ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

性欲

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -性欲-, *性欲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性欲[xìng yù, ㄒㄧㄥˋ ㄩˋ, / ] sexual desire; lust, #19,243 [Add to Longdo]
性欲高潮[xìng yù gāo cháo, ㄒㄧㄥˋ ㄩˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, / ] orgasm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
性欲(P);性慾[せいよく, seiyoku] (n,adj-no) sexual desire; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have no sexual desire.性欲がありません。
What should I do to arose desire in the man I'm interested in?気になる男性の性欲を刺激するにはどうすればよいのでしょうか?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyone who has ever experienced the groin-swelling, nipple-hardening intensity of sexual chemistry, knows that when lust hits hard it overwhelms the mind as furiously as it overpowers the body.[CN] 任何人只要体验过 会阴充血、乳头变硬之类的性反应 就会知道当性欲上来的时候 The Lovers' Guide (1991)
Lust?[CN] 性欲? Night Fire (1994)
Don't you feel any more?[JA] 性欲を感じないってこと? Rust and Bone (2012)
It ruins your sex drive.[CN] 会没有性欲 Thelma & Louise (1991)
When the monkey hit a button, it sent a signal to the electrode, in effect exciting the monkey sexually.[CN] 当猴子按下按钮 就发送电子信号 以激发猴子的性欲 Love Potion No. 9 (1992)
No, fear is an underrated aphrodisiac.[JA] 恐怖は性欲を高めるし Memories of Murder (2015)
I've always found it rather... stimulating.[JA] 僕は性欲よりも・・・ 刺激だと思う Memories of Murder (2015)
Even simply seeing a pair of stockings being slowly unfurled up a leg can be enough to create a spark of desire.[CN] 只是简单地看到丝袜沿着小腿慢慢卷上去 就足够勾起人的性欲 The Lovers' Guide (1991)
Can't you see the lust in that man's eyes?[CN] 难道你看不出那男人的眼睛充满性欲吗? Mrs. Doubtfire (1993)
(Woman) Stroking each other helps you rouse each other's desires, getting the juices flowing, and making you both eager for more.[CN] 互相爱抚可以激起双方的性欲 分泌爱液 更加渴求对方 The Lovers' Guide (1991)
Makes her crazy horny.[JA] もう性欲がすごい事に The Hawking Excitation (2012)
As near as I can tell, college has become an overpriced Bacchanalia full of entitled, oversexed binge drinkers.[JA] 知ってる限りでは 大学になってる 高額のバッカス祭 性欲で一杯と題された どんちゃん騒ぎだ Blunt (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
性欲[せいよく, seiyoku] Geschlechtstrieb [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top