ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intend

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intend-, *intend*, inten
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intend(vt) ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, มีเป้าหมายที่จะทำ, Syn. aim, plan, purpose
intend(vi) ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, มีเป้าหมายที่จะ, Syn. aim, plan, purpose
intend(vt) หมายถึง, See also: แสดงถึง, Syn. indicate, mean, signify
intended(adj) ซึ่งวางแผนเอาไว้, See also: ซึ่งเตรียมการเอาไว้, Syn. planned, designed, expected, Ant. unintended
intended(adj) ี่ซึ่งกระทำ / พูดอย่างตั้งใจและระมัดระวัง
intended(adj) ี่ซึ่งมีเจตนา, See also: ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
intend as(phrv) ตั้งใจให้เป็น, See also: มุ่งหมายให้เป็น
intendant(n) ผู้ควบคุมดูแล, See also: ผู้ตรวจการณ์, ผู้อำนวยการ, ข้าหลวง
intend for(phrv) อยากให้ร่วม, See also: ปรารถนาให้เข้าร่วม
intendance(n) สำนักงานควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหาร, See also: สำนักงานอำนวยการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intend(อินเทนดฺ') vt., vi. ตั้งใจ, ปรารถนา, มีเจตนา, มุ่งหมาย, มีความหมาย., See also: intender n., Syn. propose
intendance(อินเทน'เดินซฺ) n. การควบคุม, การดูแล, แผนควบคุมการบริหาร, แผนกสมุหเทศาภิบาล
intendancy(อินเทน'เดินซี) n. สำนักงานผู้อำนวยการ, สำนักงานข้าหลวง, สำนักงานสมุหเทศาภิบาล
intendant(อิน-เทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม, ผู้ดูแล, ผู้ตรวจการณ์, ผู้อำนวยการ, ข้าหลวง, สมุหเทศาภิบาล
intended(อินเทน'ดิด) adj. ซึ่งมีเจตนา, ตั้งใจว่า, มุ่งหมายไว้, หมั้นหมาย. n. คู่หมั้น.
superintend(ซูเพออินเทนดฺ') vt. ควบคุม, จัดการ, อำนวยการ, ดูแล., Syn. supervise
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม, ผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ, ผู้ดูแล, ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม, จัดการ, ผู้อำนวยการ, ดูแล, Syn. supervise

English-Thai: Nontri Dictionary
intend(vi, vt) ตั้งใจ, มุ่งหมาย, เจตนา, ปรารถนา
intendant(n) ผู้จัดการ, เจ้าหน้าที่, ข้าหลวง, ผู้ตรวจการ, ผู้ดูแล
superintend(vi) ควบคุม, จัดการ, ดูแล, อำนวยการ
superintendence(n) การควบคุม, การจัดการ, การดูแล, การอำนวยการ
superintendent(n) ผู้ดูแล, ผู้ควบคุม, ผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intended family sizeขนาดครอบครัวที่ตั้งใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intended number of childrenจำนวนบุตรที่ตั้งใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intendment of lawเจตนารมณ์ของกฎหมาย [ ดู legislative intent และ spirit of law ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mrs. Danvers, I intend to say nothing to Mr. De Winter about Mr. Favell's visit.คุณนายแดนเวอร์สคะ ฉันจะไม่เล่าให้ คุณเดอ วินเทอร์ฟังเรื่องที่คุณฟาเวลแวะมา Rebecca (1940)
- Did you intend throwing them away?- คุณจะโยนมันทิ้งรึคะ Rebecca (1940)
But I can assure you that it is not the note of a woman who intends to drown herself that same night.มันไม่ใช่จดหมายจากผู้หญิง ที่พยายามจมน้ำตายในคืนเดียวกันแน่ Rebecca (1940)
They intend to use it.มันตั้งใจจะใช้ด้วย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Don't you know we intend to kill you a thousand times?ไม่มีคุณรู้เราตั้งใจเพื่อฆ่า you a พันเวลาหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
How far do you intend to take this? How long is this going to go on?คุณจะทำไปอีกไกลแค่ไหน จะทำอีกนานเท่าไร Oh, God! (1977)
- Bet you're gonna like it here. - I intend to.พนันที่คุณกำลังจะชอบที่นี่ ฉัน ตั้งใจที่จะ I Spit on Your Grave (1978)
Remember, you don't aim a gun at a man unless you intend to shoot him.แล้วจำไว้ว่าอย่าเล็งถ้าไม่ตั้งใจจะยิง Phantasm (1979)
And you don't shoot a man... unless you intend to kill him.แล้วก็อย่ายิง ถ้าไม่ตั้งใจจะฆ่า Phantasm (1979)
And I don't intend to submit to that kind of law.และผมก็ไม่คิดจะรับ กฎหมายแบบนั้นด้วย Gandhi (1982)
And that is what we intend to achieve.และนั่นคือสิ่งที่เราจะทำ Gandhi (1982)
Do you intend to walk all the way?คุณกะจะเดินไปตลอดหรือ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intendAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
intendAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
intendBrian intends to strictly limit the money he uses.
intendBrian is mad because Chris obviously does not intend to return the money.
intendDoes he intend to become a doctor?
intendDo you intend to join that tennis club?
intendDo you intend to throw away in one instant what our family has painstakingly built up?
intendEvidence that Harrison did not intend this work to be a parody can be seen in his letter to Mrs. Evans.
intendFor the time being I intend to stay at a hotel.
intendHad I realized what you intended, I wouldn't have agreed.
intendHe did not intend to hurt your feelings.
intendHe didn't intend to let her drive but she pestered him so much that he finally gave in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาดมั่น(v) intend, See also: be confident, Syn. ตั้งใจ, Example: ผมมาดมั่นไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่า จะต้องเป็นตำรวจให้ได้
มาดหมาย(v) intend, See also: expect, anticipate, aim at, fix one's mind on, be intent on, be determined, Syn. หมายมาด, มุ่งหมาย, Example: เจ้าพ่อมาดหมายไว้ว่าจะต้องรีดไถสหภาพ จนกว่าจะได้เงินคุ้มกับที่เสียไป
ตั้งเจตนา(v) intend, See also: have in mind, plan, aim, mean, purpose, Syn. ตั้งใจ, ตั้งเป้าหมาย, Example: เขาตั้งเจตนาไว้อย่างมุ่งมั่นว่าจะจับคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้, Thai Definition: ตั้งใจหรือมุ่งหมายไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตั้งเป้า(v) aim at, See also: intend, mean, plan, endeavor, attempt, strive, try, Syn. วางเป้า, ตั้งเป้าหมาย, Example: ผู้จัดการทีมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้, Thai Definition: กำหนดเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายไว้ในใจ
มุ่งหมาย(v) aim at, See also: intend, mean, desire, endeavour, set one's sights on, Syn. มุ่ง, ตั้งใจ, ปรารถนา, วางเป้าหมาย, หมายมุ่ง, Example: คู่แข่งมุ่งหมายจะทำลายภาพบริษัทเราอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai Definition: ตั้งใจกำหนดหรือปรารถนาสิ่งใดให้เป็นไปตามประสงค์
จงใจ(v) intend, See also: plan, design, mean, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, Ant. ไม่ตั้งใจ, บังเอิญ, Example: ข้าพเจ้าจงใจกระแอมเพื่อให้เขาหรือใครก็ตามรู้สึกตัว
มุ่งร้าย(v) bear ill will, See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody, Syn. ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ, Ant. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี, Example: มีคนมุ่งร้ายคอยใส่ความเขาอยู่เสมอ, Thai Definition: มุ่งจะทำร้าย
ตั้งใจจริง(v) determine, See also: intend, mean, aim, have in mind, Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้, Thai Definition: มุ่งมั่นอย่างเป็นงานเป็นการ, ทำเป็นเรื่องเป็นราว
มั่นหมาย(v) intend to, See also: determine, mean to, have an intention of, Syn. หมายมั่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, ยึดมั่น, Example: บิดามั่นหมายว่าจะให้บุตรชายเป็นนายทหาร, Thai Definition: มีข้อผูกพันว่าจะทำภายหน้า
มั่นหมาย(v) intend to, See also: determine, mean to, have an intention of, Syn. หมายมั่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, ยึดมั่น, Example: บิดามั่นหมายว่าจะให้บุตรชายเป็นนายทหาร, Thai Definition: มีข้อผูกพันว่าจะทำภายหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำริ[damri] (v) EN: contemplate ; intend ; plan  FR: avoir l'intention de ; envisager
จำนง[jamnong] (v) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend  FR: avoir l'intention de ; vouloir
เจตนา[jēttanā] (v) EN: intend ; manifest intention ; mean to
เจตนารมณ์[jēttanārom] (v) EN: intend ; manifest intention
จงใจ[jongjai] (v) EN: intend ; plan ; design ; mean ; set one's mind on
กะ[ka] (v) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think  FR: compter ; espérer ; s'attendre à
กำกับ[kamkap] (v) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct  FR: diriger ; superviser ; contrôler
กำหนดใจ[kamnotjai] (v) EN: intend ; concentrate ; contemplate ; determine
ควบคุม[khūapkhum] (v) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge  FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
ควบคุม[khwop khum] (v) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend  FR: contrôler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
intend
intends
intended
intended
intending

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intend
intends
intended
intending

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有意[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ,  ] intend; intentionally; be interested (in) #5,557 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intendant { m }intendant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
監督[かんとく, kantoku] (n, vs, adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) #224 [Add to Longdo]
向け[むけ, muke] (n-suf) intended for ...; oriented towards ...; aimed at ...; (P) #798 [Add to Longdo]
まい[mai] (aux) (1) probably isn't (doesn't, won't, etc.); (2) don't (doesn't) intend to; intend not to; (3) must not; (when used in an imperative sentence) don't #4,213 [Add to Longdo]
任天堂[にんてんどう, nintendou] (n) Nintendo (video game company); (P) #6,317 [Add to Longdo]
館長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent; director; curator; chief librarian; (P) #9,299 [Add to Longdo]
ファミコン[famikon] (n) (abbr) { comp } video game system (from family computer - Nintendo tradename); (P) #11,637 [Add to Longdo]
スーパーファミコン[su-pa-famikon] (n) { comp } Super Nintendo (wasei #12,286 [Add to Longdo]
警視[けいし, keishi] (n) police superintendent; metropolitan police; (P) #14,019 [Add to Longdo]
別当[べっとう, bettou] (n) (1) groom; footman; stableman; equerry; (2) steward; intendant; (3) (arch) head of an institution, edp. religious; head of one institution serving also as the head of another #17,486 [Add to Longdo]
監理(P);幹理[かんり, kanri] (n, vs) superintendence; supervision; administration; (P) #18,906 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intend \In*tend"\ ([i^]n*t[e^]nd"), v. t. [imp. & p. p.
   {Intended}; p. pr. & vb. n. {Intending}.] [OE. entenden to be
   attentive, F. entendre, fr. L. intendre, intentum, and
   intensum, to intend, attend, stretch out, extend; pref. in-
   in + tendere to stretch, stretch out. See {Tend}.]
   [1913 Webster]
   1. To stretch; to extend; to distend. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By this the lungs are intended or remitted. --Sir M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. To strain; to make tense. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When a bow is successively intended and remedied.
                          --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To intensify; to strengthen. [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
       Magnetism may be intended and remitted. --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   4. To apply with energy.
    [1913 Webster]
 
       Let him intend his mind, without respite, without
       rest, in one direction.        --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   5. To bend or turn; to direct, as one's course or journey.
    [Archaic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To fix the mind on; to attend to; to take care of; to
    superintend; to regard. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Having no children, she did, with singular care and
       tenderness, intend the education of Philip. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       My soul, not being able to intend two things at
       once, abated of its fervency in praying. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   7. To fix the mind upon (something to be accomplished); to be
    intent upon; to mean; to design; to plan; to purpose; --
    often followed by an infinitely with to, or a dependent
    clause with that; as, he intends to go; he intends that
    she shall remain.
    [1913 Webster]
 
       They intended evil against thee.   --Ps. xxi. 11.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow he intends
       To hunt the boar with certain of his friends.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To design mechanically or artistically; to fashion; to
    mold. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Modesty was made
       When she was first intended.     --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   9. To pretend; to counterfeit; to simulate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Intend a kind of zeal both to the prince and
       Claudio.               --Shak.
 
   Syn: To purpose; mean; design; plan; conceive; contemplate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intend
   v 1: have in mind as a purpose; "I mean no harm"; "I only meant
      to help you"; "She didn't think to harm me"; "We thought to
      return early that night" [syn: {intend}, {mean}, {think}]
   2: design or destine; "She was intended to become the director"
     [syn: {intend}, {destine}, {designate}, {specify}]
   3: mean or intend to express or convey; "You never understand
     what I mean!"; "what do his words intend?" [syn: {mean},
     {intend}]
   4: denote or connote; "`maison' means `house' in French"; "An
     example sentence would show what this word means" [syn:
     {mean}, {intend}, {signify}, {stand for}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top