Search result for

imagination

(65 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imagination-, *imagination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imagination[N] จินตนาการ, See also: การวาดภาพในใจ, Syn. creativity, fantasy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imagination(อิแมจจะเน'เชิน) n. จินตนาการ,การนึกเอาเอง,มโนภาพ,เจ้าความคิด, Syn. conception,fancy,vision

English-Thai: Nontri Dictionary
imagination(n) จินตนาการ,มโนคติ,มโนภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imaginationจินตนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
imaginationจินตนาการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imaginationจินตนาการ [TU Subject Heading]
Imaginationจินตนาการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With an imagination like that, you should be a writer.- ที่ทำให้คิดแบบนั้นเหรอ นายน่าจะเป็นนักเขียนนะ There Might be Blood (2008)
It lights up when we use our imagination.มันสว่างขึ้น เมื่อเราใช้จินตนาการ Emancipation (2008)
Is it my imagination or are you beginning to enjoy yourself?นี่ลุงคิดไปเอง หรือว่า เธอเริ่มจะสนุกกับงานนี้แล้ว? Valiant (2008)
A unique experience beyond imagination,ประสพการณ์เฉพาะที่แตกต่างเกินจะจินตนาการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Dear, is it my imagination or our son drew better than me?เหมือนที่จินตนาการไว้หรือบุตรของเราวาดได้ดีกว่าข้า Iljimae (2008)
I don't know. Use your imagination.ไม่รู้สิ นายลองคิดดู The Bank Job (2008)
Is it my imagination, or is this shit getting worse?นี่กูคิดไปเอง หรือว่ามันอนาถลงกันแน่วะ Death Race (2008)
It's like walking into my own imagination.เหมือนกำลังเดินอยู่ ในจินตนาการยังไงยังงั้น Inkheart (2008)
You people have no imagination.พวกเจ้านี่ไม่มีจินตนาการ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
You got yourself one hell of a vivid imagination.คุณมีเพื่อนในจินตนาการที่ชัดมาก The Echo (2008)
Look at you and tell me, how by any stretch of the imagination you can call yourself a man?มองคุณและบอกฉันว่าโดยยืดของจินตนาการใด ๆ คุณสามารถเรียกตัวเองว่าคน? Revolutionary Road (2008)
"Like my father said to me, your fun is only limited by your imagination."อย่างที่พ่อของผมเคยบอกไว้ ความสนุกของคุณมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของตัวคุณเอง Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imaginationAfter all, it might be imagination.
imaginationAllow the imagination full play.
imaginationBecause they had not achieved complete success they gave more scope for the activity of my imagination.
imagination"Did you possibly not notice until just now?" "Er, well ... it was just so beyond my imagination that ..."
imaginationDon't let your imagination run wild.
imaginationHe has a rich imagination.
imaginationHe has a very vivid imagination.
imaginationHe was accustomed to flying alone, and he had flown this route in his imagination many times.
imaginationI leave it to your imagination.
imaginationI'll leave it up to your imagination.
imaginationImagination is the root of all civilization.
imaginationIn the world of words, the imagination is one of the forces of nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโนภาพ[N] imagination, See also: fancy, vision, Syn. ภาพในใจ, จินตภาพ, Example: เด็กอายุ 4-7 ขวบ เริ่มสร้างมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งต่างหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ โดยที่ยังยึดมั่นกับตัววัตถุและลักษณะของมัน, Thai definition: ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ
ห้วงนึก[N] mind, See also: imagination, Syn. ห้วงความคิด, ห้วงสำนึก, Example: เขาหยุดยืนมองไปรอบๆ บริเวณอยู่ครู่หนึ่ง เพื่อเก็บซับเอาความงามประทับใจจากธรรมชาติไว้ในห้วงนึก
อุปทาน[N] imagination, See also: fancy, hallucination, Thai definition: การเกิดจิตใจคิดไปเอง
อุปาทาน[N] imagination, See also: fancy, hallucination, Syn. อุปทาน, Thai definition: ความนึกคิดและเห็นไปเอง
ความคิดคำนึง[N] thinking, See also: imagination, thought, Syn. การคิดคำนึง, การใคร่ครวญ, ห้วงคำนึง
ความคิดล่องลอย[N] autism, See also: imagination, melancholy, conjecture, Syn. ความคิดฝัน, ความเพ้อฝัน
ความมีจินตนาการ[N] imagination, See also: fancy
จินตนาการ[N] imagination, See also: fancy, fantasy, thought, reflection, Example: สุนทรภู่เป็นกวีที่มีจินตนาการกว้างไกลมาก, Thai definition: การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จินตนา[n.] (jintanā) EN: imagination ; reflection   FR: réflexion [f] ; méditation [f]
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection   FR: imagination [f]
คิดอุตริ[v. exp.] (khit uttari) EN: indulge in wild fantasy ; give reins to one's imagination ; have a maggot in one's head ; have a very fantastic idea   
ความคิดคำนึง[n.] (khwāmkhit khamneung) EN: thinking ; imagination ; thought   
ความคิดล่องลอย[n. exp.] (khwāmkhit lǿngløi) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture   
มโนภาพ[n.] (manōphāp) EN: imagination ; fancy ; vision   FR: imagination [f] ; vision [f]
มโนรถ[n.] (manōrot) EN: wish ; hope ; desire ; aspiration ; dream ; imagination   FR: voeu [m] ; désir [m] ; espoir [m] ; aspiration [f] ; rêve [m]
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: imagination ; fancy ; hallucination   
อุปทาน[n.] (uppathān) EN: imagination   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMAGINATION    IH2 M AE2 JH AH0 N EY1 SH AH0 N
IMAGINATIONS    IH2 M AE2 JH AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imagination    (n) (i1 m a2 jh i n ei1 sh @ n)
imaginations    (n) (i1 m a2 jh i n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イマジネーション;イマジネイション[, imajine-shon ; imajineishon] (n) imagination [Add to Longdo]
意識過剰[いしきかじょう, ishikikajou] (n,adj-na,adj-no) hyperconsciousness; too great a sense (of); something being only one's imagination; letting imagination run away with one [Add to Longdo]
仮想[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) imagination; supposition; virtual; potential (enemy); (P) [Add to Longdo]
気のせい(P);気の所為[きのせい, kinosei] (exp,n) in one's imagination; (P) [Add to Longdo]
気の迷い[きのまよい, kinomayoi] (exp) (See 気迷い) delusion; trick of the imagination [Add to Longdo]
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion [Add to Longdo]
空想力[くうそうりょく, kuusouryoku] (n) (power of) imagination [Add to Longdo]
思い(P);想い[おもい, omoi] (n) thought; mind; heart; feelings; emotion; sentiment; love; affection; desire; wish; hope; expectation; imagination; experience; (P) [Add to Longdo]
思いなしか;思い做しか[おもいなしか, omoinashika] (adv) imagination [Add to Longdo]
詩想[しそう, shisou] (n) poetical imagination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
想象力[xiǎng xiàng lì, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] imagination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imagination \Im*ag`i*na"tion\, n. [OE. imaginacionum, F.
   imagination, fr. L. imaginatio. See {Imagine}.]
   1. The imagine-making power of the mind; the power to create
    or reproduce ideally an object of sense previously
    perceived; the power to call up mental imagines.
    [1913 Webster]
 
       Our simple apprehension of corporeal objects, if
       present, is sense; if absent, is imagination.
                          --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
       Imagination is of three kinds: joined with belief of
       that which is to come; joined with memory of that
       which is past; and of things present, or as if they
       were present.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The representative power; the power to reconstruct or
    recombine the materials furnished by direct apprehension;
    the complex faculty usually termed the plastic or creative
    power; the fancy.
    [1913 Webster]
 
       The imagination of common language -- the productive
       imagination of philosophers -- is nothing but the
       representative process plus the process to which I
       would give the name of the "comparative." --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       The power of the mind to decompose its conceptions,
       and to recombine the elements of them at its
       pleasure, is called its faculty of imagination. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The business of conception is to present us with an
       exact transcript of what we have felt or perceived.
       But we have moreover a power of modifying our
       conceptions, by combining the parts of different
       ones together, so as to form new wholes of our
       creation. I shall employ the word imagination to
       express this power.          --Stewart.
    [1913 Webster]
 
   3. The power to recombine the materials furnished by
    experience or memory, for the accomplishment of an
    elevated purpose; the power of conceiving and expressing
    the ideal.
    [1913 Webster]
 
       The lunatic, the lover, and the poet
       Are of imagination all compact . . .
       The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
       Doth glance from heaven to earth, from earth to
       heaven,
       And as imagination bodies forth
       The forms of things unknown, the poet's pen
       Turns them to shapes, and gives to airy nothing
       A local habitation and a name.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A mental image formed by the action of the imagination as
    a faculty; a conception; a notion. --Shak.
 
   Syn: Conception; idea; conceit; fancy; device; origination;
     invention; scheme; design; purpose; contrivance.
 
   Usage: {Imagination}, {Fancy}. These words have, to a great
      extent, been interchanged by our best writers, and
      considered as strictly synonymous. A distinction,
      however, is now made between them which more fully
      exhibits their nature. Properly speaking, they are
      different exercises of the same general power -- the
      plastic or creative faculty. Imagination consists in
      taking parts of our conceptions and combining them
      into new forms and images more select, more striking,
      more delightful, more terrible, etc., than those of
      ordinary nature. It is the higher exercise of the two.
      It creates by laws more closely connected with the
      reason; it has strong emotion as its actuating and
      formative cause; it aims at results of a definite and
      weighty character. Milton's fiery lake, the debates of
      his Pandemonium, the exquisite scenes of his Paradise,
      are all products of the imagination. Fancy moves on a
      lighter wing; it is governed by laws of association
      which are more remote, and sometimes arbitrary or
      capricious. Hence the term fanciful, which exhibits
      fancy in its wilder flights. It has for its actuating
      spirit feelings of a lively, gay, and versatile
      character; it seeks to please by unexpected
      combinations of thought, startling contrasts, flashes
      of brilliant imagery, etc. Pope's Rape of the Lock is
      an exhibition of fancy which has scarcely its equal in
      the literature of any country. -- "This, for instance,
      Wordsworth did in respect of the words `imagination'
      and `fancy.' Before he wrote, it was, I suppose,
      obscurely felt by most that in `imagination' there was
      more of the earnest, in `fancy' of the play of the
      spirit; that the first was a loftier faculty and gift
      than the second; yet for all this words were
      continually, and not without loss, confounded. He
      first, in the preface to his Lyrical Ballads, rendered
      it henceforth impossible that any one, who had read
      and mastered what he has written on the two words,
      should remain unconscious any longer of the important
      difference between them." --Trench.
      [1913 Webster]
 
         The same power, which we should call fancy if
         employed on a production of a light nature,
         would be dignified with the title of imagination
         if shown on a grander scale.   --C. J. Smith.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imagination
   n 1: the formation of a mental image of something that is not
      perceived as real and is not present to the senses;
      "popular imagination created a world of demons";
      "imagination reveals what the world could be" [syn:
      {imagination}, {imaginativeness}, {vision}]
   2: the ability to form mental images of things or events; "he
     could still hear her in his imagination" [syn: {imagination},
     {imaging}, {imagery}, {mental imagery}]
   3: the ability to deal resourcefully with unusual problems; "a
     man of resource" [syn: {resource}, {resourcefulness},
     {imagination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top