ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爵士

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爵士-, *爵士*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爵士[jué shì, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ, ] knight; Sir; Jazz, #9,922 [Add to Longdo]
爵士[jué shì yuè, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ㄩㄝˋ, / ] jazz, #41,767 [Add to Longdo]
爵士音乐[jué shì yīn yuè, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ㄩㄝˋ, / ] jazz, #71,778 [Add to Longdo]
爵士[jué shì wǔ, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ˇ, ] jazz, #74,519 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss Helen Grosvenor, my old friend Sir Joseph Whemple, Frank Whemple.[CN] 海伦·格罗夫纳小姐, 我的老朋友 约瑟夫·温普尔爵士,还有弗兰克·温普尔. The Mummy (1932)
Do you hear? Lord Volker is singing![CN] 有沒有聽見福爾克爵士正在裏面唱歌? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
- Sir.[CN] - 爵士 Age of Tomorrow (2014)
Oh, that's all very true, Sir Joseph, but, after all, we're human.[CN] 噢,千真万确,约瑟夫爵士 但是,我们终归只是人类 The Mummy (1932)
Just jazz.[CN] 只有爵士樂. Grand Hotel (1932)
I called to see Sir Joseph.[CN] 我来拜访约瑟夫爵士 The Mummy (1932)
Jazz.[CN] 爵士樂. Grand Hotel (1932)
- I am addressing Sir Joseph Whemple?[CN] - 您是约瑟夫·温普尔爵士吗? The Mummy (1932)
Lord Rüdiger stands before the gate![CN] 呂狄格爵士站在大門面前! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Trying to teach me a lesson in patience, Sir Joseph?[CN] 你在试图给我上有关耐心的一课吗? 约瑟夫爵士 The Mummy (1932)
We find this in dead guard's hand, Sir Joseph.[CN] 我们在这位死去的守卫手里发现了这个 约瑟夫爵士 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top