ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sirloin

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sirloin-, *sirloin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sirloin[N] เนื้อสันนอก, See also: ชิ้นเนื้อวัวเหนือขาหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sirloin(เซอ'ลอยน์) n. เนื้อสันอก

English-Thai: Nontri Dictionary
sirloin(n) เนื้อสัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A sirloin steak of exclusive Matsutaka beef from a famous chef.สเต็กเนื้อสันนอกเป็นเนื้อของมัตซึทากะ ฝีมือของเชฟชั้นยอด Eiga: Kurosagi (2008)
A sirloin steak of exclusive Matsutaka beef from a famous chef.สเต็กเนื้อสันนอกทำมาจากเนื้อวัวมัตซึทากะโดยฝีมือของเชฟชั้นยอด Eiga: Kurosagi (2008)
Somebody slaps a big,juicy sirloin in front of you,you walking away?ถ้ามีใครทำสเต๊กเนื้อสันชิ้นโต หล่นอยู่ข้างหน้านาย นายจะเดินหนีงั้นเหรอ Metamorphosis (2008)
Look like a big sirloin steak, baby! I like that!แน่นๆอย่างเงี้ยแหละ ดีมากๆฃ Pain & Gain (2013)
And I am gonna go pick up some raw sirloin and try not to scarf it all down in the parking lot.ฉันว่าจะไปซื้อเนื้อสันนอกและ พยายามไม่เขมือบมันตอนอยู่ที่จอดรถ (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อสันนอก[N] sirloin, Ant. เนื้อสันใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนื้อสันนอก[n.] (neūa san nøk) EN: sirloin   FR: aloyau [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sirloin (n) sˈɜːʳlɔɪn (s @@1 l oi n)
sirloins (n) sˈɜːʳlɔɪnz (s @@1 l oi n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙朗[shā lǎng, ㄕㄚ ㄌㄤˇ, ] sirloin (loan word), #94,426 [Add to Longdo]
牛柳[niú liǔ, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, ] sirloin, #238,558 [Add to Longdo]
沙朗牛排[shā lǎng niú pái, ㄕㄚ ㄌㄤˇ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄞˊ, ] sirloin steak [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーロイン[, sa-roin] (n) sirloin; (P) [Add to Longdo]
サーロインステーキ[, sa-roinsute-ki] (n) sirloin steak [Add to Longdo]
ロース[, ro-su] (n) (abbr) (See ロースト) roast; roasting meat; sirloin; pork loin; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sirloin \Sir"loin`\, n. [A corruption of surloin. Not so called
   because this cut of beef was once jocosely knighted (dubbed
   Sir Loin) by an English king, as according to a popular
   story.]
   A loin of beef, or a part of a loin. [Written also
   {surloin}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surloin \Sur"loin`\ (s[^u]r"loin`), n. [F. surlonge; sur upon +
   longe loin. See {Sur-}, and {Loin}.]
   A loin of beef, or the upper part of the loin. See {Sirloin},
   the more usual, but not etymologically preferable,
   orthography. [Also spelled {sirloin}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sirloin
   n 1: the portion of the loin (especially of beef) just in front
      of the rump

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top