ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dun

D AH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dun-, *dun*
Possible hiragana form: づん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dun(n) สีน้ำตาลมืด, See also: สีน้ำตาลเทา, Syn. donkey-gray, brownish
dun(adj) สีน้ำตาลมืด, See also: สีน้ำตาลเทา, Syn. donkey-gray, brownish
dun(vt) ทวงหนี้, See also: ทวงเงิน, Syn. sue, bill, invoice
dune(n) ภูเขาทราย, See also: เนินทราย, สันทราย, Syn. hummock, hump
dung(n) มูลสัตว์, See also: ขี้สัตว์, Syn. feces, excrement, manure
dunk(vt) จุ่มลงในของเหลว, Syn. souse, dip, plunge
dunce(n) คนโง่, See also: คนสมองทึบ
dun for(phrv) ทวงเงิน, See also: ทวง
dungeon(n) คุกใต้ดินในปราสาท, Syn. pit, prison
dunk in(phrv) จุ่ม, See also: จิ้ม, Syn. dip into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dun(ดัน) adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลมืด, มืด, มืดมน, เศร้าหมอง. n. สีน้ำตาลมืด, ม้าสีน้ำตาลมืดที่มีแผงคอและหางสีดำ.
dunce(ดันซฺ) n. คนโง่, คนทึ่ม., See also: duncical adj. ดู dumper n. ดูdump duncish adj. ดู dumper n. ดูdump duncishly adv. ดู dumper n. ดูdump, Syn. dolt
dung(ดัง) { dunged, dunging, dungs } n. มูล, มูลสัตว์, ปุ๋ยมูลสัตว์, เรื่องเลวร้าย. vt. คลุมด้วยมูลสัตว์, Syn. droppings
dung beetlen. แมลงปีกแข็งที่อยู่ตามมูลสัตว์
dungaree(ดังกะรี') n. เสื้อผ้าชุดทำงาน, ผ้าฝ้ายหยาบ, ผ้ายีนส์, ชุดยีนส์สีน้ำเงิน -pl. dugarees
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน, คุกที่แข็งแรงและมิดชิด, หอคอยป้อมปราการ
coadunate(โคแอจ'จะเนท) adj. รวมกันโดยการเจริญเติบโตเป็นร่างเดียวกัน, See also: coadunation n.
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
data redundancyความซ้ำซ้อนข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน หากตัดออก ก็จะไม่ทำให้ข้อมูลที่เหลืออยู่เสียหาย ถ้าใช้กับตัวเครื่อง (hardware) หมายถึง เครื่องที่มีระบบการทำงานซ้ำซ้อนกัน ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีหรือใช้ ถ้าต้องการให้มีความเชื่อถือได้สูง
grandunclen. ปู่, ตา

English-Thai: Nontri Dictionary
dun(n) การทวงถาม, การทวงเงิน, ผู้ที่ทวงถาม
dun(vt) ทวงถาม, รบกวน, ทำให้กลุ้ม, ทวงเงิน
dunce(n) คนโง่, คนทึ่ม, คนปัญญาทึบ
dune(n) กองทราย, เนินทราย, สันทราย
dung(n) มูลสัตว์, ปุ๋ย, ปุ๋ยคอก, มูล
dungeon(n) คุกขี้ไก่, คุกใต้ดิน, คุกมืด, กรุ, หอคอย
dunghill(n) กองมูลสัตว์, สถานที่สกปรก
redundancy(n) ความเหลือเฟือย, ความฟุ่มเฟือย
redundant(adj) ซ้ำซาก, ฟุ่มเฟือย, เหลือเฟือ, มากเกินไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dunคำทวงหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duneเนินทราย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
duneเนิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
duniteหินดูไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dune ; Sand Duneเนินทราย ; สันทราย, Example: เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dunderhead(n, dunce) คนโง่ คนทึ่ม คนปัญญาทึบ
dunno(phrase, colloq) ผมไม่รู้ (มาจากคำว่า I don't know) เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการอย่างมากของ British English

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name's Dun Meng. It a-sound... it a-sound like Manny.- ไม่ คือผมชื่อดัน เมง Patriots Day (2016)
? Dun-dun-dun dun ? Little pig, little pig, let me in!และฉันจะพยายามทำในส่วนของฉันตามที่พวกเขาตรงการ เจ้าหมูน้อย เจ้าหมูน้อย ให้ฉันเข้าไป! ว่าไง ? Service (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dunEvery cock crows on his own dunghill.
dunEvery cock crows on his own dunghill. [ Proverb ]
dunIsadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลสัตว์(n) dung, See also: animal droppings, Example: ปุ๋ยจากมูลสัตว์มีราคาถูก และอุดมด้วยไนเตรต, Thai Definition: อุจจาระของสัตว์
มูล(n) excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ
จุ่มน้ำ(v) dip into water, See also: dunk into water, put into water, douse, Example: ก่อนจะก่ออิฐต้องนำอิฐไปจุ่มน้ำหรือราดน้ำให้เปียกชุ่มเสียก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดันดี ยูไนเต็ด[Dandī Yūnaitet] (tm) EN: Dundee United  FR: Dundee United [ m ]
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงมะพร้าว[duang maphrāo] (n) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle  FR: scarabée rhinocéros [ m ] ; Rhinocéros du cocotier [ m ] ; scarabée rhinocéros du cocotier [ m ] ; scarabée du cocotier [ m ] ; oryctes du cocotier [ m ] ; Bébête coco [ f ] (rég. - La Réun. ]
จิ้ม[jim] (v) EN: dip ; plunge ; dunk  FR: plonger ; tremper
จุ่มน้ำ[jum nām] (v, exp) EN: dip into water ; dunk into water ; put into water ; douse  FR: plonger dans l'eau ; tremper dans l'eau
ขี้-[khī-] (pref, (n)) EN: - (waste, dung , refuse)  FR: - (déchet, détritus)
ขี้ควาย[khī khwāi] (n, exp) EN: buffalo dung
ควาย[khwāi] (n) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce  FR: imbécile [ m ] ; simplet [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DUN D AH1 N
DUNS D AH1 N Z
DUNA D UW1 N AH0
DUNG D AH1 NG
DUNN D AH1 N
DUNK D AH1 NG K
DUNE D UW1 N
DUNC D AH1 NG K
DUNAJ D UW1 N AH0 JH
DUNJA D UW1 N Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dun (v) dˈʌn (d uh1 n)
dune (n) djˈuːn (d y uu1 n)
dung (n) dˈʌŋ (d uh1 ng)
dunk (v) dˈʌŋk (d uh1 ng k)
duns (v) dˈʌnz (d uh1 n z)
dunce (n) dˈʌns (d uh1 n s)
dunes (n) djˈuːnz (d y uu1 n z)
dunks (v) dˈʌŋks (d uh1 ng k s)
Duncan (n) dˈʌnkən (d uh1 n k @ n)
Dundee (n) dˈʌndˈiː (d uh1 n d ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dūn, ㄉㄨㄣ, / ] ton; Taiwan pr. dun4 #781 [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] stop; pause; to arrange; to lay out; to kowtow; to stamp; at once; classifier for meals, beating, tellings off etc: time, bout, spell, meal #2,017 [Add to Longdo]
顿时[dùn shí, ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ, / ] at once; immediately; forthwith #3,478 [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, ] crouch; squat #4,972 [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, ] stew slowly #6,820 [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] stew #6,820 [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, ] shield #9,920 [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, ] block; gate pillar; pier #13,823 [Add to Longdo]
敦促[dūn cù, ㄉㄨㄣ ㄘㄨˋ, ] to press; to urge; to hasten #14,842 [Add to Longdo]
敦煌[Dūn huáng, ㄉㄨㄣ ㄏㄨㄤˊ, ] (N) Dunhuang (city in Gansu) #15,243 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
dunkel(adj) |dunkler, am dunkelsten| มืด, See also: A. hell
dünn(adj) บาง ผอม, See also: mager, fett, dick
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Entscheidungen(n) |pl.|, See also: die Entscheidung
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
Kleidung(n) |die, pl. Kleidungen| เสื้อผ้า
Erfindung(n) |die, pl. Erfindungen| การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ, See also: erfinden
Scheidung(n) |die, pl. Scheidungen| การหย่าร้าง
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dung { m }; Mist { m }dung [Add to Longdo]
Dung { m }manure [Add to Longdo]
Dunkelfeld { m }dark field [Add to Longdo]
Dunkelheit { f }blackness [Add to Longdo]
Dunkelheit { f }darkness; dark [Add to Longdo]
Dunkelheit { f }gloom [Add to Longdo]
Dunkelheit { f }gloominess [Add to Longdo]
Dunkelheit { f }murk [Add to Longdo]
Dunkelheit { f }obscureness [Add to Longdo]
Dunkelheit { f }obscurity [Add to Longdo]
Dunkelheit { f }swarthiness [Add to Longdo]
Dunkelheit { f }; Trübsinn { m }gloom [Add to Longdo]
Dunkelheiten { pl }murkiness [Add to Longdo]
Dunkelkammer { f } | Dunkelkammern { pl }dark room; darkroom | dark rooms; darkrooms [Add to Longdo]
Dunkelmann { m } | Dunkelmänner { pl }obscurantist | obscurantists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
重複[じゅうふく(P);ちょうふく(P), juufuku (P); choufuku (P)] (n, vs, adj-no) duplication; repetition; overlapping; redundancy; restoration; (P) #2,636 [Add to Longdo]
絆(P);紲[きずな(P);きづな, kizuna (P); kiduna] (n) (1) bonds (between people); (emotional) ties; relationship; connection; link; (2) tether; fetters; (P) #6,345 [Add to Longdo]
横綱[よこづな, yokoduna] (n) yokozuna (sumo grand champion); (P) #7,135 [Add to Longdo]
[こえ, koe] (n) manure; night soil; dung; fertiliser; fertilizer; (P) #11,246 [Add to Longdo]
冗長[じょうちょう, jouchou] (adj-na, n) (1) tedious; verbose; prolix; (2) redundancy #11,386 [Add to Longdo]
余剰[よじょう, yojou] (n, adj-no) redundant; surplus; residue; balance; (P) #17,643 [Add to Longdo]
蛇足[だそく, dasoku] (n, adj-no) redundancy; superfluity; useless addition #17,877 [Add to Longdo]
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r, vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r, vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) #19,775 [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) { comp } (link, path) redundancy [Add to Longdo]
ずんと;づんと(ok)[zunto ; dunto (ok)] (adv) much [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant [Add to Longdo]
メイト系[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system [Add to Longdo]
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]
巡回冗長検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] cyclic redundancy check, CRC (abbr.) [Add to Longdo]
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix [Add to Longdo]
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] duplication, to make redundant [Add to Longdo]
冗長検査[じょうちょうけんさ, jouchoukensa] redundancy check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暗がり[くらがり, kuragari] Dunkelheit, Finsternis [Add to Longdo]
暗室[あんしつ, anshitsu] Dunkelkammer [Add to Longdo]
暗雲[あんうん, an'un] dunkle_Wolken [Add to Longdo]
暗黒[あんこく, ankoku] Dunkelheit, Finsternis [Add to Longdo]
暮れる[くれる, kureru] dunkel_werden, versinken, zu_Ende_gehen [Add to Longdo]
浅黒い[あさぐろい, asaguroi] dunkelfarbig, braeunlich [Add to Longdo]
濃紺[のうこん, noukon] dunkelblau [Add to Longdo]
[げん, gen] DUNKEL, OBSKUR [Add to Longdo]
[こん, kon] DUNKELBLAU [Add to Longdo]
紺色[こんいろ, kon'iro] dunkelblau [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dun \Dun\, n.
   1. One who duns; a dunner.
    [1913 Webster]
 
       To be pulled by the sleeve by some rascally dun.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. An urgent request or demand of payment; as, he sent his
    debtor a dun.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dun \Dun\, a. [AS. dunn, of Celtic origin; cf. W. dwn, Ir. &
   Gael. donn.]
   Of a dark color; of a color partaking of a brown and black;
   of a dull brown color; swarthy.
   [1913 Webster]
 
      Summer's dun cloud comes thundering up. -- Pierpont.
   [1913 Webster]
 
      Chill and dun
      Falls on the moor the brief November day. --Keble.
   [1913 Webster]
 
   {Dun crow} (Zool.), the hooded crow; -- so called from its
    color; -- also called {hoody}, and {hoddy}.
 
   {Dun diver} (Zool.), the goosander or merganser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dun \Dun\ (d[u^]n), n. [See {Dune}.]
   A mound or small hill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dun \Dun\, v. t.
   To cure, as codfish, in a particular manner, by laying them,
   after salting, in a pile in a dark place, covered with salt
   grass or some like substance.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dun \Dun\ (d[u^]n), v. t. & i. [imp. & p. p. {Dunned} (d[u^]nd);
   p. pr. & vb. n. {Dunning} (d[u^]n"n[i^]ng).] [AS. dyne noise,
   dynian to make a noise, or fr. Icel. dynr, duna, noise,
   thunder, duna to thunder; the same word as E. din. [root]74.
   See {Din}.]
   To ask or beset (e.g., a debtor), for payment; to urge
   importunately.
   [1913 Webster]
 
      Hath she sent so soon to dun?      --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dune \Dune\ (d[=u]n), n. [The same word as down: cf. D. duin.
   See {Down} a bank of sand.]
   A low hill of drifting sand usually formed on the coats, but
   often carried far inland by the prevailing winds. [Written
   also {dun}.]
   [1913 Webster]
 
      Three great rivers, the Rhine, the Meuse, and the
      Scheldt, had deposited their slime for ages among the
      dunes or sand banks heaved up by the ocean around their
      mouths.                 --Motley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dun
   adj 1: of a dull greyish brown to brownish grey color; "the dun
       and dreary prairie"
   n 1: horse of a dull brownish grey color
   2: a color or pigment varying around a light grey-brown color;
     "she wore dun" [syn: {dun}, {greyish brown}, {grayish brown},
     {fawn}]
   v 1: treat cruelly; "The children tormented the stuttering
      teacher" [syn: {torment}, {rag}, {bedevil}, {crucify},
      {dun}, {frustrate}]
   2: persistently ask for overdue payment; "The grocer dunned his
     customers every day by telephone"
   3: cure by salting; "dun codfish"
   4: make a dun color

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DUN
     Dial Up Networking (Bluetooth, ...)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 dun /dɵn/
  1. fluid; liquid
  2. liquid
  3. airy
  4. gaunt; lean; slender; thin

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 dun
  down; fluff

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top