ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knight

N AY1 T   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knight-, *knight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knight[VT] แต่งตั้งอัศวิน, See also: พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นขุนนาง
knight[N] หมากรุกตัวม้า
knight[N] อัศวิน, See also: นักรบ
knightly[ADJ] เกี่ยวกับหรือเป็นของอัศวิน
knighthood[N] ตำแหน่งของอัศวิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knight(ไนทฺ) n. อัศวิน,ม้า (หมากรุก) ,ผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์. vt. แต่งตั้งให้เป็นอัศวิน
knight-errant(ไนท'เทอ'รันท) n., อัศวินผู้ชอบท่องเที่ยวผจญภัย pl.knights-errant
knighthood(ไนทฺ'ฮูด) n. ความเป็นอัศวิน,กลุ่มอัศวิน
knightly(ไนทฺ'ลี) adj.,adv. เกี่ยวกับอัศวิน,สูงศักดิ์,สูงส่ง,กล้าหาญ-, See also: knighliness n., Syn. chivalrous,gallant

English-Thai: Nontri Dictionary
knight(n) ขุนนาง,อัศวิน,ม้าหมากรุก
knight(vt) ตั้งให้เป็นขุนนาง,ตั้งให้เป็นอัศวิน
KNIGHT-knight-errant(n) อัศวินที่เที่ยวเผชิญภัย
knighthood(n) ความเป็นขุนนาง,ความเป็นอัศวิน
knightly(adj) แบบขุนนาง,แบบอัศวิน,สูงส่ง,สูงศักดิ์,กล้าหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knight๑. สมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์๒. ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knights and knighthoodอัศวิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My move: knight to rook three.Bishop to knight four. ตาฉัน : The Thing (1982)
My move: rook to knight six.คิงรุกหนึ่งตัว ฉันเดินเรือไป 96 The Thing (1982)
Yet this noble knight has fought me to a standstill.อัศวินท่านนี้ ได้สู้กับข้าจนข้ากลับมาจุดเริ่มต้นเลย Labyrinth (1986)
After the Grail was entrusted to Joseph of Arimathea, it disappeared, and was lost for a thousand years before it was found again by three knights of the First Crusade.หลังจากได้มอบจอกศักดิ์สิทธิ์ แก่โจเซฟแห่งอารามาเทีย, มันหายไป และหายสาบสูญไปนับพันปี ก่อนที่จะค้นพบอีกครั้ง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It doesn't reveal the location of the Grail, I'm afraid, but the knight promised that two markers, that had been left behind, would.มันไม่ได้เปิดเผย สถานที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์, ผมคิดว่าอย่างนั้น, แต่ว่า อัศวินได้ให้สัญญา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
If there's a knight of the First Crusade down here, that's where we'll find him.ถ้ามีอัศวินของสงครามครูเสดครั้งแรก ข้างล่างนี่, นั่นคือที่ ที่เราจะพบเขา. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The knights of the First Crusade laid siege to the city of Alexandretta for over a year.อัศวินของสงครามครูเสด ครั้งแรก ฝังอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรตต้า นานกว่า 1 ปี Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The knight warned us not to take the Grail from here.อัศวิน ได้เตือนเราแล้ว อย่าเอาจอกศักดิ์สิทธิ์ ไปจากที่นี่ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The Soviet knight is dying inside his armour.อัศวินโซเวียตกำลังจะตายภายในเกราะของเขา The Russia House (1990)
Knight to king-4. City kid.ม้าไปไว้หน้าขุน The Bodyguard (1992)
England's knight in shining armor and America's queen of the night.ฝ่ายชาย เป็นอัศวินมาจากอังกฤษ ฝ่ายหญิง เป็นราชินีแห่งราตรีนี้ The Bodyguard (1992)
It does keep the Black Knight at bay.อย่างน้อยก็ป้องกันอัศวินดำได้อยู่นะคะ Death Has a Shadow (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knightGeneral Franks received an honorary knighthood.
knightHe was awarded a knighthood in acknowledgement of his services to the nation.
knightIn the days of the knights they wore shields to protect them from sword fight wounds.
knightI tilt my head and consider. If I move not the pawn but this knight ...
knightLook at that knight on the horse.
knightThe brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.
knightThe knight is not so much brave as reckless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้าหมากรุก[N] knight, Syn. ม้า, Example: การแข่งขันหมากรุกจะดำเนินไปไม่ได้หากขาดม้าหมากรุก, Count unit: ตัว
ม้าหมากรุก[N] knight, Syn. ม้า, Example: การแข่งขันหมากรุกจะดำเนินไปไม่ได้หากขาดม้าหมากรุก, Count unit: ตัว
อัศวิน[N] knight, Thai definition: นักรบขี่ม้า, นักรบที่กล้าหาญ, ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นคนเก่ง, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศวิน [n.] (atsawin) EN: knight   FR: chevalier [m]
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight   FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง[n. exp.] (phīseūa saphāi khāo pīk khōng) EN: Knight   
เซนต์เซย์ย่า[n. prop.] (Sēn Sēyā) EN: Saint Seiya ; Knights of the Zodiac   

CMU English Pronouncing Dictionary
KNIGHT N AY1 T
KNIGHTS N AY1 T S
KNIGHT'S N AY1 T S
KNIGHTED N AY1 T IH0 D
KNIGHTEN N AY1 T AH0 N
KNIGHTLY N AY1 T L IY0
KNIGHTON N AY1 T AH0 N
KNIGHTHOOD N AY1 T HH UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knight (v) nˈaɪt (n ai1 t)
knights (v) nˈaɪts (n ai1 t s)
knighted (v) nˈaɪtɪd (n ai1 t i d)
knightly (j) nˈaɪtliː (n ai1 t l ii)
knighting (v) nˈaɪtɪŋ (n ai1 t i ng)
knighthood (n) nˈaɪthud (n ai1 t h u d)
knighthoods (n) nˈaɪthudz (n ai1 t h u d z)
knight-errant (n) nˈaɪt-ˈɛrənt (n ai1 t - e1 r @ n t)
knights-errant (n) nˈaɪts-ˈɛrənt (n ai1 t s - e1 r @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, / ] knight-errant; brave and chivalrous; hero; heroic, #5,934 [Add to Longdo]
爵士[jué shì, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ, ] knight; Sir; Jazz, #9,922 [Add to Longdo]
大侠[dà xiá, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] knight, #10,808 [Add to Longdo]
游侠[yóu xiá, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] knight-errant, #36,889 [Add to Longdo]
侠士[xiá shì, ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] knight-errant, #56,749 [Add to Longdo]
骑土[qí tǔ, ㄑㄧˊ ㄊㄨˇ, / ] knight; chevallier; chivalrous [Add to Longdo]
骑士风格[qí shì fēng gé, ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄈㄥ ㄍㄜˊ, / ] knighthood [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Springergabel {f} (Schach)knight fork [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テンプル騎士団[テンプルきしだん, tenpuru kishidan] (n) Knights Templar; Knights Templars [Add to Longdo]
ドイツ騎士団[ドイツきしだん, doitsu kishidan] (n) Teutonic Knights; Teutonic Order [Add to Longdo]
ナイト[, naito] (n) (1) night; (2) knight; (P) [Add to Longdo]
ナイト爵位[ナイトしゃくい, naito shakui] (n) knighthood [Add to Longdo]
ミンネ[, minne] (n) love of a knight for a courtly lady (upon which he is unable to act) (ger [Add to Longdo]
ヨハネ騎士団[ヨハネきしだん, yohane kishidan] (n) Knights Hospitallers; Knights Hospitalers [Add to Longdo]
騎士[きし, kishi] (n) knight; (P) [Add to Longdo]
[けい, kei] (n) (abbr) (See 桂馬) knight (shogi) [Add to Longdo]
桂成り[けいなり, keinari] (n) knight promotion [Add to Longdo]
桂馬[けいま, keima] (n) knight (shogi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knight \Knight\, n. [OE. knight, cniht, knight, soldier, AS.
   cniht, cneoht, a boy, youth, attendant, military follower;
   akin to D. & G. knecht servant; perh. akin to E. kin.]
   1. A young servant or follower; a military attendant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) In feudal times, a man-at-arms serving on horseback
      and admitted to a certain military rank with special
      ceremonies, including an oath to protect the
      distressed, maintain the right, and live a stainless
      life.
    (b) One on whom knighthood, a dignity next below that of
      baronet, is conferred by the sovereign, entitling him
      to be addressed as Sir; as, Sir John. [Eng.] Hence:
    (c) A champion; a partisan; a lover. "Give this ring to my
      true knight." Shak "In all your quarrels will I be
      your knight." --Tennyson.
      [1913 Webster]
 
         Knights, by their oaths, should right poor
         ladies' harms.          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   Note: Formerly, when a knight's name was not known, it was
      customary to address him as Sir Knight. The rank of a
      knight is not hereditary.
      [1913 Webster]
 
   3. A piece used in the game of chess, usually bearing a
    horse's head.
    [1913 Webster]
 
   4. A playing card bearing the figure of a knight; the knave
    or jack. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Carpet knight}. See under {Carpet}.
 
   {Knight of industry}. See {Chevalier d'industrie}, under
    {Chevalier}.
 
   {Knight of Malta}, {Knight of Rhodes}, {Knight of St. John of
   Jerusalem}. See {Hospitaler}.
 
   {Knight of the post}, one who gained his living by giving
    false evidence on trials, or false bail; hence, a sharper
    in general. --Nares. "A knight of the post, . . . quoth
    he, for so I am termed; a fellow that will swear you
    anything for twelve pence." --Nash.
 
   {Knight of the shire}, in England, one of the representatives
    of a county in Parliament, in distinction from the
    representatives of cities and boroughs.
 
   {Knights commanders}, {Knights grand cross}, different
    classes of the Order of the Bath. See under {Bath}, and
    {Companion}.
 
   {Knights of labor}, a secret organization whose professed
    purpose is to secure and maintain the rights of workingmen
    as respects their relations to their employers. [U. S.]
 
   {Knights of Pythias}, a secret order, founded in Washington,
    D. C., in 1864, for social and charitable purposes.
 
   {Knights of the Round Table}, knights belonging to an order
    which, according to the legendary accounts, was instituted
    by the mythical King Arthur. They derived their common
    title from the table around which they sat on certain
    solemn days. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knight \Knight\, v. t. [imp. & p. p. {Knighted}; p. pr. & vb. n.
   {Knighting}.]
   To dub or create (one) a knight; -- done in England by the
   sovereign only, who taps the kneeling candidate with a sword,
   saying: Rise, Sir ---.
   [1913 Webster]
 
      A soldier, by the honor-giving hand
      Of C[oe]ur-de-Lion knighted in the field. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knight
   n 1: originally a person of noble birth trained to arms and
      chivalry; today in Great Britain a person honored by the
      sovereign for personal merit
   2: a chessman shaped to resemble the head of a horse; can move
     two squares horizontally and one vertically (or vice versa)
     [syn: {knight}, {horse}]
   v 1: raise (someone) to knighthood; "The Beatles were knighted"
      [syn: {knight}, {dub}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top