Search result for

   
63 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -果-, *果*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[果, guǒ, ㄍㄨㄛˇ] fruit, nut; result
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Fruit 田 growing on a tree 木,  Rank: 165

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] fruit; result, #2,059 [Add to Longdo]
[rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ, ] if; in case; in the event that, #120 [Add to Longdo]
[jiē guǒ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄛˇ, / ] to bear fruit, #257 [Add to Longdo]
[jié guǒ, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] outcome; result; conclusion; to kill; to dispatch, #257 [Add to Longdo]
[xiào guǒ, ㄒㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˇ, ] result; effect; quality, #731 [Add to Longdo]
[chéng guǒ, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, ] result; achievement; gain; profit, #1,705 [Add to Longdo]
[guǒ rán, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, ] really; sure enough; as expected, #1,886 [Add to Longdo]
[píng guǒ, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] apple, #2,184 [Add to Longdo]
[shuǐ guǒ, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ, ] fruit, #2,981 [Add to Longdo]
[guǒ duàn, ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] firm; decisive, #3,669 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かじゅ, kaju] (n) ไม้ผล
樹園[かじゅえん, kajuen] (n) สวนผลไม้
[かじゅう, kajuu] (n) น้ำผลไม้, See also: S. ジュース,
[くだもの, kudamono] (n) ผลไม้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
物籠[くだものかご, kudamonokago] (n) ตะกร้าใส่ผลไม้
物屋[くだものや, kudamonoya] (n) ร้านขายผลไม้
[くだもの, kudamono, kudamono , kudamono] (n ) ผลไม้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จลุล่วงไป English: to accomplish
たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to achieve

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (n) (1) {Buddh} (See 因・2) phala (attained state, result); (2) {Buddh} (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit [Add to Longdo]
し状;たし状(io)[はたしじょう, hatashijou] (n) (fighter's) letter of challenge [Add to Longdo]
せる[おおせる, ooseru] (v1,vi) to succeed in doing [Add to Longdo]
たして(P);して[はたして, hatashite] (adv) (1) as was expected; just as one thought; sure enough; as a result; (2) really? (in questions); ever?; (P) [Add to Longdo]
たし合い[はたしあい, hatashiai] (n) duel [Add to Longdo]
たす(P);[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) [Add to Longdo]
たせる哉;せる哉[はたせるかな, hataserukana] (adv) as expected [Add to Longdo]
たて;極;尽;(io)[はたて, hatate] (n) (arch) end; limit; extremity [Add to Longdo]
[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P) [Add to Longdo]
てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Infinity space.てしない宇宙。
Although it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.「愛と哀しみのて」は俗受けしたけど何といっても映像のきれいな映画だった。
The results will be back in a week.1週間以内に検査の結が出ます。
CO2 has a lot to do with the so-called greenhouse effect.CO2はいわゆる温室効と大いに関係があります。
If you don't do your duty, people will look down on you.あなたが義務をたさなければ、人々はあなたを軽蔑するだろう。
If you don't do your duty, people will look down on you.あなたが業務をたさないならば、人々はあなたを軽蔑するだろう。
The success resulted from your efforts.あなたが成功したのは努力の結だ。
I have no intention of telling you the result.あなたに結を言うつもりはありません。
We will check to see if what you have said is really the truth.あなたの言う事がたして事実なのか調べてみよう。
You've got to answer for the outcome.あなたはその結に責任をおわなければならない。
Are you satisfied with the result?あなたはその結に満足していますか。
What results do you anticipate?あなたはどんな結を予想していますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well I must say that things went much Smoother today, though, didn't they?[JA] かなり効がありましたわ Hollow Triumph (1948)
I'll summarise our findings.[JA] 結をまとめてみましょう And Then There Were None (1945)
And you've seen the result.[JA] 結はごらんのとおりです And Then There Were None (1945)
We like to see what results we get.[JA] 効を試したいので Hollow Triumph (1948)
- No, next result doesn't come in for half an hour.[JA] いいよ レース結はまだだ D.O.A. (1949)
Results?[CN] 结? Thinner (1996)
Okay?[CN] 真如此 Ransom (1996)
No one could possibly get away with an act like that. They'd be wise to me in a minute[JA] やりせるわけがない Detour (1945)
That you continue punishing you unceasingly.[JA] その結 自を罰し続ける Scarlet Street (1945)
I'm Hugo.[CN] 我是雨 Ride the Pink Horse (1947)
- What did your scientific tests show?[JA] - 実験結は? He Walked by Night (1948)
Really?[CN] 真? Collision (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[か, ka] FRUCHT, ERGEBNIS [Add to Longdo]
たす[はたす, hatasu] vollenden [Add to Longdo]
[はて, hate] -Ende, Grenze, Ergebnis [Add to Longdo]
てる[はてる, hateru] -enden [Add to Longdo]
[かじつ, kajitsu] Frucht [Add to Longdo]
[かかん, kakan] entschlossen, -kuehn, unerschrocken [Add to Longdo]
[かじゅ, kaju] Obstbaum [Add to Longdo]
[かじゅう, kajuu] Fruchtsaft [Add to Longdo]
[くだもの, kudamono] Obst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top