ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -思-, *思*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[思, sī, ] to think, to ponder, to consider; final particle
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Weighing something with your mind 囟 (altered) and heart 心,  Rank: 298

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, , ] to think; to consider, #2,704 [Add to Longdo]
[sī xiǎng, ㄙ ㄒㄧㄤˇ, ] thought; thinking; idea, #562 [Add to Longdo]
[yì si, ㄧˋ ㄙ˙, ] idea; opinion; meaning; wish; desire, #1,763 [Add to Longdo]
[sī kǎo, ㄙ ㄎㄠˇ, ] to reflect on; to ponder over, #2,390 [Add to Longdo]
[sī wéi, ㄙ ㄨㄟˊ, / ] (line of) thought; thinking, #2,759 [Add to Longdo]
[sī lù, ㄙ ㄌㄨˋ, ] train of thought; thinking; reason; reasoning, #3,051 [Add to Longdo]
毛泽东[Máo Zé dōng sī xiǎng, ㄇㄠˊ ㄗㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄙ ㄒㄧㄤˇ, / ] Mao Zedong Thought; Maoism, #4,730 [Add to Longdo]
不好意[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth), #4,943 [Add to Longdo]
有意[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] interesting; meaningful; enjoyable; fun, #4,970 [Add to Longdo]
马克主义[Mǎ kè sī zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism, #5,264 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
い出[おもいで, omoide] (n) ความทรงจำ, See also: Related: い出す

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
い込む[おもいこむ, omoikomu] (vt ) คิดไปเอง ,คิดเองเออเอง
えない[おもえない, omoenai] (exp ) อดคิดไม่ได้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おもう, omou] Thai: คิด English: to think
[おもう, omou] Thai: รู้สึก English: to feel
える[おもえる, omoeru] Thai: (ทำให้)คิดไปได้ว่า English: to be able to think
い出す[おもいだす, omoidasu] Thai: นึกขึ้นได้ English: to recall
い出す[おもいだす, omoidasu] Thai: จำได้ English: to remember
われる[おもわれる, omowareru] Thai: นึกว่า
われる[おもわれる, omowareru] Thai: ดูเหมือนว่า English: to appear

Japanese-English: EDICT Dictionary
い(P);想い[おもい, omoi] (n) thought; mind; heart; feelings; emotion; sentiment; love; affection; desire; wish; hope; expectation; imagination; experience; (P) [Add to Longdo]
いあぐねる;い倦ねる[おもいあぐねる, omoiaguneru] (v1) to think something over and over; to rack one's brains; to be at a loss [Add to Longdo]
いがけない(P);い掛けない;い掛け無い[おもいがけない, omoigakenai] (adj-i) unexpected; contrary to expectations; by chance; casual; (P) [Add to Longdo]
いがする[おもいがする, omoigasuru] (exp,vs-i) to feel as though ... [Add to Longdo]
いがち;い勝ち[おもいがち, omoigachi] (exp) apt to think; tend to think [Add to Longdo]
いきや[おもいきや, omoikiya] (exp) contrary to expectations; or so we thought, but ... [Add to Longdo]
いつき(P);い付き(P)[おもいつき, omoitsuki] (n) plan; idea; suggestion; (P) [Add to Longdo]
いとどまる(P);い止まる;い止どまる[おもいとどまる, omoitodomaru] (v5r,vt) to give up (a plan or idea); to desist from (doing); (P) [Add to Longdo]
いなしか;い做しか[おもいなしか, omoinashika] (adv) imagination [Add to Longdo]
いのまま[おもいのまま, omoinomama] (n) as one pleases; to one's heart's content [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I think so.出来るといます。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確認飛行物体のことだとう」
"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".「あなたは仕事が気に入っているといます」「いやそれどころか、嫌いです」
"Thirty dollars is a lot for that small room," he thought.「あの狭い部屋に30ドルあんまりだ」と彼はいました。
"I want that book", he said to himself.「あの本がほしい」と彼は心の中でいました。
She said, "It's not funny! How would you like it if someone did that to you - what would you do?"「おかしいことなんかじゃないわ。誰かがあなたにそんなことをしたら、あなたどうう。どうする?」と彼女は言った。 [F]
Do you think the Supersonics will go all the way to the world championships?「スーパーソニック」は世界制覇するとうかい。
I said to myself, "That's a good idea."「それはいい考えだ」と、私は心の中でった。
"Will it stop raining soon?" "I'm afraid not."「雨がすぐあがるでしょう」「あがらないとうよ」
"I must get well," Sadako said to herself.「元気にならなくっちゃ」禎子は心の中でった。
"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."「昨日、仕事をしたのですか」「昨日が休みだったらとうよ」
"What do you think of the election for mayor?" "I don't know."「市長選挙をどういますか」「わかりません」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beast![CN] 小意而已 Hail the Judge (1994)
Sorry[CN] 真不好意 A Chinese Ghost Story III (1991)
Si Sun...[CN] 晨... Hong Kong, Hong Kong (1983)
Vince![CN] 文 Gandhi (1982)
Figaro, you know what I wished?[JA] 何を願ったとう? Pinocchio (1940)
Ruth.[CN] 鲁 Hollywood Ending (2002)
Not just a little squeak Pucker up and blow[JA] 口をすぼめてい切り Pinocchio (1940)
Broken rib.[JA] どうう? Sin of Omission (2011)
Shi-eun[CN]  Memento Mori (1999)
- I do.[JA] 俺はってる Potage (2013)
I thought...[JA] った... Stronger Together (2015)
The sweet fulfillment of[JA] 胸に秘めた熱いいを Pinocchio (1940)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
いやり[おもいやり, omoiyari] Teilnahme, Ruecksicht [Add to Longdo]
い上がった[おもいあがった, omoiagatta] eingebildet, arrogant [Add to Longdo]
い出[おもいで, omoide] Erinnerung [Add to Longdo]
い出す[おもいだす, omoidasu] sich_erinnern [Add to Longdo]
い切って[おもいきって, omoikitte] entschlossen, entschieden [Add to Longdo]
い浮かぶ[おもいうかぶ, omoiukabu] einfallen, sich_erinnern [Add to Longdo]
[おもう, omou] denken, glauben [Add to Longdo]
[おもわく, omowaku] Meinung, Ansicht, Erwartung [Add to Longdo]
[しそう, shisou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
[しぼ, shibo] Sehnsucht, das_Verlangen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top