ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -星-, *星*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[星, xīng, ㄒㄧㄥ] star, planet; a point of light
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 537

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīng, ㄒㄧㄥ, ] star; satellite; small amount, #1,128 [Add to Longdo]
[míng xīng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] star; celebrity, #1,711 [Add to Longdo]
[xīng zuò, ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] constellation, #3,035 [Add to Longdo]
[xīng qī, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, ] week, #3,102 [Add to Longdo]
[sān xīng, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ, ] Samsung, South Korean electronics company, #3,758 [Add to Longdo]
[wèi xīng, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] (space) satellite, #4,088 [Add to Longdo]
[xīng xing, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙, ] star in the sky, #6,523 [Add to Longdo]
[Huǒ xīng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ, ] Mars (planet), #7,484 [Add to Longdo]
[hóng xīng, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] red star; five pointed star as symbol or communism or proletariat; hot film star, #7,668 [Add to Longdo]
[xīng kōng, ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ, ] starry sky; the heavens, #8,194 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほし, hoshi] (n) ดาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいざ, seiza] (n ) ราศี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほし, hoshi] (n) (See 宿) Chinese "star" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[ほし, hoshi] (n) (1) star; any light-emitting (or reflecting) heavenly body (except for the sun and the moon); (2) suspect (police slang); (P) [Add to Longdo]
々;[ほしぼし, hoshiboshi] (n) stars; the stars and planets; celestial bodies [Add to Longdo]
を落とす[ほしをおとす, hoshiwootosu] (exp,v5s) to lose (in sumo) [Add to Longdo]
葦毛[ほしあしげ, hoshiashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey [Add to Longdo]
[ほしじるし, hoshijirushi] (n) star; asterisk [Add to Longdo]
[ほしがらす;ホシガラス, hoshigarasu ; hoshigarasu] (n) (uk) spotted nutcracker (Nucifraga caryocatactes) [Add to Longdo]
[せいうん, seiun] (n) (1) nebula; (2) (obs) (See 銀河) galaxy [Add to Longdo]
雲説[せいうんせつ, seiunsetsu] (n) (See カントラプラスの雲説) the nebular hypothesis [Add to Longdo]
[ほしかげ, hoshikage] (n) starlight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛」という単語にいくつの意味を見つけることが出来るだろうか。
The third star belonged to a king.3番目のはある王様の物でした。
Look! There goes a shooting star.あ、流れだ!
Look at that brilliant star.あの輝くをご覧なさい。
That small star is brightest.あの小さいが一番明るい。
The star which shines up there is Jupiter.あの上の方で光っているは木です。
That blue-white shining star is Sirius.あの青白く光っているがシリウスです。
Look at that shooting star.あの流れをごらん。
Someday we will able to go on a voyage to Mars.いつか火へ旅行に行けるようになるでしょう。
He is always writing about journey to other planets.いつもほかの惑への宇宙旅行について書いている。
Kathy is gazing at the stars.キャシーはを見つめている。
The cookies are all in the form of stars.クッキーはどれもの形をしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If Yoon's mom finds out, we'll all get kicked out of this house![CN] 小允他不是别家的男人 他是巨 Episode #1.2 (2004)
When you wish Upon a star[JA] 輝くに願いをかければ Pinocchio (1940)
- Thursday?[CN] - 期四? An Affair of Love (1999)
United Planets Cruiser C-57D...[JA] アメリカ惑探査船 C -57D号 Forbidden Planet (1956)
When you wish upon a star[JA] 輝くに願いをかければ Pinocchio (1940)
- Saturday.[CN] -期六 Grabbers (2012)
By 2200 A.D., they had reached the other planets of our solar system.[JA] そして、22世紀 我々は 他の太陽系の惑に到達しようといていた Forbidden Planet (1956)
- Two weeks.[CN] 两期了 Can I Have a Mother (2012)
Star light, star bright, first star I see tonight,[JA] 明るく輝く いちばん Pinocchio (1940)
- The ship.[CN] - Star Trek V: The Final Frontier (1989)
Star?[CN] ? The Lost Boys (1987)
50 dollars?[CN] 国外头条新闻不是有报导过 那些巨用过的东西 Episode #1.2 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ほしじるし, hoshijirushi] "star" symbol "*", "splat" [Add to Longdo]
状ネットワーク[ほしじょうネットワーク, hoshijou nettowa-ku] star network [Add to Longdo]
状網[ほしじょうもう, hoshijoumou] star network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほし, hoshi] Stern [Add to Longdo]
占い[ほしうらない, hoshiuranai] Astrologie, Horoskop [Add to Longdo]
条旗[せいじょうき, seijouki] Sternenbanner [Add to Longdo]
[ほしぞら, hoshizora] Sternenhimmel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top