ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concupiscence

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concupiscence-, *concupiscence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concupiscence[N] ความปรารถนาอย่างมาก (โดยเฉพาะทางเพศ), Syn. lust, lechery, prurience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concupiscence(คอนคิว'พิสเซินซฺ) n. กามารมณ์,กำหนัด,ความใคร่ทางเพศ, Syn. lust

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence   FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité = lasciveté [f] ; concupiscence [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concupiscence (n) kˈənkjˈuːpɪsəns (k @1 n k y uu1 p i s @ n s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concupiscence \Con*cu"pis*cence\, n. [F., fr. L.
   concupiscentia.]
   Sexual lust; morbid carnal passion.
   [1913 Webster]
 
      Concupiscence like a pestilence walketh in darkness.
                          --Horne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concupiscence
   n 1: a desire for sexual intimacy [syn: {sexual desire}, {eros},
      {concupiscence}, {physical attraction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top