Search result for

suitable

(57 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suitable-, *suitable*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suitable    [ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. appropriate, fitting, proper

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suitable Extinguishing Agents สารดับเพลิงที่เหมาะสม
เป็นการแนะนำชนิดของสารที่ควรใช้ในการดับไฟ อันเนื่องมาจากสารเคมี แต่ละชนิด โดยระบุเป็นตัวเลขเอาไว้ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ หมายเลข หมายถึง สารที่ควรใช้ดับไฟ 1. น้ำ 2. โฟม (Foam) 3. คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide) 4. สารเคมีแห้ง (Dry Chemical) 5. ผงแป้ง (Power Talc) การที่จะเลือกใช้สารใดในการดับไฟย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเกี่ยวกับ สถานที่ ขนาดของการติดไฟ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suitableFive miles is a suitable distance for a picnic.
suitableCan you please let me know the most suitable person in INF Co., Ltd?
suitableT-shirts and jeans are not suitable for this occasion.
suitableHe is far from suitable for that job.
suitableA problem suitable for class discussion.
suitableWritten, as it is, in easy English, the book is suitable for beginners.
suitableWritten as it is in plain English, the book is suitable for beginners.
suitableThis tie is not suitable for a situation like this.
suitableThese toys are suitable for girls.
suitableThese shoes are not suitable for running.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suitable(ซู'ทะเบิล) adj. เหมาะสม,สมควร,เหมาะ,คู่ควรกับ., See also: suitability n. suitableness n. suitably adv., Syn. proper,fit
unsuitable(อันซิว'ทะเบิล) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร., See also: unsuitability,unsuitableness n. unsuitably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
suitable(adj) คู่ควร,เหมาะสม,สมควร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมทรง    [ADJ] fitting, See also: suitable, Thai definition: เหมาะกับรูปร่าง
พอที่    [ADV] suitable, See also: appropriately, Syn. เหมาะ, ควร, Example: งานแต่งงานของลูกจัดแต่พอเหมาะพอที่ก็ดีแล้ว
มีเหตุผล    [V] reasonable, See also: suitable, right, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ผู้จัดการมีเหตุผล ที่ต้องตัดสินใจเอาพนักงานบางคนออก, Thai definition: มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
เป็นการสมควร [V] reasonable, See also: suitable, right, Syn. เหมาะสม, พอสมควร, มีเหตุผล, Example: เป็นการสมควรที่เราจะช่วยเหลือเขาในฐานะเพื่อนบ้าน
ถูกที่    [ADV] appropriate, See also: suitable, Syn. เหมาะสม, Example: การเลือกใช้คำสั่งไม่ถูกที่ อาจจะทำให้งานเสร็จช้าลง
กัปปิยภัณฑ์    [N] suitable presents, See also: offerings, Example: ญาติโยมถวายกัปปิยภัณฑ์แด่พระสงฆ์, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: สิ่งของที่ควรแก่พระภิกษุ ได้แก่ ปัจจัย 4 คือ จีวร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอื่นๆ
กัปปิยโวหาร    [N] suitable speech, Count unit: คำ, Thai definition: ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะแก่กาละเทศะ
ถูกส่วน    [ADJ] suitable, See also: right, accurate, proportional, Syn. ได้สัดส่วน, สมส่วน
กะทัดรัด    [ADJ] fitting, See also: suitable, Syn. สมส่วน, สมทรง, เหมาะเจาะ, Ant. ใหญ่, เทอะทะ, Example: ปัจจุบันสถาปนิกออกแบบบ้านให้มีขนาดกะทัดรัด น่าอยู่ เหมาะกับครอบครัวเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign   FR: occuper
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān mai dāi) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order   FR: inutilisable ; hors d'usage
ได้สัดส่วน[X] (dāi satsūan) EN: proportionate ; suitable   
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting   
กะทัดรัด[adj.] (kathatrat) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable   FR: proportionné ; équilibré ; concis
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; make sense   FR: convenir ; être approprié
ไม่เหมาะสม[adj.] (mai mǿsom) EN: unsuitable   FR: impropre
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūan) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt   FR: inapte ; incapable
เหมาะ[v.] (mǿ) EN: fit ; be appropriate ; suit ; be suitable for ; be proper ; become   FR: convenir ; être approprié ; adapter
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable   FR: convenable ; adapté ; approprié

CMU English Pronouncing Dictionary
SUITABLE    S UW1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suitable    (j) (s uu1 t @ b l)
suitableness    (n) (s uu1 t @ b l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kindgerecht {adj}suitable for children; appropriate for children [Add to Longdo]
allergikergeeignet {adj}suitable for allergy sufferers [Add to Longdo]
geeignet; passend; angemessen {adj} (für) | geeigneter; passender | am geeignetsten; am passendsten | am besten geeignet; am günstigsten | nicht geeignet; nicht benutzbar | als geeignet angesehen werdensuitable (for) | more suitable | most suitable | most suitable | unsuitable | to be considered suitable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match [Add to Longdo]
そぐわない[, soguwanai] (adj-i) (See そぐう) unsuitable; not matching; out of character [Add to Longdo]
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
なり手;成り手;為り手;成手;為手(io)[なりて, narite] (n) candidate; suitable person [Add to Longdo]
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n,vs) {Buddh} assumption of a suitable form (by a buddha or bodhisattva) [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo) [Add to Longdo]
好適[こうてき, kouteki] (adj-na,n) ideal; fit; fitted; fitting; suitable [Add to Longdo]
[ころ(P);ごろ(P), koro (P); goro (P)] (n,n-adv,n-suf) (1) (uk) (ごろ when used as a suffix) (approximate) time; around; about; toward; (2) (See 食べ頃) suitable time (or condition); (3) time of year; season; (P) [Add to Longdo]
頃合;頃合い[ころあい, koroai] (n,adj-no) (1) suitable time; good time; (2) propriety; moderation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合适[hé shì, ㄏㄜˊ ㄕˋ, / ] suitable; fitting; decent; to fit [Add to Longdo]
对劲儿[duì jìn r, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, / ] suitable; to one's liking; to get along together [Add to Longdo]
对路[duì lù, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄨˋ, / ] suitable; to one's liking [Add to Longdo]
适宜[shì yí, ㄕˋ ㄧˊ, / ] suitable; appropriate [Add to Longdo]
适当[shì dàng, ㄕˋ ㄉㄤˋ, / ] suitable; appropriate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suitable \Suit"a*ble\, a.
   Capable of suiting; fitting; accordant; proper; becoming;
   agreeable; adapted; as, ornaments suitable to one's station;
   language suitable for the subject. -- {Suit"a*ble*ness}, n.
   -- {Suit"a*bly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Proper; fitting; becoming; accordant; agreeable;
     competent; correspondent; compatible; consonant;
     congruous; consistent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suitable
   adj 1: meant or adapted for an occasion or use; "a tractor
       suitable (or fit) for heavy duty"; "not an appropriate
       (or fit) time for flippancy" [syn: {suitable}, {suited}]
   2: worthy of being chosen especially as a spouse; "the parents
     found the girl suitable for their son" [syn: {desirable},
     {suitable}, {worthy}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top