Search result for

อยากได้

(50 entries)
(0.7807 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยากได้-, *อยากได้*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eleanor wants your opinion. Oh, no, I didn't, but I'll do that right now.เอลานอร์อยากได้ความเห็นจากเธอ โอ้ ฉันเปล่านะ แต่ฉันจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะ New Haven Can Wait (2008)
We need your advice on what patterns they go with.เราอยากได้คำแนะนำจากเธอน่ะ ว่าแบบไหนถึงจะเวิร์ค New Haven Can Wait (2008)
I get what I want, Serena, just like I'm gonna win tonight.ฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้ เซรีน่า. แล้วคืนนี้ฉันก็จะเป็นผู้ชนะ New Haven Can Wait (2008)
Yeah, I know. that's why I'm gonna need every moment aloneฉันใช่รู้ เพราะอย่างนั้นไงฉันเลยอยากได้เวลาสักนิดเพียงลำพัง Pret-a-Poor-J (2008)
Got a credit card, fake i.D., and I want bacardi and a boy.มีบัตรเครดิต บัตรประชาชนปลอม และฉันอยากได้ Bacardi(เครื่องดื่ม) แล้วก็ ผู้ชาย There Might be Blood (2008)
Do you want to get something to drink?เธออยากได้เครื่องดื่มมั้ย There Might be Blood (2008)
I need full blood work done ASAP.ผมอยากได้ผลเลือดทันที Dead Space: Downfall (2008)
I don't want to hear from you.หุบปาก ฉันไม่อยากได้ยินคุณพล่าม Not Cancer (2008)
Then again, she is handing you a giant gift that you don't think you deserve.อีกครั้งเธอให้ของขวัญชิ้นใหญ่\ ที่คุณไม่เคยคิดอยากได้กับคุณ Adverse Events (2008)
Don't wanna hear it.ไม่อยากได้ยินอะไร Emancipation (2008)
House actually wants a case, and you're saying no?เฮาส์อยากได้เคสนี้ แล้วคุณบอกว่าไม่เนี่ยนะ? Dying Changes Everything (2008)
It's not that I want to.มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากได้ Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยากได้[v.] (yāk dāi) EN: want (sth) ; would like ; look for ; should like ; covet   FR: vouloir (qqch) ; souhaiter (qqch) ; désirer obtenir ; avoir envie de ; aspirer à
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ[v. exp.] (yāk dāi khømūn (kīokap)) EN: would like some information (on)   FR: vouloir des informations (sur, au sujet de, à propos de ) ; désirer des informations

English-Thai: Longdo Dictionary
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquisitive[ADJ] โลภ, See also: อยากได้อย่างมาก, ละโมบ, โลภมาก, มักได้, Syn. greedy, grasping
be after[PHRV] ต้องการ, See also: อยากได้, Syn. go after
covet[VI] อยากได้ของผู้อื่น, See also: ปรารถนา
covet[VT] อยากได้ของผู้อื่น, See also: ปรารถนา, Syn. desire, envy
envious[ADJ] อยากได้ของของคนอื่น, See also: อยากเป็นเหมือนคนอื่น, อิจฉา, ริษยา, Syn. covetous, jealous
hanker[VI] อยากได้เป็นอย่างมาก, See also: ปรารถนาอย่างแรงกล้า, Syn. aspire, crave, yearn
long[VI] ปรารถนา, See also: อยากได้, รอคอย, ต้องการ, Syn. yearn, desire, wish
pine[VI] ต้องการมาก, See also: อยากได้มาก, Syn. yearn, hunger
want back[PHRV] อยากได้คืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquisitive(อะควิซ' ซิทิฟว) adj. อยากได้, สามารถได้มาซึ่ง, สามารถได้รับ
aspirant(แอส'พิเรินทฺ) n. ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา,ผู้อยากได้. -adj. อยากได้,แสวงหา
aspire(อัสไพร์'เออะ) vi. ต้องการ,อยากได้,
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous
crave(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้มาก,เงื่อน,ต้องการ,ปรารถนา,อ้อนวอน vi. ปรารถนา,ต้องการ, Syn. ask,desire
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก,ความอยากได้มาก,ความเงื่อน,ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire,lust
cupidity(คิวพิด'ดิที) n. ความอยากได้,ความโลภ, Syn. avarice ###A. generosity
eager(อี'เกอะ) adj. กระหาย,อยากได้,ร้อนรน,กระตือรือร้น,ทะเยอทะยาน, See also: eagerness n. ดูeager., Syn. avid

English-Thai: Nontri Dictionary
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
covet(vt) โลภ,ปรารถนา,อยากได้
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
desire(vi,vt) ต้องการ,ปรารถนา,ประสงค์,อยากได้
eager(adj) กระหาย,กระตือรือร้น,อยากได้,ทะเยอทะยาน,อยากรู้อยากเห็น
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
欲しい[ほしい, hoshii] (adj) อยากได้, ปรารถนา

German-Thai: Longdo Dictionary
möchtenอยาก- (อยากได้, แต่ไม่ตั้งใจมากเท่า wollen)
sich(D) wünschen(vt) ปรารถนาอยากได้ เช่น Zu Weihnachten wünsche ich mir ein schönes Portemonnaie von ihm. คริสต์มาสนี้ฉันอยากได้กระเป๋าสตางค์จากเขา
verlangen(vt) |verlangte, hat verlangt| เรียกร้อง, อยากได้
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้ , See also: S. die Habsucht, Related: habgierig

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top