Search result for

(12 entries)
(0.2096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无-, *无*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
价之宝[wú jià zhī bǎo, ˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓ ㄅㄠˇ] เป็นสำนวน แปลว่า ของหรรือสิ่งของที่มีค่ามาก; ล้ำค่า; ประเมินค่ามิได้

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[无, wú, ˊ] no, not; lacking, -less
Radical: Decomposition: 一 (yī )  尢 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wú zhe, ˊ ㄓㄜ˙, / ] Asanga (Buddhist philosopher) [Add to Longdo]
[wú, ˊ, / ] -less; not to have; no; none; not; to lack; un- [Add to Longdo]
一事而不学,一时而不学,一处而不得[wú yī shì ér bù xué, ˊ ㄧ ㄕˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, wu2 yi1 shi2 er2 bu4 xue2 , wu2 yi1 chu3 er2 bu4 de2, / ] Study everything, at all times, everywhere (Chu Xi 朱熹) [Add to Longdo]
[wú shàng, ˊ ㄕㄤˋ, / ] supreme [Add to Longdo]
[wú shì, ˊ ㄕˋ, / ] to have nothing to do [Add to Longdo]
事生非[wú shì shēng fēi, ˊ ㄕˋ ㄕㄥ ㄈㄟ, / ] make troublle out of nothing [Add to Longdo]
[wú rén, ˊ ㄖㄣˊ, / ] unmanned; uninhabited [Add to Longdo]
人区[wú rén qū, ˊ ㄖㄣˊ ㄑㄩ, / ] an uninhabited region [Add to Longdo]
人驾驶[wú rén jià shǐ, ˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ, / ] unmanned; unpiloted [Add to Longdo]
伴奏合唱[wú bàn zòu hé chàng, ˊ ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, / ] a cappella (music) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top