the birth of a child; "She is expecting in
     March"
   6: be pregnant with; "She is bearing his child"; "The are
     expecting another child in January"; "I am carrying his
     child" [syn: {have a bun in the oven}, {bear}, {carry},
     {gestate}, {expect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top