Search result for

appeal

(100 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appeal-, *appeal*
English-Thai: Longdo Dictionary
appeal(vi vt) วิงวอน, ร้องขอ, อุทธรณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appeal[N] การอุทธรณ์, Syn. petition, motion, request for retrial
appeal[VI] ขออุทธรณ์
appeal[VT] ขออุทธรณ์, Syn. apply for a retrial, reopen
appeal[N] ความน่าสนใจ, See also: ความเย้ายวน, ความดึงดูดใจ, Syn. attraction, attractiveness, charm
appeal[N] คำขอร้อง
appeal[VT] ดึงดูด, See also: ทำให้สนใจ, Syn. attract, engage
appeal[VI] ร้องขอ, See also: อ้อนวอน, Syn. entreat, request, beg
appeal to[PHRV] ดึงดูดใจ, See also: ทำให้สนใจ
appeal to[PHRV] บอก, See also: ขอ
appealing[ADJ] ที่ดึงดูดความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
sex appealn. เสน่ห์ที่ดึงดูดเพศตรงข้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appealการอุทธรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appealอุทธรณ์, การอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appeal court; appeal, court ofศาลอุทธรณ์ [ดู appellate court] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appeal, court of; appeal courtศาลอุทธรณ์ [ดู appellate court] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appealate procedureวิธีพิจารณาชั้นอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appeals, court ofศาลอุทธรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've appealed to our king, but... he cares little for the outlying regions.เราได้ยื่นเรื่องบอกพระองค์แล้ว แต่... พระองค์ไม่ค่อยสนใจกับพวกชนบทอย่างเรา The Moment of Truth (2008)
The worldwide appeal continued to grow,ความนิยมทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And I am just saying this so that you know that I don't have a better nature to appeal to, or a compassionate streak.และที่ผมพูดเรื่องนี้ ก็เพื่อให้คุณรู้ว่า ผมไม่ใช่คนที่ใครจะมาอ้อนวอน The Bank Job (2008)
I can see the appeal.เชิญชวนกันเห็นๆเลยนะ Death Race (2008)
Even if you blow enough smoke to get convictions out of Surrillo you're gonna set a new record at appeals.ต่อให้พวกคุณเป่ามนต์ จนซอลิโร่ พวกเขาไม่มีทางรอดถึงวันขึ้นศาล และอุทรณ์ The Dark Knight (2008)
No, I just thought it was a phrase that might appeal to you.ไม่ ผมแค่คิดว่า มันเป็นวลีที่ดึงดูดใจพวกคุณ Frost/Nixon (2008)
That sounds appealing, but I think I should probably just get going.นั่นฟังดูยั่วใจไม่ใช่เล่นเลย แต่ฉันว่าฉันไปดีกว่า Pineapple Express (2008)
And God knows that's appealing. It's very appealing.และพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเป็นที่น่าสนใจ มันน่าสนใจมาก Revolutionary Road (2008)
Appeal of clemency on behalf of mr Torettoถึงคำร้องอุทรที่เจ้าหน้าที่โอคอลเน้อยื่นในนามคุณทาลิโต้ Fast & Furious (2009)
Now that's got to be appealing to whoever who put out this hit.นั่นแหละสิ่งที่สวยงามที่จะเกิดขึ้น Prison Break: The Final Break (2009)
They didn't even bother to appeal. Know why?พวกเขาไม่แม้แต่จะเรียกร้อง รู้มั๊ยทำไม? I Knew You Were a Pig (2009)
Are there authorities to which you can appeal?มีใครมีอำนาจที่จะช่วยคุณได้ไหม? They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appealAppeal to the judge for mercy.
appealBetween you and me, John's idea doesn't appeal to me very much.
appealBetween you and me, Tom's idea doesn't appeal to me very much.
appealCambodia appealed to the United Nations for help.
appealDo not resort to the sword but appeal to reason.
appealDo these paintings appeal to you?
appealForeign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.
appealHe appealed to a higher court against the decision.
appealHe appealed to lack of funds as a reason for the failure of his enterprise.
appealHe appealed to our emotions.
appealHe appealed to the judge for mercy.
appealHe appealed to us for help.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำวิงวอน[N] request, See also: appeal, desire, Syn. คำขอร้อง, คำร่ำร้อง, Example: การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน
สิ่งดึงดูดใจ[N] attraction, See also: appeal
ศาลอุทธรณ์[N] appeal court, Syn. ศาล, Count unit: ศาล
ศาลอุทธรณ์[N] appeal court, Example: ศาลอุทธรณ์มีหนังสือเรียกโจทก์และจำเลย ไปตรวจดูหลักฐานที่เราส่งไปจากศาลชั้นต้น ว่าถูกต้องครบหรือไม่, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลสถิตยุติธรรมที่เป็นศาลที่สูงกว่าศาลชั้นต้น มีอำนาจพิพากษาคดีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ตามกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์, Notes: (กฎหมาย)
คำร้องขอ[N] petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำร้องทุกข์[N] petition, See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit, Example: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน, Thai definition: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ, Notes: (กฎหมาย)
โอดโอย[V] complain, See also: appeal, Thai definition: ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ขอความช่วยเหลือ[V] ask for help, See also: appeal for aid, request, assistance, Example: ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, Thai definition: พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
ขอความช่วยเหลือ[V] ask for help, See also: appeal for aid, request, assistance, Example: ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, Thai definition: พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
ขอความช่วยเหลือ[V] ask for help, See also: appeal for aid, request, assistance, Example: ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, Thai definition: พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ดึงดูดใจ[v.] (deungdūtjai) EN: appeal ; attract   FR: attirer
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: petition to the crown ; appeal   FR: pétition [f] ; supplique [f] ; requête [f]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition   FR: appel devant la Cour suprême
การอุทธรณ์[n.] (kān utthøn) EN: appeal   FR: appel [m]
คำขอ[n.] (khamkhø) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition   FR: demande [f] ; requête [f]
คำเรียกร้อง[n.] (kham rīek-røng) EN: request ; claim ; demand ; call ; appeal   FR: requête [f]
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion   FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request   FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthuk) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit   FR: requête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEAL    AH0 P IY1 L
APPEALS    AH0 P IY1 L Z
APPEALED    AH0 P IY1 L D
APPEALING    AH0 P IY1 L IH0 NG
APPEALABLE    AH0 P IY1 L AH0 B AH0 L
APPEALINGLY    AH0 P IY1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appeal    (v) (@1 p ii1 l)
appeals    (v) (@1 p ii1 l z)
appealed    (v) (@1 p ii1 l d)
appealing    (v) (@1 p ii1 l i ng)
appealingly    (a) (@1 p ii1 l i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Appell {m} (an)appeal (to) [Add to Longdo]
Berufungsverfahren {n} [jur.]appeal proceedings [Add to Longdo]
Beschwerde {f} [jur.] | Beschwerde einlegen gegen jdn.appeal | to file an appeal against sb. [Add to Longdo]
Beschwerdeabteilung {f}appeal division [Add to Longdo]
dringende Bitte {f} (an; um)appeal (to; for) [Add to Longdo]
Rechtsmittelverfahren {n}appeal procedure [Add to Longdo]
Spendenaufruf {m}appeal for donations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
アピール(P);アッピール[, api-ru (P); appi-ru] (n) (1) appeal; (vs) (2) to attract; to appeal (to); (P) [Add to Longdo]
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
ウィーンアピール[, ui-n'api-ru] (n) Vienna Appeal [Add to Longdo]
ショートサーキットアピール[, sho-tosa-kittoapi-ru] (n) short-circuit appeal [Add to Longdo]
セックスアピール[, sekkusuapi-ru] (n) sex appeal [Add to Longdo]
バンプ;ヴァンプ[, banpu ; vanpu] (n) (1) vamp (woman who uses sex appeal to exploit men); (2) (バンプ only) bump [Add to Longdo]
ロングサーキットアピール[, rongusa-kittoapi-ru] (n) long-circuit appeal [Add to Longdo]
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition [Add to Longdo]
哀訴[あいそ, aiso] (n,vs) appeal; complaint [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上诉[shàng sù, ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ, / ] appeal (a judicial case), #7,682 [Add to Longdo]
审级[shěn jí, ㄕㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] appeal (to higher courts), #116,259 [Add to Longdo]
上诉法院[shàng sù fǎ yuàn, ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, / ] appeal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appeal \Ap*peal"\, v. t.
   1. (Law) To apply for the removal of a cause from an inferior
    to a superior judge or court for the purpose of
    re["e]xamination of for decision. --Tomlins.
    [1913 Webster]
 
       I appeal unto C[ae]sar.        --Acts xxv.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. To call upon another to decide a question controverted, to
    corroborate a statement, to vindicate one's rights, etc.;
    as, I appeal to all mankind for the truth of what is
    alleged. Hence: To call on one for aid; to make earnest
    request.
    [1913 Webster]
 
       I appeal to the Scriptures in the original.
                          --Horsley.
    [1913 Webster]
 
       They appealed to the sword.      --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appeal \Ap*peal"\, v. t. [imp. & p. p. {Appealed}; p. pr. & vb.
   n. {Appealing}.] [OE. appelen, apelen, to appeal, accuse, OF.
   appeler, fr. L. appellare to approach, address, invoke,
   summon, call, name; akin to appellere to drive to; ad +
   pellere to drive. See {Pulse}, and cf. {Peal}.]
   1. (Law)
    (a) To make application for the removal of (a cause) from
      an inferior to a superior judge or court for a
      rehearing or review on account of alleged injustice or
      illegality in the trial below. We say, the cause was
      appealed from an inferior court.
    (b) To charge with a crime; to accuse; to institute a
      private criminal prosecution against for some heinous
      crime; as, to appeal a person of felony.
      [1913 Webster]
 
   2. To summon; to challenge. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Man to man will I appeal the Norman to the lists.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To invoke. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appeal \Ap*peal"\, n. [OE. appel, apel, OF. apel, F. appel, fr.
   appeler. See {Appeal}, v. t.]
   1. (Law)
    (a) An application for the removal of a cause or suit from
      an inferior to a superior judge or court for
      re["e]xamination or review.
    (b) The mode of proceeding by which such removal is
      effected.
    (c) The right of appeal.
    (d) An accusation; a process which formerly might be
      instituted by one private person against another for
      some heinous crime demanding punishment for the
      particular injury suffered, rather than for the
      offense against the public.
    (e) An accusation of a felon at common law by one of his
      accomplices, which accomplice was then called an
      approver. See {Approvement}. --Tomlins. --Bouvier.
      [1913 Webster]
 
   2. A summons to answer to a charge. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A call upon a person or an authority for proof or
    decision, in one's favor; reference to another as witness;
    a call for help or a favor; entreaty.
    [1913 Webster]
 
       A kind of appeal to the Deity, the author of
       wonders.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Resort to physical means; recourse.
    [1913 Webster]
 
       Every milder method is to be tried, before a nation
       makes an appeal to arms.       --Kent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appeal
   n 1: earnest or urgent request; "an entreaty to stop the
      fighting"; "an appeal for help"; "an appeal to the public
      to keep calm" [syn: {entreaty}, {prayer}, {appeal}]
   2: attractiveness that interests or pleases or stimulates; "his
     smile was part of his appeal to her" [syn: {appeal},
     {appealingness}, {charm}]
   3: (law) a legal proceeding in which the appellant resorts to a
     higher court for the purpose of obtaining a review of a lower
     court decision and a reversal of the lower court's judgment
     or the granting of a new trial; "their appeal was denied in
     the superior court"
   4: request for a sum of money; "an appeal to raise money for
     starving children" [syn: {solicitation}, {appeal},
     {collection}, {ingathering}]
   v 1: take a court case to a higher court for review; "He was
      found guilty but appealed immediately"
   2: request earnestly (something from somebody); ask for aid or
     protection; "appeal to somebody for help"; "Invoke God in
     times of trouble" [syn: {appeal}, {invoke}]
   3: be attractive to; "The idea of a vacation appeals to me";
     "The beautiful garden attracted many people" [syn: {attract},
     {appeal}] [ant: {repel}, {repulse}]
   4: challenge (a decision); "She appealed the verdict"
   5: cite as an authority; resort to; "He invoked the law that
     would save him"; "I appealed to the law of 1900"; "She
     invoked an ancient law" [syn: {invoke}, {appeal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top