ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -權-, *權*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[權, quán, ㄑㄩㄢˊ] authority, power, right
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  雚 (guàn ㄍㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quán, ㄑㄩㄢˊ, / ] authority; power; right, #771 [Add to Longdo]
股权[gǔ quán, ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] equity shares; stock right, #1,569 [Add to Longdo]
权利[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] power; right; privilege, #2,028 [Add to Longdo]
权力[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] (wield) power, #2,284 [Add to Longdo]
权益[quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] rights and benefits, #2,830 [Add to Longdo]
产权[chǎn quán, ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] property right, #3,445 [Add to Longdo]
授权[shòu quán, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] to authorize, #3,877 [Add to Longdo]
知识产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] intellectual property rights, #3,990 [Add to Longdo]
权威[quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, / ] authority; authoritative; power and prestige, #4,205 [Add to Longdo]
权证[quán zhèng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] warrant (finance), #4,579 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're giving me the Bryn Mawr accent. What did she try to do?[CN] 別太激動 別要求太多 Adam's Rib (1949)
Title deeds and checks will be exchanged by our solicitors.[CN] 所有證書和支票會由我們的律師處理 The Uninvited (1944)
As a favor, I'll let you decide.[CN] 為了讓你開心 我把這個選擇留給你 Les Visiteurs du Soir (1942)
You've no right.[CN] 你沒有 Adam's Rib (1949)
- It felt not only as if you meant it... but as though you felt you had a right to.[CN] 你不但是故意的 而且還自認有利如此做 Adam's Rib (1949)
Do you believe in equal rights for women?[CN] 你相信女人有平等利嗎? Adam's Rib (1949)
You think you have free license to be insulting?[CN] 你以為你有力 可以隨便的侮辱人嗎? Grand Hotel (1932)
If you're gonna start this stay-out-all-night stuff I'm gonna have something to say about it myself.[CN] 如果你開始類似徹夜不歸的事情,那我就有過問! Applause (1929)
- He's too ill. We've no authority.[CN] -他病的太嚴重了,我們沒有 The Uninvited (1944)
Just what blow you struck for women's rights or what have you...[CN] 就是因為你去爭取女性 Adam's Rib (1949)
You have no power over her.[CN] 你無處置她 Les Visiteurs du Soir (1942)
Haven't I got any right to live?[CN] 難道我就沒有利享受生活了嗎? Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top