Search result for

(68 entries)
(0.1176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -夢-, *夢*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ゆめ, yume] (n) ความฝัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見る[ゆめみる, yumemiru] Thai: ฝัน English: to dream (of)
[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy
[むちゅう, muchuu] Thai: ทำอะไรโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแต่อย่างนั้น English: engrossment
[むそう, musou] Thai: ความเพ้อฝัน English: dream
[むそう, musou] Thai: การนึกเอาเองเป็นตุเป็นตะ English: reverie

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[夢, mèng, ㄇㄥˋ] dream
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Two eyes 艹 shut 罒 at night 夕

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆめ, yume] (n) dream; (P) [Add to Longdo]
か現か[ゆめかうつつか, yumekautsutsuka] (exp) feeling as if in a dream [Add to Longdo]
にも[ゆめにも, yumenimo] (adv) not in the slightest; not in one's wildest dreams; (P) [Add to Longdo]
のまた;の又[ゆめのまたゆめ, yumenomatayume] (exp) beyond one's wildest dreams; dream within a dream [Add to Longdo]
を結ぶ[ゆめをむすぶ, yumewomusubu] (exp,v5b) to sleep; to fall asleep [Add to Longdo]
を見る[ゆめをみる, yumewomiru] (exp,v1) to dream; to have a dream [Add to Longdo]
違え[ゆめちがえ;ゆめたがえ, yumechigae ; yumetagae] (n,vs) act of praying or performing an incantation so that a bad dream does not come true [Add to Longdo]
解き[ゆめとき, yumetoki] (n,vs) dream interpretation [Add to Longdo]
[ゆめみ, yumemi] (n) having a dream [Add to Longdo]
見る[ゆめみる, yumemiru] (v1,vt) to dream (of) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
1等になるなんてにも思わなかった。Never did I dream of winning first prize.
1等をとれるなんて彼女はにも思わなかった。Little did she dream that she could win first prize.
あなたと結婚するなんてにも思ったことはない。Never have I dreamed of marrying you.
あなたに被害を及ぼそうなどとはにも思いませんでした。Little did I dream of doing you any harm.
あなたのがみんな実現されますように。May all your dreams come true!
あなたのが現実のものとなった。Your dreams have come true.
あなたのが実現する日が必ず来ます。The day will surely come when your dreams will come true.
あなたのは近い将来実現するでしょう。Your dream will come true in the near future.
あなたの腕の中で見たを思い出す。Remembering when I dreamed in your arms.
あなたは私のを、残らず実現させてくれた。You have made all my dreams come true.
あの若者はサイクリングに中である。That young man is very keen on cycling.
アメリカンフットボールに中なんだ。I'm crazy about American Football.
ある意味で、人生はにすぎない。In a sense, life is but a dream.
ある意味では、人生はにすぎない。In a sense, life is only a dream.
ある手紙で彼は、「人生は一瞬のに過ぎない」と言っている。In one letter he remarks, "Life is but a dream".
ある日、クリスはに描いていたような魅力的な女の子を見付けました。One day, Chris discovered the charming girl of his dreams.
アンは楽しいを見ているに違いない。Ann must be dreaming a happy dream.
いつか君のもかなうだろう。 [M]Someday your dream will come true.
いつか私のは実現する。Some day my dream will come true.
いつなんどき君のが実現するかもしれない。 [M]Your dream may come true at any moment.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Cesare the miraculous! He is about to wake up from his rigor mortis... before your very own eyes.遊病者チェザーレが The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
"The prophecy of the somnambulist?遊病者の予言だ The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
SOMNAMBULISM A Collection from Upsala University Published in the year 1726遊病 1726年の出版 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Of Northern Italy traveling around with his somnambulist named Cesare.遊病者とともに旅していた The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
"The sleeper has been found dead in the ravine."遊病者は谷間で死んでた The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Now we see who's dreaming.かどうか見てやる Pinocchio (1940)
His dream might snap and he'd want to be executioner.が途切れても 処刑人でありたい And Then There Were None (1945)
Not the beauty of a movie actress, mind you or the beauty you dream about when you're with your wife.映画女優の美しさや... 自分の妻に 見る類の美しさではなく... Detour (1945)
Well, dreaming or not you won't be dreaming when the law taps you on the shoulder.だろうと何だろうと... あんた 捕まったら どころじゃないよ Detour (1945)
Yes, we are usually sleepy that they are not completed although we continue dreaming.若いころは かなわぬを見るもんだ なのに 見続ける Scarlet Street (1945)
And he/she dreamt with which one day I would transform into a great artist.偉大な画家を 見たよ Scarlet Street (1945)
What you would want that passes you.あんな出会いを 見ないの? Scarlet Street (1945)
I am happy, it is as a dream.僕は幸せさ! のようだ Scarlet Street (1945)
Who said you weren't? So what?中なのは知ってるさ Hollow Triumph (1948)
I've been waiting for it, dreaming of it all my life, even when I was a kid, and it wasn't because we were poor, not hungry poor, at least.今しかないの これをずっと 見てきたわ 子供のころから Too Late for Tears (1949)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mèng, ㄇㄥˋ, / ] to dream [Add to Longdo]
梦呓[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, / ] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy [Add to Longdo]
梦境[mèng jìng, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] dreamland [Add to Longdo]
梦寐[mèng mèi, ㄇㄥˋ ㄇㄟˋ, / ] dream; sleep [Add to Longdo]
梦寐以求[mèng mèi yǐ qiú, ㄇㄥˋ ㄇㄟˋ ㄧˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] desire of one's dreams [Add to Longdo]
梦幻[mèng huàn, ㄇㄥˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] illusion [Add to Longdo]
梦幻泡影[mèng huàn pào yǐng, ㄇㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄆㄠˋ ˇ, / ] lit. dreams and visions in a bubble (成语 saw); fig. the illusory nature of the world in Buddhism; illusions [Add to Longdo]
梦想[mèng xiǎng, ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to dream of; to hope in vain [Add to Longdo]
梦景[mèng jǐng, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] dreamscape [Add to Longdo]
梦罗园[Mèng luó yuán, ㄇㄥˋ ㄌㄨㄛˊ ㄩㄢˊ, / ] Menlo Park, New Jersey, the home of Thomas Edison's research laboratory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆめ, yume] Traum [Add to Longdo]
にも[ゆめにも, yumenimo] nicht_im_geringsten, nicht_einmal_im_Traum, nicht_im_Traum [Add to Longdo]
を見る[ゆめおみる, yumeomiru] traeumen [Add to Longdo]
[むちゅう, muchuu] Versunkensein, Begeisterung, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
[むげん, mugen] Traeume, Visionen [Add to Longdo]
[むそう, musou] Traeumerei, Phantasie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top