ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

天狼星

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -天狼星-, *天狼星*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天狼星[Tiān láng xīng, ㄊㄧㄢ ㄌㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Sirius, a double star in constellation Canis Major 大犬座, #52,675 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天狼星[てんろうせい, tenrousei] (n) the Dog Star; Sirius [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you know about Sirius Black, Harry?[CN] 你知道小天狼星布莱克是个什么样的人吗 哈利 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
The expedition is over.[CN] 装上"天狼星"号货船驶往马赛... Belphegor: Phantom of the Louvre (2001)
Has this anything to do with Sirius Black, sir?[CN] 跟那个小天狼星布莱克有关系吗 先生 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
That is Sirius Black, that is.[CN] 这个人叫小天狼星布莱克 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Mito! Turn towards Sirius[CN] 米特 向天狼星方向飞行 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Altair, Alpha Centauri, Sirius.[CN] 牵牛星,α半人马座,天狼星 Deep Impact (1998)
You don't think that Grim thing's got anything to do with Sirius Black?[CN] 你们不认为那个狗灵的事情和 小天狼星布莱克有关吗? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Don't tell me you've never been hearing of Sirius Black.[CN] 不要告诉我你没听说过小天狼星布莱克 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Let me get this straight. Sirius Black escaped from Azkaban...[CN] 简单的说 就是小天狼星布莱克从阿兹卡班逃出来... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
It was searching the train for Sirius Black.[CN] 他正寻找小天狼星布莱克乘坐的列车 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
... untilsuchatime as Sirius Black is captured.[CN] 直到小天狼星布莱克被抓到的那一天 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Sirius Black, you mean?[CN] 你是说小天狼星布莱克? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top