ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คาดหวัง

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาดหวัง-, *คาดหวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาดหวัง[V] hope, See also: expect, anticipate, Syn. คาดการณ์, หวัง, คาด, Example: เมื่อเราเห็นคนอ้วน เรามักจะคิดและคาดหวังเอาว่าเขาเป็นคนตลกๆ สนุกสนานร่าเริงไปเสียหมด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't know what to expect.ฉันไม่ทราบว่าสิ่งที่คาดหวัง Pinocchio (1940)
How do you ever expect to be a real boy?คุณจะทำอย่างไรที่เคยคาดหวัง ว่าจะเป็นเด็กจริง? Pinocchio (1940)
"How do you ever expect to be a real boy?"คุณจะทำอย่างไรที่เคยคาดหวัง ว่าจะเป็นเด็กจริง? Pinocchio (1940)
I have everything in readiness for you. That's very good of you. I...คุณช่างดีจริงๆ ค่ะ ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลย Rebecca (1940)
You expect that. You know what we're dealing with.คุณคาดหวังว่า คุณจะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังติดต่อกับ 12 Angry Men (1957)
I didn't expect a turn. I thought you were all gonna to try to convince me.ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะ ฉันคิดว่าคุณทุกคนจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้ฉัน 12 Angry Men (1957)
And will understand the deep significance of blood well shed.และจะเข้าใจความสำคัญลึก เลือดดีเพิง แน่นอนฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณ Help! (1965)
This won't work.อามันจะไม่ทำงาน ฉันไม่ได้คาดหวัง ว่ามันจะทำงาน มันสามารถทำงานได้หากรัฐบาล Help! (1965)
They expect me to cut my finger off.พวกเขาคาดหวังว่าฉันจะตัดนิ้ว มือข? องฉันออก นิ้วที่มีชื่อเสียงใช่มั้ย? Help! (1965)
Fourth Muskets, aren't you?ประการที่สี่ปืนไม่ได้ใช่ไหม? คุณชาย รับการคาดหวังให้คุณ How I Won the War (1967)
Play your ridiculous game but don't expect us to take any notice of you.เล่นเกมไร้สาระของคุณ แต่ ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะแจ้งให้ ทราบของคุณสาว ๆ How I Won the War (1967)
- With his eardrum.กับแก้ว หูของเขา มันเป็นเสียงที่ฉันคาดหวัง How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดหวัง[v.] (khātwang) EN: expect ; hope ; anticipate   FR: prévoir ; espérer ; escompter ; anticiper
คาดหวังไว้[adj.] (khātwang wai) EN: prospective   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticipate[VT] คาดหวัง, See also: คาดหมาย, คอยท่า, คอย
bargain for[PHRV] คาดหวัง, Syn. calculate for, reckon for
figure on[PHRV] คาดหวัง
expect[VI] คาดว่า, See also: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า, Syn. anticipate, await
expect[VT] คาดว่า, See also: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า, Syn. anticipate, await
forestall[VT] คาดหวัง (คำโบราณ)
hope[VT] หวัง, See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด, Syn. expect, want, wish
hope[VI] หวัง, See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด
look for[PHRV] หวังว่าจะได้รับ, See also: คาดหวัง, Syn. search after, search for, seek after, seek for
look to[PHRV] หวังพึ่ง (ความช่วยเหลือ, คำแนะนำ), See also: คาดหวัง, Syn. rely on, expect, hope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
expect(vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
prospect(vt) สำรวจ,หา,ตรวจหา,หวัง,คาดหวัง
prospective(adj) ที่คาดหวัง,ที่หวังไว้,ที่มีอนาคต
prospector(n) ผู้สำรวจ,ผู้คาดหวัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
looking forward to (phrase ) คาดหวัง , หวังว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
erwarten(vt) |erwartete, hat erwartet| คาดหวัง
direktจริงๆ (ใช้เน้นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง) เช่น Der Film hat mir direkt Spaß gemacht. , See also: S. wirklich,
erwarten(vt) |erwartete, hat erwartet, jmdn./etw.(A)| คาดหวัง, รอคอย เช่น Wir erwarten an diesem Freitag Besuch. เราคาดว่าจะมีคนมาเยี่ยมวันศุกร์นี้
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

French-Thai: Longdo Dictionary
espérer(vi vt) |j'espère, tu espères, il espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent| หวัง, คาดหวัง เช่น j'espère que...(ฉันหวังว่า...), je n'ai plus rien à espérer.
espérance(n ) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top