ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頓-, *頓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[頓, dùn, ㄉㄨㄣˋ] to pause; to bow; to arrange
Radical: Decomposition: 屯 (tún ㄊㄨㄣˊ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 9,633

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] stop; pause; to arrange; to lay out; to kowtow; to stamp; at once; classifier for meals, beating, tellings off etc: time, bout, spell, meal, #2,017 [Add to Longdo]
顿时[dùn shí, ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ, / ] at once; immediately; forthwith, #3,478 [Add to Longdo]
整顿[zhěng dùn, ㄓㄥˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] to tidy up; to reorganize; to consolidate; to rectify, #4,592 [Add to Longdo]
华盛顿[Huá shèng dùn, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Washington (name); George Washington (1732-1799), first US president; Washington State; Washington D.C. (US federal capital), #5,903 [Add to Longdo]
克林顿[Kè lín dùn, ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Clinton (name); Bill Clinton (1946-), US Democratic politician, President 1993-2001, #10,572 [Add to Longdo]
停顿[tíng dùn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] pause, #13,391 [Add to Longdo]
波士顿[Bō shì dùn, ㄅㄛ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Boston, capital of Massachusetts, #20,327 [Add to Longdo]
汉密尔顿[Hàn mì ěr dùn, ㄏㄢˋ ㄇㄧˋ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Hamilton (name), #22,068 [Add to Longdo]
华盛顿邮报[Huá shèng dùn Yóu bào, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, / ] Washington Post (newspaper), #22,416 [Add to Longdo]
牛顿[Niú dùn, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Newton (name); Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist, #22,585 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
と(ateji)[とんと, tonto] (adv) (1) (on-mim) (uk) completely; (2) (on-mim) (uk) (in a negative sentence) not at all [Add to Longdo]
[とみに, tomini] (adv) suddenly; all at once; rapidly [Add to Longdo]
[とんきょう, tonkyou] (adj-na,n) wild; in disarray [Add to Longdo]
[とんご, tongo] (n,vs) {Buddh} (See 漸悟) sudden enlightenment [Add to Longdo]
[とんざ, tonza] (n,vs) setback; at a standstill or impasse [Add to Longdo]
[とんさい, tonsai] (n) wit [Add to Longdo]
[とんし, tonshi] (n,vs) sudden death [Add to Longdo]
[とんしゅ;とんじゅ, tonshu ; tonju] (n) (1) (hon) (formula at the end of a letter) Respectfully yours; (n,vs) (2) (orig. meaning) kowtowing; kowtow [Add to Longdo]
首再拝[とんしゅさいはい, tonshusaihai] (n) (hon) (formula at the end of a letter) Respectfully yours [Add to Longdo]
知;[とんち, tonchi] (n) (quick or ready) wit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The maid made my bed.お手伝いが私のベッドを整した。
John is very careless about his clothes.ジョンは着るものには大変無着です。
The room was in a perfect order.その部屋はすっかり整されていた。
It was ordered that the classroom be put in order.教室の整が命じられた。
It was ordered that the classroom be put in order.教室を整理整するようにと命じられた。
Our classroom was kept tidy.私たちの教室は整されていた。
My father doesn't care about money at all.私の父は金にまったく無着だ。
My room is very untidy. I must put it in order.私の部屋はとても散らかっている。整しなくてはならない。
I bought many books today so I put them in order.私は今日、たくさん本を買ったので、それらを整した。
Jiro is careless of his cloths.次郎は服のことに無着だ。
Having put his room in order, he went out.自分の部屋を整してから、彼は出て行った。
Put your room in order.自分の部屋を整しなさい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, I thought we all might all have dinner some place to celebrate.[CN] 哦,我想我們應該找個合適的地方吃飯來慶祝一下 Applause (1929)
"after her children are asleep to rummage in their minds[JA] "寝入った子供たちの 心を整理整します" The Boys Are Back (2009)
But it didn't work. We had some problematic side effects.[JA] しかし研究は挫 危険な副作用が生じて Fruition (2010)
I'i'm a big believer in keeping your own house in order.[JA] 私は家を整するのがいいと信じてる Ourselves Alone (2009)
If we don't eliminate it, our plans will fail.[JA] それを根絶しなければ 私達の計画は Laid Bare (2011)
And your mission, some would call a terrorist plot, as of this moment, is still a go.[JA] 君の任務は、まあ、テロ行為と呼ぶ人間もいるだろうが... ...今のところ挫してはいないよ。 Inglourious Basterds (2009)
- Hereditary. We're gonna have the most sensational dinner.[CN] 我們要好好吃晚餐 Adam's Rib (1949)
Fenton?[CN] 芬 Frailty (2001)
Your crew sees you for the miscreant you are.[JA] 幹部はお前の悪どさに無着だ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Not very tidy. Good in bed, I expect. Yeah?[JA] あまり整されてないね ベッドでは 楽しめそうだけど ね? Crimson Casanova (2009)
You oughta be plenty tired after your trip and all.[CN] 旅途勞的,你該是很累啊 Applause (1929)
But why one meal a day?[CN] . 但是為什麼一天只吃一哪? Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top