Search result for

breed

(112 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breed-, *breed*, bre, bree
English-Thai: Longdo Dictionary
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breed[N] พันธุ์, Syn. species
breed[VT] ให้กำเนิด
breed[VT] เลี้ยง, Syn. bring up
breed[VI] ผสมพันธุ์, See also: เลี้ยง, ต่อพันธุ์
breeder[N] ผสมพันธุ์สัตว์
breeding[N] การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breed(บรีด) {bred,bred,breeding,breeds} v. ออกลูก,ทำให้เกิด,แพร่พันธุ์,เพาะ,ฟักไข่,เลี้ยง,อบรม,ทำให้ท้อง n. พันธุ์,ชนิด,กลุ่ม,พันธุ์ผสม, Syn. generate
breeder(บรีด'เดอะ) n. คนผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์,สัตว์หรือพืชที่ออกลูก,คนเลี้ยง,คนอบรม, Syn. originator
breeding(บรีด'ดิง) n. การเพาะพันธ์,การออกลูก,กิริยาfission, Syn. raising
crossbreed(ครอส'บรีด) {crossbred,crossbreeding,crossbreeds} vt.,vi. ผสมข้ามพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ผสม n. พันธุ์ผสม
dairy breedn. วัวพันธุ์นม
half-breedn. ลูกผสม,เลือดผสม,พันธุ์ผสม. adj. เกี่ยวกับลูกผสม,เกี่ยวกับพันธุ์ผสม
inbreed(อิน' บรีด) vt. ผสมพันธุ์ด้วยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, ผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีเชื้อสายโลหิตเดียวกัน, See also: inbreeding n., Syn. breed
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้

English-Thai: Nontri Dictionary
breed(n) พันธุ์,พืชพันธุ์,ชนิด,กลุ่ม
breed(vt) เพาะ,เลี้ยง,อบรม,ออกลูก,ผสมพันธุ์,ทำให้เกิด
breeder(n) ผู้เพาะ,ผู้ผสมพันธุ์,ผู้เลี้ยง
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
crossbreed(vt) ผสมข้ามพันธุ์
interbreed(vt) เพาะพันธุ์,ผสมพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breeder seedเมล็ดพันธุ์คัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breeding๑. การผสมพันธุ์๒. การปรับปรุงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breeder reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตเชื้อเพลิง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตวัสดุฟิสไซล์ขึ้นในแบล็งเคต โดยนิวตรอนเข้าไปทำปฏิกิริยากับวัสดุเฟอร์ไทล์บางส่วนทำให้กลายเป็นวัสดุฟิสไซล์
[นิวเคลียร์]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [คอมพิวเตอร์]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [TU Subject Heading]
Breedingการผสมพันธุ์สัตว์,การปรับปรุงพันธุ์ [การแพทย์]
Breeding Placeแหล่งเอื้ออำนวยต่อการแพร่พันธุ์,แหล่งเพาะพันธุ์ [การแพทย์]
Breeding, Seasonalฤดูกาลสืบพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lack of spit makes her mouth a breeding ground for a fungus like Candida.ในคนทั่วไป เพราะขาดน้ำลายในปาก เลือดจะเป็นลานเพราะเชื้อ พวกเห็นราอย่าง candida. Lucky Thirteen (2008)
Aurora was designed to breed.ออโรร่าถูกออกแบบให้สืบสายพันธ์ Babylon A.D. (2008)
We plan on using it to breed endangered species.เรามีโครงการจะผสมพันธุ์ สายพันธุ์อันตรายบางชนิด Superhero Movie (2008)
When we get back, I might sign up for the breeding program.พวกนายรู้อะไรมั้ย ฉันกำลังคิดว่า เมื่อเรากลับถึงบ้าน ฉันจะสมัครเข้าโครงการหาคู่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Breeding program?โครงการหาคู่หรอ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
It's a protein, which creates and breeds cells.ซึ่งก็คือโปรตีนที่เสริมสร้างและเพาะเนื้อเยื่อ Death Note: L Change the World (2008)
First discovered in 1956, breeding inside drums of radioactive waste.ค้นพบครั้งแรกในปี 1956 แพร่พันธุ์ในถังกากกัมมันตรังสี The Day the Earth Stood Still (2008)
- A very special breed.- สายพันธ์พิเศษมาก Hachi: A Dog's Tale (2009)
It's also said that the Shoguns breed these Akita for combat and hunting.กล่าวได้ว่า โชกุน ผสมพันธ์ อากิตะ สำหรับการล่าและการต่อสู้ Hachi: A Dog's Tale (2009)
He wanted so much for us to stay in Pasadena, marry Republicans, and breed like rabbits.พ่ออยากให้พวกเราอยู่ในพาสซาดีน่ามากๆ แต่งงานกับพวกรีพับลิกัน แล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์เหมือนพวกกระต่าย Julie & Julia (2009)
Pain breeds weakness.ความเจ็บปวดนำมาซึ่งความอ่อนแอ Ninja Assassin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breedA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
breedBacteria will not breed in alcohol.
breedBirth is much, breeding is more. [Proverb]
breedClear water breeds no fish.
breedFamiliarity breeds contempt.
breedFamiliarity breeds contempt. [Proverb]
breedFilth breeds illnesses.
breedHe breeds cattle and horses.
breedHe breeds cattle for market.
breedHe is a man of birth and breeding.
breedHe is breeding cattle on his farm.
breedIn late August, they set off on a long journey for breeding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อพันธุ์[N] breeder, See also: stud (e.g. bull), Ant. แม่พันธุ์, Example: การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เพศผู้ที่ใช้ทำพันธุ์
แม่พันธุ์[N] breeder, Ant. พ่อพันธุ์
ขยายพันธุ์[V] breed, See also: propagate species, Syn. แพร่พันธุ์, เพาะพันธุ์, Example: ปลานิลขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติตลอดทั้งปี, Thai definition: ทำให้พันธุ์มีจำนวนมากขึ้น
การเจริญพันธุ์[N] reproduction, See also: breeding
สืบพันธุ์[V] reproduce, See also: breed, procreate, Example: การหมดประจำเดือนหมายถึงการหมดความสามารถในการสืบพันธุ์, Thai definition: ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป
สายพันธุ์[N] breed, See also: stock, strain, pedigree, race, species, type, Example: ซีพีเป็นกลุ่มบริษัทผูกขาดสายพันธุ์สัตว์และพืช, Count unit: สายพันธุ์
แพร่พันธุ์[V] breed, See also: multiply, propagate, Example: เพลี้ยสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุก 5 ชั่วโมง จึงสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้ภายในชั่วฤดูเดียว, Thai definition: ขยายพันธุ์ออกไป
ผลิต[V] generate, See also: breed, produce, Syn. เกิด, กำเนิด, Example: เครื่องทำความร้อนจะผลิตความร้อนออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ, Thai definition: ทำให้เกิดมีขึ้น, Notes: (บาลี)
ผสมพันธุ์[V] breed, Syn. สืบพันธุ์, Example: ตามธรรมชาติ ผีเสื้อตัวผู้จะตามกลิ่นมาผสมพันธุ์กับตัวเมีย
การผสมพันธุ์สัตว์[N] animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเจริญพันธุ์[n. exp.] (kān jaroēnphan) EN: reproduction ; breeding   FR: reproduction [f]
การผสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (kān phasomphan sat) EN: animal breeding ; breeding   
ขยายพันธุ์[v. exp.] (khayāi phan) EN: breed ; propagate species   
ครึ่งชาติ[n. exp.] (khreung chāt) EN: half-blood ; half-breed   
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: feed ; breed ; nurture   FR: nourrir ; élever
พันธุ์[n.] (phan) EN: breed ; strain ; variety ; pedigree ; race ; ancestry ; clan   FR: variété [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; race [f] ; clan [m]
พันธุ์ผสม[n. exp.] (phan phasom) EN: hybrid ; crossbreed   FR: métis [m] ; hybride [m]
ผสมพันธุ์[v.] (phasomphan) EN: breed ; mate   FR: se reproduire
ผสมสัตว์[v. exp.] (phasom sat) EN: breed animals   FR: élever des animaux
เพาะ[v.] (phǿ) EN: breed   FR: élever

CMU English Pronouncing Dictionary
BREED    B R IY1 D
BREEDS    B R IY1 D Z
BREEDEN    B R IY1 D AH0 N
BREEDER    B R IY1 D ER0
BREED'S    B R IY1 D Z
BREEDING    B R IY1 D IH0 NG
BREEDERS    B R IY1 D ER0 Z
BREEDEN'S    B R IY1 D AH0 N Z
BREEDERS'    B R IY1 D ER0 Z
BREEDLOVE    B R IY1 D L AH2 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breed    (v) (b r ii1 d)
breeds    (v) (b r ii1 d z)
breeder    (n) (b r ii1 d @ r)
breeders    (n) (b r ii1 d @ z)
breeding    (v) (b r ii1 d i ng)
Breedsall    (n) (b r ii1 d s oo l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hunderasse {f}breed of dog [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイヌ犬[アイヌけん, ainu ken] (n) (See 北海道犬) Hokkaido dog; dog breed native to Hokkaido [Add to Longdo]
アウトブリード[, autoburi-do] (n) outbreed [Add to Longdo]
アカルテケ;アカル・テケ[, akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan [Add to Longdo]
アビシニアン[, abishinian] (n) Abyssinian (breed of cat) [Add to Longdo]
アメショー[, amesho-] (n) (abbr) American Shorthair (cat breed) [Add to Longdo]
アングロノルマン[, anguronoruman] (n) (1) Anglo-Norman (French dialect); (2) Anglo-Norman (horse breed) [Add to Longdo]
インブリード[, inburi-do] (vs) to inbreed [Add to Longdo]
コーチン[, ko-chin] (n) Cochin (breed of chicken) [Add to Longdo]
ジャパニーズボブテイル;ジャパニーズ・ボブテイル[, japani-zubobuteiru ; japani-zu . bobuteiru] (n) Japanese bobtail (breed of cat) [Add to Longdo]
ダルメシアン[, darumeshian] (n) Dalmatian (dog breed) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品种[pǐn zhǒng, ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] breed; variety [Add to Longdo]
增殖反应堆[zēng zhí fǎn yìng duī, ㄗㄥ ㄓˊ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, / ] breeder reactor [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] breeding; to incubate; to hatch [Add to Longdo]
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, ] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing) [Add to Longdo]
种畜[zhǒng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄨˋ, / ] breeding stock (of animal species); stud [Add to Longdo]
种蛋[zhǒng dàn, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄢˋ, / ] breeding egg [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breed \Breed\, v. t. [imp. & p. p. {Bred}; p. pr. & vb. n.
   {Breeding}.] [OE. breden, AS. br[=e]dan to nourish, cherish,
   keep warm, from br[=o]d brood; akin to D. broeden to brood,
   OHG. bruoten, G. br["u]ten. See {Brood}.]
   1. To produce as offspring; to bring forth; to bear; to
    procreate; to generate; to beget; to hatch.
    [1913 Webster]
 
       Yet every mother breeds not sons alike. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If the sun breed maggots in a dead dog. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take care of in infancy, and through the age of youth;
    to bring up; to nurse and foster.
    [1913 Webster]
 
       To bring thee forth with pain, with care to breed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Born and bred on the verge of the wilderness.
                          --Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. To educate; to instruct; to form by education; to train;
    -- sometimes followed by up.
    [1913 Webster]
 
       But no care was taken to breed him a Protestant.
                          --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       His farm may not remove his children too far from
       him, or the trade he breeds them up in. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To engender; to cause; to occasion; to originate; to
    produce; as, to breed a storm; to breed disease.
    [1913 Webster]
 
       Lest the place
       And my quaint habits breed astonishment. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To give birth to; to be the native place of; as, a pond
    breeds fish; a northern country breeds stout men.
    [1913 Webster]
 
   6. To raise, as any kind of stock.
    [1913 Webster]
 
   7. To produce or obtain by any natural process. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Children would breed their teeth with less danger.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To engender; generate; beget; produce; hatch; originate;
     bring up; nourish; train; instruct.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breed \Breed\, n.
   1. A race or variety of men or other animals (or of plants),
    perpetuating its special or distinctive characteristics by
    inheritance.
    [1913 Webster]
 
       Twice fifteen thousand hearts of England's breed.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Greyhounds of the best breed.     --Carpenter.
    [1913 Webster]
 
   2. Class; sort; kind; -- of men, things, or qualities.
    [1913 Webster]
 
       Are these the breed of wits so wondered at? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This courtesy is not of the right breed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A number produced at once; a brood. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Note: Breed is usually applied to domestic animals; species
      or variety to wild animals and to plants; and race to
      men.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breed \Breed\, v. i.
   1. To bear and nourish young; to reproduce or multiply
    itself; to be pregnant.
    [1913 Webster]
 
       That they breed abundantly in the earth. --Gen.
                          viii. 17.
    [1913 Webster]
 
       The mother had never bred before.   --Carpenter.
    [1913 Webster]
 
       Ant. Is your gold and silver ewes and rams?
       Shy. I can not tell. I make it breed as fast.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be formed in the parent or dam; to be generated, or to
    grow, as young before birth.
    [1913 Webster]
 
   3. To have birth; to be produced or multiplied.
    [1913 Webster]
 
       Heavens rain grace
       On that which breeds between them.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To raise a breed; to get progeny.
    [1913 Webster]
 
       The kind of animal which you wish to breed from.
                          --Gardner.
    [1913 Webster]
 
   {To breed in and in}, to breed from animals of the same stock
    that are closely related.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breed
   n 1: a special variety of domesticated animals within a species;
      "he experimented on a particular breed of white rats"; "he
      created a new strain of sheep" [syn: {breed}, {strain},
      {stock}]
   2: a special type; "Google represents a new breed of
     entrepreneurs"
   v 1: call forth [syn: {engender}, {breed}, {spawn}]
   2: copulate with a female, used especially of horses; "The horse
     covers the mare" [syn: {breed}, {cover}]
   3: cause to procreate (animals); "She breeds dogs"
   4: have young (animals) or reproduce (organisms); "pandas rarely
     breed in captivity"; "These bacteria reproduce" [syn:
     {breed}, {multiply}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 breed [bret]
   broad
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top